Preglednica razpisanih tem za diplomska dela I. stopnje

doc.dr. Irena Ban
Sinteze in karakterizacija nanodelcev za uporabo v FO- (Forward osmosis)* procesih (či&sc...

Sinteze in karakterizacija nanodelcev za uporabo v FO- (Forward osmosis)* procesih (čiščenje odpadne vode)


Sinteze in karakterizacija nanodelcev za uporabo v FO- (Forward osmosis)* procesih (čiščenje odpadne vode) Sodelovanje z Laboratorijem za vodno biofiziko in membranske procese, FKKT, UM Mentor: doc. dr. Ban Somentor: doc. dr. Petrinić , dr. M.Kristl
doc. dr. Miloš Bogataj
Modeliranje hlajenega neizotermnega mešalnega reaktorja

Modeliranje hlajenega neizotermnega mešalnega reaktorja


Diplomsko delo bo obravnavalo razvoj modela za dinamično simulacijo neizotermnega reaktorja s hladilnim plaščem. Model bo implementiran v programu Matlab/Simulink.
doc. dr. Miloš Bogataj
Modeliranje reakcij nevtralizacije v mešalnem reaktorju

Modeliranje reakcij nevtralizacije v mešalnem reaktorju


Diplomsko delo bo obravnavalo razvoj modela za dinamično simulacijo nevtralizacije močnih kislin z močnimi bazami. Model bo implementiran v programu Matlab/Simulink.
doc. dr. Miloš Bogataj
Modeliranje in dinamična simulacija toplotnega prenosnika

Modeliranje in dinamična simulacija toplotnega prenosnika


Diplomsko delo bo obravnavalo razvoj modela za dinamično simulacijo toplotnega prenosnika. Model bo implementiran v programu Matlab/Simulink.
izr.prof.dr. Urban Bren
Zaščitno delovanje izbranih polifenolnih snovi naravnega izvora proti genotoksičnim...

Zaščitno delovanje izbranih polifenolnih snovi naravnega izvora proti genotoksičnim učinkom aflatoksina B1


Aflatoksin B1 (AFB1), ki ga proizvajajo nekatere vrste gliv rodu Aspergillus je genotoksičen karcinogen, ki povzroča raka predvsem na jetrih. Z AFB1 so lahko kontaminirana različna živila od oreškov, fig, koruze do mleka in jajc. Kljub zakonodajnim ukrepom, ki omejujejo dopustne koncentracije aflatoksinov v živilih in predpisujejo nadzor izdelkov na tržišču se tveganjem za zdravje ni mogoče v celoti izogniti. Številne polifenolne snovi naravnega izvora izkazujejo antigenotoksično in potencialno zaščitno delovanje proti nastanku raka. Namen naloge je raziskati antigenotoksično delovanje izbranih polifenolnih snovi proti genotoksičnemu delovanju AFB1 z uporabo in vitro eksperimentalnih modelov. Rezultati naloge bodo osnova za nadaljnje raziskave v smer razvoja prehranskih dodatkov ali farmacevtskih proizvodov z zaščitnim delovanjem proti škodljivim posledicam izpostavljenosti aflatoksinom. Kraj izvajanja: Ljubljana, Nacionalni inštitut za biologijo
izr.prof.dr. Urban Bren
Vpliv mikrovalov na stabilnost dvojne vijačnice DNK: Računalniški pristop

Vpliv mikrovalov na stabilnost dvojne vijačnice DNK: Računalniški pristop


Laboratorijski eksperimenti kažejo, da vseprisotno mikrovalovno sevanje (oddajajo ga mobilna telefonija, brezžična omrežja, radarji, sateliti in gospodinjski aparati) v primerjavi s konvencionalnim gretjem spodbuja taljenje DNK, kar lahko vodi do poškodb dednega materiala ter posledično do nastanka raka. Obsevanje z mikrovalovi namreč prvenstveno vzbuja rotacijsko gibanje polarnih molekul vode oziroma viša njihovo rotacijsko temperaturo. Rotacijsko vroča voda pa bo verjetno slabše senčila elektrostatski odboj med negativno nabitima komplementarnima verigama DNK, kar bi rezultiralo v taljenju DNK. To hipotezo bomo preverili s simulacijo molekulske dinamike z ločenima termostatoma za rotacijske in translacijske prostostne stopnje. Kraj izvajanja: Maribor, UM FKKT
izr.prof.dr. Urban Bren
Računalniške simulacije interakcije sub- in superkritičnih fluidov z naravnimi spoj...

Računalniške simulacije interakcije sub- in superkritičnih fluidov z naravnimi spojinami


Napredne ekstrakcijske tehnike s sub- ter superkritični fluidi vse bolj prodirajo tudi na področje izolacij naravnih spojin. Študija tako združuje eksperimentalno delo z v Laboratoriju za separacijske procese in produktno tehniko z računalniškimi simulacijami, ki bodo izvedene pod okriljem Laboratorija za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko. S pomočjo kvantno-mehanskih modelov bomo tako študirali jakost interakcije naravnih spojin s sub- ter superkritičnimi fluidi. Kraj izvajanja: Maribor, UM FKKT
izr.prof.dr. Urban Bren
Polifenolni lovilci kemijskih karcinogenov: Računalniški pristop

Polifenolni lovilci kemijskih karcinogenov: Računalniški pristop


V okolju vseprisotni kemijski karcinogeni se po zaužitju aktivirajo s pomočjo encimov citokromov P450 ter poškodujejo človekov dedni material, kar lahko rezultira v nastanku raka. Polifenoli iz sadja ter sadnih ekstraktov delujejo kot naravni lovilci kemijskih karcinogenov in tako preprečujejo njihove genotoksične učinke. Če naj lovilec prepreči poškodbo dednega materiala, mora s kemijskim karcinogenom reagirati hitreje, kot le-ta lahko reagira z DNK. Ker aktivacijska prosta energija predstavlja direktno merilo reaktivnosti, mora reakcija kemijskega karcinogena z lovilcem imeti nižjo aktivacijsko pregrado od odgovarjajoče reakcije z DNA. Prosto-energijske izračune bomo izvajali s pomočjo kvantno-mehanskih metod z vključevanjem hidratacijskih učinkov ob uporabi implicitnih modelov topila. Dolgoročni cilj je najti dober naravni lovilec kemijskih karcinogenov, ki bi po nadaljnji optimizaciji služil kot prehranski dodatek. Prepričani smo, da bodo naše raziskave znatno pripomogle k preprečevanju raka – zelo pomembnemu področju, ki pa je dandanašnji žal vse prepogosto spregledano. Kraj izvajanja: Maribor, UM FKKT
izr.prof.dr. Urban Bren
Alkemijske simulacije pri določanju epigenetskih vplivov na jakost interkalacije aflatoksi...

