Preglednica razpisanih tem za diplomska dela II. stopnje

doc.dr. Irena Ban
Sinteze in karakterizacija nanodelcev za uporabo v FO- (Forward osmosis)* procesih (či&sc...

Sinteze in karakterizacija nanodelcev za uporabo v FO- (Forward osmosis)* procesih (čiščenje odpadne vode)


Sinteze in karakterizacija nanodelcev za uporabo v FO- (Forward osmosis)* procesih (čiščenje odpadne vode) Sodelovanje z Laboratorijem za vodno biofiziko in membranske procese, FKKT, UM Mentor: doc. dr. Ban Somentor: doc. dr. Petrinić , dr. M.Kristl
doc.dr. Irena Ban
Novi kompoziti nanodelcev Fe2O3 in polimernih nosilnih materialov – razširjan...

Novi kompoziti nanodelcev Fe2O3 in polimernih nosilnih materialov – razširjanje možnosti biomedicinske uporabe


Novi kompoziti nanodelcev Fe2O3 in polimernih nosilnih materialov – razširjanje možnosti biomedicinske uporabe Mentor/ji: doc. dr. Irena Ban Somentor/ji: asist. dr. Janja Stergar, doc. dr. Uroš Maver
doc. dr. Miloš Bogataj
Sinteza procesa za odstranjevanje hlapnih organskih snovi iz odpadnih tokov

Sinteza procesa za odstranjevanje hlapnih organskih snovi iz odpadnih tokov


Diplomsko delo bo obravnavalo razvoj in reševanje mešano celoštevilskega nelinearnega programa (MINLP) za sintezo optimalne procesne sheme za odstranjevanje hlapnih organskih snovi. Delo bo zajemalo pregled in izbor tehnologij, razvoj superstrukture, modeliranje, optimizacijo. Model bo implementiran v programu General Algebraic Modelling System (GAMS).
doc. dr. Miloš Bogataj
Simulacija kataliziranih reakcij s kinetičnimi modeli

Simulacija kataliziranih reakcij s kinetičnimi modeli


Simulacija reaktorja za proizvodnjo stirena z dehidrogeniranjem etilbenzena ob upoštevanju neželenih stranskih reakcij in z uporabo LHHW (Langmuir-Hinshelwood-Hougen-Watson) kinetičnega modela v programu Aspen Plus.
doc. dr. Miloš Bogataj
Primerjava učinkovitosti tipov regulatorjev pri vodenju reakcijskih sistemov

Primerjava učinkovitosti tipov regulatorjev pri vodenju reakcijskih sistemov


Diplomsko delo bo obravnavalo razvoj modelov in primerjavo učinkovitosti/primernosti regulatorjev (P, PI, PID) za regulacijo poteka reakcije nevtralizacije in temperaturne regulacije neizotermnega mešalnega reaktorja. Modeli bodo implementiran v programu Matlab/Simulink.
izr.prof.dr. Urban Bren
Vpliv mikrovalov na zvijanje β-peptida: Računalniški pristop

Vpliv mikrovalov na zvijanje β-peptida: Računalniški pristop


β-peptidi imajo med zaporednima peptidnima vezema dva ogljikova atoma: Cα ter Cβ. Posledično pri standardni temperaturi v metanolu reverzibilno prehajajo med zvito obliko ter naključnim klobčičem. Višanje temperature to ravnotežje pomakne proti naključnemu klobčiču. Obsevanje z mikrovalovi pa prvenstveno vzbuja rotacijsko gibanje polarnih molekul metanola oziroma viša njihovo rotacijsko temperaturo. Rotacijsko vroči metanol bo verjetno slabše solvatiral preučevani β-peptid, kar bo le ta kompenziral z močnejšo interakcijo s samim seboj, kar pa bi prej omenjeno ravnotežje pomaknilo proti njegovi zviti obliki. To hipotezo bomo preverili s simulacijo molekulske dinamike z ločenima termostatoma za rotacijske in translacijske prostostne stopnje. Potrditev hipoteze bi razložila, zakaj vseprisotno mikrovalovno sevanje (oddajajo ga mobilna telefonija, brezžična omrežja, radarji, sateliti in gospodinjski aparati) spodbuja napačno zvijanje proteinov ter njihovo agregacijo, ki je vzrok številnih nevrodegenerativnih obolenj (Alzheimer, Parkinson, Creutzfeldt-Jacobs sindrom). Kraj izvajanja: Maribor, UM FKKT
izr.prof.dr. Urban Bren
Zaščitno delovanje izbranih polifenolnih snovi naravnega izvora proti genotoksičnim...