Alkemijske simulacije pri določanju epigenetskih vplivov na jakost interkalacije aflatoksina B1 v dvoverižno DNK


Alkemijske simulacije izkoriščajo dejstvo, da prosta energija predstavlja funkcijo stanja. Posledično lahko spremembo proste energije preučevanega biokemijskega procesa spremljamo preko zaporedja nenaravnih (alkemijskih) pretvorb. Aflatoksin B1 predstavlja najmočnejši naravni karcinogen, ki DNK poškoduje na mestu N7 gvanina po predhodni interkalaciji v dvoverižno DNK. Metilacija ter hidroksimetilacija citozina predstavljata tipični epigenetski modifikaciji DNK, ki lahko vplivata na izražanje genov. V predlaganem diplomskem delu pa bomo s pomočjo simulacij molekulske dinamike ter alkemijskih modifikacij spremljali vpliv epigenetike na jakost interkalacije aflatoksina B1 v dvoverižno DNK. Kraj izvajanja: Maribor, UM FKKT
izr.prof.dr. Urban Bren
Uporaba inovativnih računalniških pristopov za razvoj in vrednotenje novih protimik...

Uporaba inovativnih računalniških pristopov za razvoj in vrednotenje novih protimikrobnih učinkovin


Povečevanje odpornosti na znane protimikrobne učinkovine je velik svetovni zdravstveni problem. Protimikrobne spojine z novimi mehanizmi delovanja so zato nujno potrebne, za kar pa potrebujemo tudi nove inovativne računalniške pristope. Z uporabo pri nas razvitih računalniških metod (glej: http://insilab.org) bomo preiskovali bakterijske proteine, povezane z rezistenco bakterij na znane antibiotike. Najbolje delujoče spojine bomo kupili oziroma sintetizirali in biološko vrednotili. Tema bo interdisciplinarna, zanimiva in z možnostjo nadaljevanja raziskav po zaključku študija. Kraj izvajanja: Ljubjana, Kemijski inštitut
izr.prof.dr. Urban Bren
Vpliv mikrovalov na zvijanje β-peptida: Računalniški pristop

Vpliv mikrovalov na zvijanje β-peptida: Računalniški pristop


β-peptidi imajo med zaporednima peptidnima vezema dva ogljikova atoma: Cα ter Cβ. Posledično pri standardni temperaturi v metanolu reverzibilno prehajajo med zvito obliko ter naključnim klobčičem. Višanje temperature to ravnotežje pomakne proti naključnemu klobčiču. Obsevanje z mikrovalovi pa prvenstveno vzbuja rotacijsko gibanje polarnih molekul metanola oziroma viša njihovo rotacijsko temperaturo. Rotacijsko vroči metanol bo verjetno slabše solvatiral preučevani β-peptid, kar bo le ta kompenziral z močnejšo interakcijo s samim seboj, kar pa bi prej omenjeno ravnotežje pomaknilo proti njegovi zviti obliki. To hipotezo bomo preverili s simulacijo molekulske dinamike z ločenima termostatoma za rotacijske in translacijske prostostne stopnje. Potrditev hipoteze bi razložila, zakaj vseprisotno mikrovalovno sevanje (oddajajo ga mobilna telefonija, brezžična omrežja, radarji, sateliti in gospodinjski aparati) spodbuja napačno zvijanje proteinov ter njihovo agregacijo, ki je vzrok številnih nevrodegenerativnih obolenj (Alzheimer, Parkinson, Creutzfeldt-Jacobs sindrom). Kraj izvajanja: Maribor, UM FKKT
doc. dr. Lidija Čuček
Analiza napak pri določevanju Klasonovih komponent lignoceluloznega materiala

Analiza napak pri določevanju Klasonovih komponent lignoceluloznega materiala


Pri merjenju Klasonovih komponent lignoceluloznega materiala lahko pride do napak zaradi vezave zračne vlage na material, izgube materiala, vzorčenja itd. Izvedene bodo laboratorijske meritve ter statistična analiza napak, ki se pri tej metodi lahko pojavijo
doc. dr. Lidija Čuček
Analiza Klasonovih komponent lignoceluloznega materiala z variacijami Klasonove metode

Analiza Klasonovih komponent lignoceluloznega materiala z variacijami Klasonove metode


Izvedena bo analiza vsebnosti ekstraktivov, ogljikovih hidratov in kislinsko netopnega lignina v lignoceluloznem materialu z variacijami Klasonove metode. Gre za različna ekstrakcijska topila, čas ekstrakcije, hidrolize in drugo. Ugotavljanje deležev ekstraktivov, ogljikovih hidratov in kislinsko netopnega lignina, če so uporabljene variacije Klasonove metode.
doc. dr. Lidija Čuček
Vpliv dejavnikov na spreminjanje pH vrednosti v procesu anaerobne digestije

Vpliv dejavnikov na spreminjanje pH vrednosti v procesu anaerobne digestije


Ugotavljanje vpliva različnih dejavnikov na spreminjanje pH vrednosti v procesu anaerobne digestije. V procesu pod nekaterimi pogoji opazimo prenizko vrednost pH, kar zavira eksperiment. Ugotavljanje vpliva pufra, vhodnih surovin, razmerij med substrati, dodatka apna itd. na vrednost pH.
doc. dr. Lidija Čuček
Vpliv lokacije in letine lignoceluloznega materiala na proizvodnjo bioplina

Vpliv lokacije in letine lignoceluloznega materiala na proizvodnjo bioplina


Analiza vpliva lokacije in letine lignoceluloznega materiala bo izvedena na laboratorijskem merilu. Poskus bo izveden z istim lignoceluloznim materialom, ki bo dobljen iz vsaj dveh različnih lokacij in dveh različnih letin.
doc.dr. Matjaž Finšgar
Razvoj elektroanalizne metode z antimonovo elektrodo za analizo težkih kovin

Razvoj elektroanalizne metode z antimonovo elektrodo za analizo težkih kovin


Razvoj elektroanalizne metode z antimonovo elektrodo za analizo težkih kovin
doc.dr. Matjaž Finšgar
Uporaba bizmutove elektrode za študij bioakumulacije težkih kovin

Uporaba bizmutove elektrode za študij bioakumulacije težkih kovin


Uporaba bizmutove elektrode za študij bioakumulacije težkih kovin
izr.prof.dr. Regina Fuchs Godec
Inhibicijska učinkovitost mešanic neionske-ionske PAS v kislem mediju.

Inhibicijska učinkovitost mešanic neionske-ionske PAS v kislem mediju.


Inhibicijska učinkovitost mešanic neionske-ionske PAS v kislem mediju
izr.prof.dr. Regina Fuchs Godec
Vpliv ionov Hofmeister-jeve vrste na premik CMC ionskega tipa PAS.

Vpliv ionov Hofmeister-jeve vrste na premik CMC ionskega tipa PAS.


Vpliv ionov Hofmeister-jeve vrste na premik CMC ionskega tipa PAS.
red. prof. dr. Andreja Goršek
VPLIV VRSTE NOSILCA ZA IMOBILIZACIJO ENCIMA NA NJEGOVO KATALITSKO AKTIVNOST

VPLIV VRSTE NOSILCA ZA IMOBILIZACIJO ENCIMA NA NJEGOVO KATALITSKO AKTIVNOST


VPLIV VRSTE NOSILCA ZA IMOBILIZACIJO ENCIMA NA NJEGOVO KATALITSKO AKTIVNOST
red. prof. dr. Andreja Goršek
TEHNOLOŠKE REŠITVE PROBLEMATIKE ZATIRANJA NITASTIH ALG V HLADILNIH STOLPIH

TEHNOLOŠKE REŠITVE PROBLEMATIKE ZATIRANJA NITASTIH ALG V HLADILNIH STOLPIH


TEHNOLOŠKE REŠITVE PROBLEMATIKE ZATIRANJA NITASTIH ALG V HLADILNIH STOLPIH
red. prof. dr. Andreja Goršek
ANAEROBNA DIGESTIJA Z GLJIVAMI PRERAŠČENEGA SUBSTRATA

ANAEROBNA DIGESTIJA Z GLJIVAMI PRERAŠČENEGA SUBSTRATA


ANAEROBNA DIGESTIJA Z GLJIVAMI PRERAŠČENEGA SUBSTRATA
izr.prof.dr. Darko Goričanec
PCM akumulacija toplote v gradbenih materialih

PCM akumulacija toplote v gradbenih materialih


Akumulatorji toplote s fazno spreminjajočo snovjo imajo širok razpon uporabe v skoraj vseh gospodarskih panogah, predvsem v gradbeništvu, kot dodatek k gradbenim materialom. Trenutno se v največji meri uporabljajo parafini, ker so dostopni, razmeroma poceni in imajo z večanjem ogljikovih atomov višjo vrednost latentne topilne toplote in temperature tališča. Imajo pa tudi slabe lastnosti, kot so: nizka toplotna prevodnost, nekompatibilnost s plastičnimi materiali in gorljivost. Slabe lastnosti pa se lahko preprečijo z enkapsulacijo, saj s tem dosežemo fleksibilnost v pogostih fazno spreminjajočih procesih (taljenje in strjevanje), povečanje hitrosti toplotnega toka in izboljšavo v toplotni in mehanski stabilnosti parafina. Poleg parafinov je primerna tudi uporaba hidratiziranih soli in anorganskih evtektikov, katerih uporabnost se v zadnjem času vedno bolj uveljavlja. Od parafinov jih razlikuje boljša toplotna prevodnost, netoksičnost, višja vrednost topilne toplote pri enaki temperaturi tališča in nizka sprememba prostornine pri procesu taljenja in strjevanja. Težave, kot so pogosti pojavi podhlajevanja in korozije, se lahko odpravijo prav tako z enkapsulacijo.
izr.prof.dr. Darko Goričanec
Uporaba biomase za povečanje izkoristka proizvodnje električne energije z geotermično ener...

Uporaba biomase za povečanje izkoristka proizvodnje električne energije z geotermično energijo


Danes se v svetu daje vse večji poudarek na uporabi tehnologij, ki lahko omogočijo učinkovitejšo proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Pri izrabi geotermične energije nastopa dosti faktorjev, ki zelo otežujejo njeno izrabo za proizvodnjo električne energije. Najpomembnejši vzrok za neučinkovito izrabo geotermične energije je prenizka temperatura in neugodna kemična sestava nosilca toplote. Električni izkoristek pri pretvorbi toplote v električno energijo je po Carnotu odvisen od temperature vira in ponora toplote. Za povečanje izkoristka proizvodnje električne energije z izkoriščanjem geotermične energije je zato potrebno povečati temperaturo energetskega vira, za kar bi v tem primeru uporabili biomaso.
podjetje SILKEM KIDRIČEVO
Ionska izmenjava sistemov kovinskih kationov na zeolite