Zaščitno delovanje izbranih polifenolnih snovi naravnega izvora proti genotoksičnim učinkom aflatoksina B1


Aflatoksin B1 (AFB1), ki ga proizvajajo nekatere vrste gliv rodu Aspergillus je genotoksičen karcinogen, ki povzroča raka predvsem na jetrih. Z AFB1 so lahko kontaminirana različna živila od oreškov, fig, koruze do mleka in jajc. Kljub zakonodajnim ukrepom, ki omejujejo dopustne koncentracije aflatoksinov v živilih in predpisujejo nadzor izdelkov na tržišču se tveganjem za zdravje ni mogoče v celoti izogniti. Številne polifenolne snovi naravnega izvora izkazujejo antigenotoksično in potencialno zaščitno delovanje proti nastanku raka. Namen naloge je raziskati antigenotoksično delovanje izbranih polifenolnih snovi proti genotoksičnemu delovanju AFB1 z uporabo in vitro eksperimentalnih modelov. Rezultati naloge bodo osnova za nadaljnje raziskave v smer razvoja prehranskih dodatkov ali farmacevtskih proizvodov z zaščitnim delovanjem proti škodljivim posledicam izpostavljenosti aflatoksinom. Kraj izvajanja: Ljubljana, Nacionalni inštitut za biologijo
izr.prof.dr. Urban Bren
Uporaba inovativnih računalniških pristopov za razvoj in vrednotenje novih protimik...

Uporaba inovativnih računalniških pristopov za razvoj in vrednotenje novih protimikrobnih učinkovin


Povečevanje odpornosti na znane protimikrobne učinkovine je velik svetovni zdravstveni problem. Protimikrobne spojine z novimi mehanizmi delovanja so zato nujno potrebne, za kar pa potrebujemo tudi nove inovativne računalniške pristope. Z uporabo pri nas razvitih računalniških metod (glej: http://insilab.org) bomo preiskovali bakterijske proteine, povezane z rezistenco bakterij na znane antibiotike. Najbolje delujoče spojine bomo kupili oziroma sintetizirali in biološko vrednotili. Tema bo interdisciplinarna, zanimiva in z možnostjo nadaljevanja raziskav po zaključku študija. Kraj izvajanja: Ljubjana, Kemijski inštitut
izr.prof.dr. Urban Bren
Vpliv mikrovalov na stabilnost dvojne vijačnice DNK: Računalniški pristop

Vpliv mikrovalov na stabilnost dvojne vijačnice DNK: Računalniški pristop


Laboratorijski eksperimenti kažejo, da vseprisotno mikrovalovno sevanje (oddajajo ga mobilna telefonija, brezžična omrežja, radarji, sateliti in gospodinjski aparati) v primerjavi s konvencionalnim gretjem spodbuja taljenje DNK, kar lahko vodi do poškodb dednega materiala ter posledično do nastanka raka. Obsevanje z mikrovalovi namreč prvenstveno vzbuja rotacijsko gibanje polarnih molekul vode oziroma viša njihovo rotacijsko temperaturo. Rotacijsko vroča voda pa bo verjetno slabše senčila elektrostatski odboj med negativno nabitima komplementarnima verigama DNK, kar bi rezultiralo v taljenju DNK. To hipotezo bomo preverili s simulacijo molekulske dinamike z ločenima termostatoma za rotacijske in translacijske prostostne stopnje. Kraj izvajanja: Maribor, UM FKKT
izr.prof.dr. Urban Bren
Računalniške simulacije interakcije sub- in superkritičnih fluidov z naravnimi spoj...