Ionska izmenjava sistemov kovinskih kationov na zeolite


Ionska izmenjava sistemov kovinskih kationov na zeolite Eksperimentalni del se bo izvajal v podjetju Silkem, Kidričevo, min 1-2 meseca, zahteva se vsakodnevna prisotnost 8 ur. Možna je kombinacija prakse in diplomskega/magistrskega dela. Kontakt dobite v Referatu FKKT.
podjetje SILKEM KIDRIČEVO
Adsorpcijske lastnosti hlapnih organskih spojin na visokosilicijev zeolit USY

Adsorpcijske lastnosti hlapnih organskih spojin na visokosilicijev zeolit USY


Adsorpcijske lastnosti hlapnih organskih spojin na visokosilicijev zeolit USY Eksperimentalni del se bo izvajal v podjetju Silkem, Kidričevo, min 1-2 meseca, zahteva se vsakodnevna prisotnost 8 ur. Možna je kombinacija prakse in diplomskega/magistrskega dela. Kontakt dobite v Referatu FKKT.
podjetje SILKEM KIDRIČEVO
Vpliv postopkov kalcinacije na hidrofoben značaj visokosilicijevih zeolitov

Vpliv postopkov kalcinacije na hidrofoben značaj visokosilicijevih zeolitov


Vpliv postopkov kalcinacije na hidrofoben značaj visokosilicijevih zeolitov Eksperimentalni del se bo izvajal v podjetju Silkem, Kidričevo, min 1-2 meseca, zahteva se vsakodnevna prisotnost 8 ur. Možna je kombinacija prakse in diplomskega/magistrskega dela. Kontakt dobite v Referatu FKKT.
podjetje SILKEM KIDRIČEVO
Raziskave vpliva dodatka zeolite na mehanske lastnosti PE

Raziskave vpliva dodatka zeolite na mehanske lastnosti PE


Študirali bomo vgradnjo zeolitov v plastiko (PE, PP,…), kjer bi zasledovali vpliv dodatka zeolita na elastične lastnosti polimera. Ugotovljeno je bilo, da zeolit poveča elastičnost, vendar to še ni pojasnjeno. (Eksperimentalni del se bo izvajal v podjetju Silkem, Kidričevo, min 1-2 meseca, zahteva se vsakodnevna prisotnost 8 ur. Možna je kombinacija prakse in diplomskega/magistrskega dela.) Kontakt dobite v Referatu FKKT.
doc. dr. Dušan Klinar
Izdelava sestavin veziva za asfalt – bitumna iz obnovljivih virov - s pomočjo piroli...

Izdelava sestavin veziva za asfalt – bitumna iz obnovljivih virov - s pomočjo pirolize na laboratorijski napravi


Izdelava sestavin veziva za asfalt – bitumna iz obnovljivih virov - s pomočjo pirolize na laboratorijski napravi ­ določitev vhodnih surovin, lastnosti in njihova priprava ­ zasnova laboratorijskega procesa in načrtovanje poskusov ­ postavitev laboratorijskega procesa in testiranje ­ laboratorijski poskusi in meritve ­ vrednotenje rezultatov
doc. dr. Dušan Klinar
Intenziviranje procesa ekstenzivnega sušenja pastoznih biomas s pomočjo adsorpcije ...

Intenziviranje procesa ekstenzivnega sušenja pastoznih biomas s pomočjo adsorpcije na oglju pridobljenem s pirolizo iste biomase


Intenziviranje procesa ekstenzivnega sušenja pastoznih biomas s pomočjo adsorpcije na oglju pridobljenem s pirolizo iste biomase ­ določitev vhodnih surovin, lastnosti in priprava ­ zasnova laboratorijskega procesa in načrtovanje poskusov ­ postavitev in testiranje laboratorijskega procesa
doc. dr. Dušan Klinar
Tehno-ekonomska študija soproizvodnje biooglja in toplote s procesom pirolize bioma...

Tehno-ekonomska študija soproizvodnje biooglja in toplote s procesom pirolize biomase


­1) Tehno-ekonomska študija soproizvodnje biooglja in toplote s procesom pirolize biomase ­ izbor, lastnosti in priprava biomase (drobljenje, sejanje, sušenje) ­ postavitev in zagon laboratorijskega procesa pirolize v 2 l reaktorju ­ laboratorijsko testiranje procesa pirolize na 2 l reaktorju ter izdelava masne in toplotne bilance ­ zasnova procesne sheme ­ ekonomsko vrednotenje investicije zastavljenega procesa
doc. dr. Dušan Klinar
Sušenje biomase v ekstenzivnem nizkotemperaturnem sušilnem procesu

Sušenje biomase v ekstenzivnem nizkotemperaturnem sušilnem procesu


Sušenje biomase v ekstenzivnem nizkotemperaturnem sušilnem procesu ­ zasnova procesa ekstenzivnega nizkotemperaturnega sušenja ­ načrtovanje laboratorijskega procesa , masna in toplotna bilanca, procesni pogoji ­ izvedba procesa v laboratorijskem merilu ­ meritve sušenja dveh vrst biomase z vrednotenjem rezultatov
doc. dr. Dušan Klinar
Razvoj nove tehnologije za pretvorbo tekočih biomas v stabilne in ekološko varne pr...