Računalniške simulacije interakcije sub- in superkritičnih fluidov z naravnimi spojinami


Napredne ekstrakcijske tehnike s sub- ter superkritični fluidi vse bolj prodirajo tudi na področje izolacij naravnih spojin. Študija tako združuje eksperimentalno delo z v Laboratoriju za separacijske procese in produktno tehniko z računalniškimi simulacijami, ki bodo izvedene pod okriljem Laboratorija za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko. S pomočjo kvantno-mehanskih modelov bomo tako študirali jakost interakcije naravnih spojin s sub- ter superkritičnimi fluidi. Kraj izvajanja: Maribor, UM FKKT
izr.prof.dr. Urban Bren
Polifenolni lovilci kemijskih karcinogenov: Računalniški pristop

Polifenolni lovilci kemijskih karcinogenov: Računalniški pristop


V okolju vseprisotni kemijski karcinogeni se po zaužitju aktivirajo s pomočjo encimov citokromov P450 ter poškodujejo človekov dedni material, kar lahko rezultira v nastanku raka. Polifenoli iz sadja ter sadnih ekstraktov delujejo kot naravni lovilci kemijskih karcinogenov in tako preprečujejo njihove genotoksične učinke. Če naj lovilec prepreči poškodbo dednega materiala, mora s kemijskim karcinogenom reagirati hitreje, kot le-ta lahko reagira z DNK. Ker aktivacijska prosta energija predstavlja direktno merilo reaktivnosti, mora reakcija kemijskega karcinogena z lovilcem imeti nižjo aktivacijsko pregrado od odgovarjajoče reakcije z DNA. Prosto-energijske izračune bomo izvajali s pomočjo kvantno-mehanskih metod z vključevanjem hidratacijskih učinkov ob uporabi implicitnih modelov topila. Dolgoročni cilj je najti dober naravni lovilec kemijskih karcinogenov, ki bi po nadaljnji optimizaciji služil kot prehranski dodatek. Prepričani smo, da bodo naše raziskave znatno pripomogle k preprečevanju raka – zelo pomembnemu področju, ki pa je dandanašnji žal vse prepogosto spregledano. Kraj izvajanja: Maribor, UM FKKT
izr.prof.dr. Urban Bren
Alkemijske simulacije pri določanju epigenetskih vplivov na jakost interkalacije aflatoksi...

Alkemijske simulacije pri določanju epigenetskih vplivov na jakost interkalacije aflatoksina B1 v dvoverižno DNK


Alkemijske simulacije izkoriščajo dejstvo, da prosta energija predstavlja funkcijo stanja. Posledično lahko spremembo proste energije preučevanega biokemijskega procesa spremljamo preko zaporedja nenaravnih (alkemijskih) pretvorb. Aflatoksin B1 predstavlja najmočnejši naravni karcinogen, ki DNK poškoduje na mestu N7 gvanina po predhodni interkalaciji v dvoverižno DNK. Metilacija ter hidroksimetilacija citozina predstavljata tipični epigenetski modifikaciji DNK, ki lahko vplivata na izražanje genov. V predlaganem diplomskem delu pa bomo s pomočjo simulacij molekulske dinamike ter alkemijskih modifikacij spremljali vpliv epigenetike na jakost interkalacije aflatoksina B1 v dvoverižno DNK. Kraj izvajanja: Maribor, UM FKKT
doc. dr. Lidija Čuček
Rekonstrukcija omrežja toplotnih prenosnikov z uščipno analizo in hibridno metodo ...

Rekonstrukcija omrežja toplotnih prenosnikov z uščipno analizo in hibridno metodo matematičnega programiranja/uščipne analize


Rekonstrukcija obstoječega omrežja toplotnih prenosnikov bo izvedena na manjšem primeru iz literature. Za ta namen bosta uporabljeni dve metodi, metoda uščipne analize (t.i. pristop »Network pinch« oz. uščip v omrežju) in hibridna metoda matematičnega programiranja in uščipne metode. Izvedena bo primerjava obeh pristopov ter primerjava rezultatov.
doc. dr. Lidija Čuček
Posreden in neposreden toplotni prenos znotraj celotnega območja z upoštevanjem izg...