Razvoj nove tehnologije za pretvorbo tekočih biomas v stabilne in ekološko varne proizvode na osnovi pirolize


Razvoj nove tehnologije za pretvorbo tekočih biomas v stabilne in ekološko varne proizvode na osnovi pirolize ­ določitev vhodnih biomas in določitev njihovih lastnosti ­ laboratorijska priprava vhodnih surovin za predelavo v tehnoloških procesih ­ določitev tehnoloških procesov in celovite tehnološke sheme (granuliranje, kompostiranje, piroliza) ­ laboratorijsko testiranje posameznih faz tehnološkega procesa ­ izdelava masne in toplotne bilance procesa ­
red.prof.dr. Željko Knez
Antimikrobna aktivnost etanolnega ekstrakta iz zdravilnih gob družine Polyporaceae

Antimikrobna aktivnost etanolnega ekstrakta iz zdravilnih gob družine Polyporaceae


Medicinske gobe se dandanes uporabljajo kot alternativa za zdravljenje številnih bolezni. Delujejo: protivnetno, protitumorno, protivirusno, zavirajo razvoj Alzheimerjeve bolezni itd. Med najaktivnejše komponente spadajo predvsem beta glukani, triterpenoidi, polisaharidi, številni mineralni elementi ter polipeptidi. Namen dela je pridobitev ekstraktov z visoko biološko aktivnostjo in izolacija biološko aktivnih snovi z uporabo različnih metod ekstrakcije ter karakterizacija ekstraktov z določanjem celokupnih fenolov, polisaharidov (beta-glukani), proteinov, antioksidativnega potenciala, anti-acetilholinesterazne aktivnosti (zdravljenje Alzheimerjeve bolezni) in antimikrobnosti. (v sodelovanju s FZV)
red.prof.dr. Željko Knez
Formuliranje farmaceutskih učinkovin v v biorazgradljive polimere s plini visoke gostote

Formuliranje farmaceutskih učinkovin v v biorazgradljive polimere s plini visoke gostote


Topnost učinkovine je ena najbolj kritičnih fizikalno-kemijskih lastnosti ki vpliva na raven absorbcije učinkovine in posledično na njegovo biološko uporabnost. Namreč, učinkovina se mora v ustrezni količini sprostiti iz farmacevtske oblike, da bi lahko dosegla mesto delovanja in končno želeni učinek. Veliko novih farmaceutskih učinkovin izkazuje zelo slabo topnost. Posledica slabe topnosti je nezadostna biološka učinkovitost do katere pride zaradi dejstva, da je za adsorbcijo na razpolago manjši del učinkovine, zato mikronizacija, zmanšanje velikosti oz. povečanje površine decev.Uporabili bomo različne postopke za mikronizacijo. S pomočjo termogravimetrične analize/ diferencialne dinamične kalorimetrije (TGA/DSC) bomo preučevali vpliv tlaka in atmosfere na vzorec, kjer je pod visokim tlakom zanemarjen vpliv izhlapevanja, adsorpcije in desorpcije, ter vpliv tlaka na temperaturo vrelišča oz. tališča. Določili bomo topnost izbrane učinkovine v CO2, propanu in argonu v visokotlačni optični celici pri sub- in superkritičnih pogojih. Hkrati bomo učinkovini določili tališče pod tlakom sub- in superkritičnega CO2, propana ter argona v odvisnosti od tlaka in ob počasnem zviševanju temperature. Uporabili bomo tudi eno izmed visokotlačnih metod za zmanjševanje velikosti delcev s superkritičnimi fluidi PGSSTM.
red.prof.dr. Željko Knez
Določanje termodinamskih/transportnih lastnosti večkomponentnih sistemov pri visokih tlaki...

Določanje termodinamskih/transportnih lastnosti večkomponentnih sistemov pri visokih tlakih


Procesi kot so sinteza in separacija polimerov, proces zmanjševanja velikosti delcev, pridobivanje pen in vlaken ter mešanic, impregnacija polimerov, morfološka modifikacija, so procesi ki že uspešno potekajo na industrijski ravni v številnih industrijskih obratih ob uporabi tehnologij s superkritičnimi fluidi z namenom nadomestiti uporabo organskih topil in procesov ki zahtevajo visoke temperature. Cilj dela je določiti termodinamske podatke (fazno ravnotežje, gostota) ter transportne podatke (prenos snovi in toplote, površinsko napetost, viskoznost) pri pogojih procesa z razvojem novih metod za izvajanje meritev pri visokih tlakih. Ti podatki lahko revolucionarno posodobijo koncept procesov ki potekajo v obratih za pridobivanje energije in odpirajo pot novim inovativnim pristopom za načrtovanje procesov, ki bodo bolj ekonomsko usmerjeni in bodo omogočali nižjo porabo energije.
doc. dr. Iztok Jože Košir
Optimizacija in validacija metode za določanje sestave eteričnih olj hmelja s plinsko krom...

Optimizacija in validacija metode za določanje sestave eteričnih olj hmelja s plinsko kromatografijo


Mentor: doc. dr. Iztok J. Košir (IHPS) Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Naslov diplomske teme: Optimizacija in validacija metode za določanje sestave eteričnih olj hmelja s plinsko kromatografijo Vsebina: Namen diplomskega dela je optimizacija in validacija metode za določanje sestave eteričnih olj hmelja s plinsko kromatografijo s plamensko ionizacijskim detektorjem. Kot metodo za določevanje bomo uporabili metodo iz zbirke standardnih metod Evropskega pivovarskega združenja (EBC). Kontakt dobite v Referatu FKKT. Metodo bomo primerno optimirali na pogoje okolja laboratorija IHPS ni validirali, tako da bomo določili linearnost, natančnost, točnost, ponovljivost, heteroscedastičnost, mejo zaznavnosti (LOD) in mejo določljivosti (LOQ). Ključne besede: plinska kromatografija, eterično olje, hmelj, validacija Viri: Hop Essential oils by capillary gas chromatography flame ionization detection, Analytica-EBC, 7.12, 2006.
doc.dr. Anita Kovač Kralj
Analize rezultatov v kemični industriji

Analize rezultatov v kemični industriji


Analize rezultatov v kemični industriji
doc. dr. Sebastijan Kovačič
Hierarhično Porozni Nanokompozitni Polielektroliti: Sinteza in Katalitske Aplikacije

Hierarhično Porozni Nanokompozitni Polielektroliti: Sinteza in Katalitske Aplikacije


V sklopu diplomskega dela, študent pripravi nanokompozitne polielektrolite s polimerizacijo komercialno dostopnih oz. sintetično modificiranih ionsko nabitih monomernih enot ob prisotnosti izbranih nanodelcev. Za formiranje makro porozne matrike nanokompozitov, bomo uporabili tehniko polimerizacije v masi ob prisotnosti inertnega topila oz. emulzijsko polimerizacijo, medtem ko bomo z uvedbo mikroporoznih nanodelcev uvedli še drugo dimenzijo por ter tako ustvarili porozno hierarhijo. Reakcije polimerizacije s katerimi se bo študent srečal bo prosta radikalska polimerizacija. Uspešno sintetizirane hierarhično porozne nanokompozitne polielektrolite, bo študent testiral kot heterogene katalizatorje v izbranih organskih reakcijah. Analizne tehnike ki jih bo uporabljal: FTIR, NMR (v primeru modificiranih monomernih enot, katalitskih reakcij), Elementna analiza, N2-sorpcija.
doc. dr. Sebastijan Kovačič
Porozni Hidro- in Organo Geli: Sinteza in Absorbcija

Porozni Hidro- in Organo Geli: Sinteza in Absorbcija


1. Stopnja (VS in UNI): V sklopu diplomskega dela, študent pripravi gele s polimerizacijo komercialno dostopnih oz. sintetično modificiranih monomernih enot. Za formiranje porozne matrike gelov, bomo uporabili tehniko polimerizacije v masi ob prisotnosti inertnega topila oz. emulzijsko polimerizacijo. Reakcije polimerizacije s katerimi se bo študent srečal sta prosta radikalska polimerizacija in metatezna polimerizacija. Uspešno sintetizirane hidro- oz. organogele, bo študent testiral kot absorbente v vodnih oz. oljnih medijih, ter določil absorbcijske kapacitete. Analizne tehnike ki jih bo uporabljal: FTIR, NMR (v primeru modificiranih monomernih enot), Elementna analiza, N2-sorpcija,
red.prof.dr. Peter Krajnc
Vpliv pogojev na strukturo tiol-en makromolekularnih derivatov

Vpliv pogojev na strukturo tiol-en makromolekularnih derivatov


Vpliv pogojev na strukturo tiol-en makromolekularnih derivatov
red.prof.dr. Peter Krajnc
Vključitev kovinskih nanodelcev v polimerne strukture

Vključitev kovinskih nanodelcev v polimerne strukture


Vključitev kovinskih nanodelcev v polimerne strukture
red.prof.dr. Peter Krajnc
Funkcionalizacija metakrilatnih polimerov za separacije in čiščenje vode

Funkcionalizacija metakrilatnih polimerov za separacije in čiščenje vode


Funkcionalizacija metakrilatnih polimerov za separacije in čiščenje vode
doc.dr. Matjaž Kristl
Mehanokemijske sinteze selenidov in teluridov prehodnih kovin 4. periode (MxEy; M = Zn, Ni...

Mehanokemijske sinteze selenidov in teluridov prehodnih kovin 4. periode (MxEy; M = Zn, Ni, Co; E = Se, Te)


Mehanokemijske sinteze selenidov in teluridov prehodnih kovin 4. periode (MxEy; M = Zn, Ni, Co; E = Se, Te)
doc.dr. Matjaž Kristl
Sinteza in karakterizacija koordinacijskih spojin prehodnih kovin z mešanimi N-dono...

Sinteza in karakterizacija koordinacijskih spojin prehodnih kovin z mešanimi N-donorskimi ligandi


Sinteza in karakterizacija koordinacijskih spojin prehodnih kovin z mešanimi N-donorskimi ligandi
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Izolacija nanoceluloze iz biološkega materiala

Izolacija nanoceluloze iz biološkega materiala


Izolacija nanoceluloze iz biološkega materiala
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Inhibicija različnih materialov na rast mikrobnih celic

Inhibicija različnih materialov na rast mikrobnih celic


Inhibicija različnih materialov na rast mikrobnih celic
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Encimsko-katalizirane reakcije v različnih konvencionalnih in nekonvencionalnih topilih

Encimsko-katalizirane reakcije v različnih konvencionalnih in nekonvencionalnih topilih


Encimsko-katalizirane reakcije v različnih konvencionalnih in nekonvencionalnih topilih
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Liza mikrobnih celic s superkritičnim ogljikovim dioksidom in izolacija intracelularnih uč...

Liza mikrobnih celic s superkritičnim ogljikovim dioksidom in izolacija intracelularnih učinkovin (proteini, aktivnost ekstra- in intracelularnih encimov, …)


Liza mikrobnih celic s superkritičnim ogljikovim dioksidom in izolacija intracelularnih učinkovin (proteini, aktivnost ekstra- in intracelularnih encimov, …)
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Imobilizacija encimov in določevanje njihove aktivnosti

Imobilizacija encimov in določevanje njihove aktivnosti


Imobilizacija encimov in določevanje njihove aktivnosti
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Magnetni nanodelci kot nosilci za imobilizacijo encimov (npr. ADH) in drugih bioaktivnih u...

Magnetni nanodelci kot nosilci za imobilizacijo encimov (npr. ADH) in drugih bioaktivnih učinkovin


Magnetni nanodelci kot nosilci za imobilizacijo encimov (npr. ADH) in drugih bioaktivnih učinkovin
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Imobilizacija encima v zamrežene encimske skupke (CLEAs)

Imobilizacija encima v zamrežene encimske skupke (CLEAs)


Imobilizacija encima v zamrežene encimske skupke (CLEAs)
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Sinteza in izolacija produktov iz različnih mikroorganizmov (npr. transglutaminaza iz Stre...