Posreden in neposreden toplotni prenos znotraj celotnega območja z upoštevanjem izgub


Integracija celotnega območja lahko doprinese dodatne prihranke v energiji v primerjavi z integracijo le znotraj posameznih obratov. Pri integraciji celotnega območja so med drugim pomembne razdalje med obrati in toplotne izgube. Integracija lahko poteka posredno preko pogonskih sredstev, npr. preko pare ali neposredno, kjer lahko vodimo v drug obrat topel ali hladen tok. Za posreden in neposreden prenos bodo analizirani numerični in grafični rezultati v primeru če upoštevamo izgube pri toplotnem prenosu znotraj celotnega območja.
doc. dr. Lidija Čuček
Optimizacija procesne sheme proizvodnje bioplina

Optimizacija procesne sheme proizvodnje bioplina


Izvedena bo nadgradnja obstoječega procesa proizvodnje bioplina z detajlnejšimi pogoji. Formulirana bo superstruktura za optimiranje celotne procesne sheme proizvodnje bioplina. Vključene bodo različne alternativne surovine, procesne tehnologije ter kinetika proizvodnje bioplina.
doc. dr. Lidija Čuček
Modeliranje procesa anaerobne razgradnje z modelom ADM1

Modeliranje procesa anaerobne razgradnje z modelom ADM1


Simulirali bomo proces anaerobne razgradnje z modelom ADM1. ADM1 je strukturiran model, ki vključuje dezintegracijo, hidrolizo, kislinsko genezo, acetogenezo in metanogenezo.
doc.dr. Matjaž Finšgar
Nove polimerne obloge z vgrajenimi zdravilnimi učinkovinami na zlitinah titan/aluminij/van...

Nove polimerne obloge z vgrajenimi zdravilnimi učinkovinami na zlitinah titan/aluminij/vanadij za potencialne biomedicinske aplikacije


Nove polimerne obloge z vgrajenimi zdravilnimi učinkovinami na zlitinah titan/aluminij/vanadij za potencialne biomedicinske aplikacije
doc.dr. Matjaž Finšgar
Nove polimerne obloge z vgrajenimi zdravilnimi učinkovinami na polimetil metakrilatnih sub...

Nove polimerne obloge z vgrajenimi zdravilnimi učinkovinami na polimetil metakrilatnih substratih za potencialne biomedicinske aplikacije


Nove polimerne obloge z vgrajenimi zdravilnimi učinkovinami na polimetil metakrilatnih substratih za potencialne biomedicinske aplikacije
izr.prof.dr. Regina Fuchs Godec
Vpliv tlaka na vrednost CMC PAS.

Vpliv tlaka na vrednost CMC PAS.


Vpliv tlaka na vrednost CMC PAS.
red. prof. dr. Andreja Goršek
VPLIV VRSTE NOSILCA ZA IMOBILIZACIJO ENCIMA NA NJEGOVO KATALITSKO AKTIVNOST

VPLIV VRSTE NOSILCA ZA IMOBILIZACIJO ENCIMA NA NJEGOVO KATALITSKO AKTIVNOST


VPLIV VRSTE NOSILCA ZA IMOBILIZACIJO ENCIMA NA NJEGOVO KATALITSKO AKTIVNOST
red. prof. dr. Andreja Goršek
TEHNOLOŠKE REŠITVE PROBLEMATIKE ZATIRANJA NITASTIH ALG V HLADILNIH STOLPIH

TEHNOLOŠKE REŠITVE PROBLEMATIKE ZATIRANJA NITASTIH ALG V HLADILNIH STOLPIH


TEHNOLOŠKE REŠITVE PROBLEMATIKE ZATIRANJA NITASTIH ALG V HLADILNIH STOLPIH
red. prof. dr. Andreja Goršek
VPLIV DODATKA NENASIČENIH MAŠČOBNIH KISLIN NA UČINKOVITOST AEROBNE FERMENTACIJE

VPLIV DODATKA NENASIČENIH MAŠČOBNIH KISLIN NA UČINKOVITOST AEROBNE FERMENTACIJE


VPLIV DODATKA NENASIČENIH MAŠČOBNIH KISLIN NA UČINKOVITOST AEROBNE FERMENTACIJE
red. prof. dr. Andreja Goršek
VPLIV DODATKA NENASIČENIH MAŠČOBNIH KISLIN NA UČINKOVITOST AEROBNE FERMENTACIJE