Sinteza in izolacija produktov iz različnih mikroorganizmov (npr. transglutaminaza iz Streptomyces platensis)


Sinteza in izolacija produktov iz različnih mikroorganizmov (npr. transglutaminaza iz Streptomyces platensis)
red. prof. dr. Darko Makovec
Hidrotermalna sinteza nanodelcev Sr heksaferita (SrFe12O19)

Hidrotermalna sinteza nanodelcev Sr heksaferita (SrFe12O19)


UN KT: Hidrotermalna sinteza nanodelcev Sr heksaferita (SrFe12O19). Zaradi svojih posebnih magnetokristalnih lastnosti so nanodelci Sr heksaferita vsestransko uporabni. Med drugim bi bili lahko zelo uporabni v medicini, na primer v magnetni hipertermiji ali pri mehanomagnetni terapiji, saj ne vsebujejo strupenih ionov, vendar sinteza Sr ferita v obliki majhnih nanodelcev z ustreznimi magnetnimi lastnostmi še ni bila razvita. Magistrsko delo bo obsegalo testiranje različnih parametrov hidrotermalne sinteze Sr heksaferita in osnovno karakterizacijo produktov (delo se izvaja na Odseku za sintezo materialov, Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana) Kontakt dobite v Referatu FKKT.
red. prof. dr. Darko Makovec
Sinteza kompozitnih nanodelcev z nanosom magnetnih plasti na jedrne nanodelce v suspenziji...

Sinteza kompozitnih nanodelcev z nanosom magnetnih plasti na jedrne nanodelce v suspenziji


UN KT:Sinteza kompozitnih nanodelcev z nanosom magnetnih plasti na jedrne nanodelce v suspenziji. Z nanosom tankih magnetnih plasti na jedrne nanodelce iz različnih uporabnih materialov lahko pripravimo kompozitne nanodelce s strukturo jedro-lupina, pri katerih lahko pričakujemo povsem nove lastnosti. Plast nanesemo v vodni suspenziji jedrnih nanodelcev s preprostim obarjanjem ionov, ki jih kontrolirano sproščamo v reakcijsko zmes s termičnim razpadom koordinacijskih spojin. (delo se izvaja na Odseku za sintezo materialov, Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana) Kontakt dobite v Referatu FKKT.
red. prof. dr. Zoran Novak
Hibridni aerogeli polisaharid-silika

Hibridni aerogeli polisaharid-silika


Cilj diplomskega dela je priprava hibridnih kompozitov, pripravljenih iz polisaharida ter silike. V diplomskem delu bomo raziskali vpliv različnih koncentracijskih razmerij polisaharid / silika pri sobnih pogojih ter pri povišani temperaturi, predvsem na čas geliranja ter na strukturne lastnosti materiala. Pripravljene kompozitne gele bomo sušili nad kritično točko ogljikovega dioksida, da bomo ohranili strukturo gela. Določili bomo termične, mehanske ter strukturne lastnosti materiala. Preverili bomo razpad materiala v različnih tekočinah (voda, simulirane prebavne tekočine) ter količino topila, ki jo suhi material lahko absorbira. V diplomskem delu bo študent spoznal sol-gel postopek za pripravo gelov ter metode sušenja mokrih gelov, s poudarkom na superkritičnem sušenju. Spoznal bo metode za karakterizacijo materialov: adsorpcija dušika, infrardeča spektroskopija, elektronska mikroskopija, praškovna difrakcija, termična analiza,…. Skozi diplomsko delo bo študent aktivno sodeloval ter se naučil metod, ki so ključne v industriji proizvodnje različnih materialov.
red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič
Numerično odvajanje in integriranje v kemiji in kemijski tehniki z računalniškimi p...

Numerično odvajanje in integriranje v kemiji in kemijski tehniki z računalniškimi programi


Diplomsko delo bo obravnavalo metode za numerično odvajanje in integriranje problemov v kemiji in kemijski tehniki z uporabo programov Excel, Matlab, Scilab in/ali GAMS.
red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič
Merila za izbiro scenarijev nesreč za državno oceno tveganja

Merila za izbiro scenarijev nesreč za državno oceno tveganja


Naloga bo potekala v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor. Raziskali bomo različne metodologije za izbor ustreznih scenarijev nesreč za izdelave državnih ocen tveganja; ena od njih je metoda IAEA (RRA – Rapid Risk Assessment), a ima določene pomanjkljivosti. Analizirali bomo pristope, ki so jih uporabili v drugih državah, ter predlagali nabor scenarijev za nacionalno oceno tveganja.
red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič
Ukrepi za zmanjšanje nevarnosti verižnih učinkov

Ukrepi za zmanjšanje nevarnosti verižnih učinkov


Naloga bo potekala v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor. Osnovno področje raziskovanja bodo ukrepi, s katerimi lahko zmanjšamo nevarnost ali tveganje verižnih učinkov, razdeljeni na ukrepe za zmanjšanje verjetnosti verižnega učinka in za zmanjšanje posledic. Raziskovali bomo, kako ukrepe upoštevamo pri oceni pogostosti in resnosti verižnega pojava ter prikazali prispevek ukrepov na zmanjšanje verižne nevarnosti ali tveganja na konkretnem primeru.
doc.dr. Irena Petrinić
Recycle of medicinal thermal water effluent using different surface modified glass resin c...

Recycle of medicinal thermal water effluent using different surface modified glass resin columns


: In Europe there are several medicinal and thermal springs which are rich in different minerals which can have positive effect on human health. Unfortunately, at some places the use of fresh thermal water is wasting so the used water will be discharged to surface water reservoirs. If these waters could be recycled the water consumption could be decreased and it would result sustainable thermal water management. The goal of the thermal water effluent treatment is to reduce the turbidity and the microbiological pollution of the water. In the effluent of medical thermal water also different pharmaceutical residues can be found caused by the external medical treatment (ointments, creams). It also has to detect what type of constituents are there and how they can be removed. In the first part of the work literature review has to be assembled about thermal waters and their effluents and about the characterization of different resins, then laboratory experiments should be carried out using different existing glass resins and also new surface modified glass resins. Mentor: doc. dr. Irena Petrinić (UM FKKT) Somentor: dr. Ildikó Galambos (Univerza v Panoniji, Veszprém, Madžarska v sodelovanju s podjetjem Hidrofilt Ltd., Nagykanizsa, Madžarska)
doc.dr. Irena Petrinić
Correlation between zeta potential and surface charge of cellulose pulp

Correlation between zeta potential and surface charge of cellulose pulp


Cellulose pulp undergoes different treatment in the papermaking process. During these treatment processes the surface charge is expected to change, however, a mature analytical technique for characterising surface charge is still missing. The methods of the particle charge (PCD) and streaming current detectors (SCD) accompany the papermaking process but give only a qualitative estimate of the charging behaviour of cellulose pulp. The surface zeta potential based on the streaming potential offers an alternative measurement approach. The correct calculation of the zeta potential, however, requires several assumptions, which are not fulfilled by the complexity of cellulose pulp. The aim of the thesis is to elaborate an appropriate procedure for the assessment of surface charge on cellulose pulp of different condition. The recording of the surface zeta potential of cellulose pulp after subsequent polyelectrolyte adsorption shall complement the procedure of a pH titration in a standard electrolyte solution. The ultimate goal is a reliable analysis of the zeta potential in the presence of the cellulose pulp process solution. Mentor: doc. dr. Irena Petrinić (UM FKKT) Somentor: dr. Thomas Luxbacher (Anton Paar GmbH, Graz, Avstrija)
doc.dr. Irena Petrinić
Predobdelava studenčne vode za proces reverzne osmoze

Predobdelava studenčne vode za proces reverzne osmoze


Mentor: doc. dr. Irena Petrinić (UM FKKT) Somentor: prof. dr. Marjana Simonič (UM FKKT) in Dolores Krmek Tručl (A&E Europe d.o.o., Maribor)
red.prof.dr. Uroš Potočnik
Genetska analiza bolnikov z revmatoidnim artritisom za polimorfizme SNP v genih, ki kodira...

Genetska analiza bolnikov z revmatoidnim artritisom za polimorfizme SNP v genih, ki kodirajo vnetne citokine


Genetska analiza bolnikov z revmatoidnim artritisom za polimorfizme SNP v genih, ki kodirajo vnetne citokine
red.prof.dr. Uroš Potočnik
Epigenetske spremembe pri bolnikih s kronično vnetno črevesno boleznijo

Epigenetske spremembe pri bolnikih s kronično vnetno črevesno boleznijo


Epigenetske spremembe pri bolnikih s kronično vnetno črevesno boleznijo
red.prof.dr. Uroš Potočnik
Določanje lokalne genske ekspresije rastnih faktorjev pri celjenju ran

Določanje lokalne genske ekspresije rastnih faktorjev pri celjenju ran


Določanje lokalne genske ekspresije rastnih faktorjev pri celjenju ran
izr.prof.dr. Marjana Simonič
Ugotavljanje filtrabilnosti izcednih vod iz kompostarne

Ugotavljanje filtrabilnosti izcednih vod iz kompostarne


Ugotavljanje filtrabilnosti izcednih vod iz kompostarne
izr.prof.dr. Marjana Simonič
Vpliv tlaka na kristalno strukturo CaCO3 v vodni raztopini

Vpliv tlaka na kristalno strukturo CaCO3 v vodni raztopini


Vpliv tlaka na kristalno strukturo CaCO3 v vodni raztopini
izr.prof.dr. Marjana Simonič
Zniževanje vsebnosti trdnih snovi v tehnološki vodi

Zniževanje vsebnosti trdnih snovi v tehnološki vodi


Zniževanje vsebnosti trdnih snovi v tehnološki vodi
red.prof.dr. Mojca Škerget
Hidrotermična razgradnja odpadkov iz proizvodnje papirja

Hidrotermična razgradnja odpadkov iz proizvodnje papirja


Namen je ugotoviti, katere industrijsko zanimive produkte bi bilo mogoče pridobiti iz papirniških odpadkov s hidrotermičnim procesiranjem le-teh v subkritični vodi. Delo bo obsegalo: študij vpliva procesnih parametrov (T, P, pH, t,…) na potek in kinetiko reakcij razgradnje odpadkov v subkritični vodi ter uporabo analitskih metod (HPLC) za določitev razgradnih produktov.
red.prof.dr. Mojca Škerget
Konverzija sladkorjev v subkritični vodi

Konverzija sladkorjev v subkritični vodi


Namen je preučiti reakcijske poti razgradnje različnih sladkorjev v subkritični vodi. Delo bo obsegalo: študij vpliva procesnih parametrov (T, P, pH, t,…) na potek in kinetiko reakcij razgradnje sladkorjev v subkritični vodi ter uporabo analitskih metod (HPLC) za določitev razgradnih produktov.
red.prof.dr. Mojca Škerget
Adsorpcija težkih kovin na biooglje (VS)

Adsorpcija težkih kovin na biooglje (VS)


Namen je preučiti adsorpcijske lastnosti biooglja, pridobljenega iz odpadne biomase s postopkom hidrotermične karbonizacije, za adsorpcijo težkih kovin. Delo bo obsegalo: pripravo biooglja s hidrotermično karbonizacijo, karakterizacijo biooglja (specifična površina, poroznost, zeta potencial…), študij adsorpcije ionov Pb, Zn, Cd na biooglje.
red.prof.dr. Mojca Škerget
Visokotlačna ekstrakcija naravnih pigmentov

Visokotlačna ekstrakcija naravnih pigmentov


Večina naravnih pigmentov je v naravi v oljetopni obliki in je tako najpogostejši način izolacije iz naravnega materiala s pomočjo ekstrakcije z nepolarnimi topili kot so heksan, eter, kloroform. Ker so to nezaželjena topila za prehrambeno industrijo, se iščejo ˝zeleni˝ procesi in topila, ki bi bila primernejša. Med te tehnologije spada visokotlačna ekstrakcija s superktiričnimi topili. Diplomsko delo bo usmerjeno v optimizacijo visokotlačne ekstrakcije karotenov iz različnih rastlinskih materialov.