VPLIV DODATKA NENASIČENIH MAŠČOBNIH KISLIN NA UČINKOVITOST AEROBNE FERMENTACIJE


VPLIV DODATKA NENASIČENIH MAŠČOBNIH KISLIN NA UČINKOVITOST AEROBNE FERMENTACIJE
red. prof. dr. Andreja Goršek
ANAEROBNA DIGESTIJA Z GLJIVAMI PRERAŠČENEGA SUBSTRATA

ANAEROBNA DIGESTIJA Z GLJIVAMI PRERAŠČENEGA SUBSTRATA


ANAEROBNA DIGESTIJA Z GLJIVAMI PRERAŠČENEGA SUBSTRATA
izr.prof.dr. Darko Goričanec
Določitev obratovalnih karakteristik eno in dvostopenjske toplotne črpalke

Določitev obratovalnih karakteristik eno in dvostopenjske toplotne črpalke


Tema diplomske naloge bo usmerjena predvsem k izboljšanju COP enostopenjske nizkotemperaturne toplotne črpalke in dvostopenjske visokotemperaturne toplotne črpalke za proizvodnjo toplote za potrebe ogrevanja in industrije. Predvideni nizkotemperaturni energetski viri, ki bi se izkoriščali s toplotno črpalko so podtalnica, nizkotemperaturna geotermalna voda in toplota hladilnih sistemov v industriji. Učinkovitost enostopenjskih in dvostopenjske toplotne črpalke je odvisna predvsem od termodinamskih lastnostih hladiv ter mehanskega in izentropnega izkoristka kompresorja. V praktičnem delu bi bile izvedene simulacije delovanja eno in dvostopenjske toplotne črpalke z uporabo obratovalnih podatkov batnih in vijačnih kompresorjev izbranih proizvajalcev.
izr.prof.dr. Darko Goričanec
Torefikacija lesne biomase

Torefikacija lesne biomase


Torefikacija je blaga piroliza, ki spreminja lignocelulozno (lesno) biomaso v trdni produkt z večjo energijsko gostoto, boljšo drobljivostjo in nižjo vsebnostjo vlage kot pri prvotni biomasi. Na ta način fizikalne in kemične lastnosti biomase približamo lastnostim premoga. Pri torefikaciji se iz biomase odstrani voda in odvečne hlapne snovi, bio-polimeri pa delno razpadejo in pri tem oddajajo različne vrste hlapnih snovi. Končni produkt je trden, suh in počrnel material, ki se imenuje toreficirana biomasa ali bio-premog. Vstopna biomasa običajno izgubi od 20 % do 30 % mase in 10 % vsebovane energije, ki se porabi kot energent za ogrevanje torefikacijskega procesa. Ker toreficiran produkt že izgubi veliko količino hlapnih snovi med termo-kemičnim postopkom, jih ostane manj pri procesu izgorevanja, zato so toreficirani peleti z ekološkega vidika zelo dobra zamenjava lesnih peletov. Specifična kurilna vrednost predelane biomase (J/kg) se poveča, zaradi znatne izgube mase in relativno majhne izgube energije. Torefikacija je izredno kompleksen proces, ker nanjo vpliva veliko dejavnikov. Lastnosti toreficiranega produkta so odvisne od vrste biomase in od pogojev torefikacijskega procesa, ki poteka v inertnem okolju, običajno pri atmosferskem tlaku.
izr.prof.dr. Darko Goričanec
Uporaba biomase za povečanje izkoristka proizvodnje električne energije z geotermično ener...

Uporaba biomase za povečanje izkoristka proizvodnje električne energije z geotermično energijo


Danes se v svetu daje vse večji poudarek na uporabi tehnologij, ki lahko omogočijo učinkovitejšo proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Pri izrabi geotermične energije nastopa dosti faktorjev, ki zelo otežujejo njeno izrabo za proizvodnjo električne energije. Najpomembnejši vzrok za neučinkovito izrabo geotermične energije je prenizka temperatura in neugodna kemična sestava nosilca toplote. Električni izkoristek pri pretvorbi toplote v električno energijo je po Carnotu odvisen od temperature vira in ponora toplote. Za povečanje izkoristka proizvodnje električne energije z izkoriščanjem geotermične energije je zato potrebno povečati temperaturo energetskega vira, za kar bi v tem primeru uporabili biomaso.
doc.dr. Sašo Gyergyek
Sinteza prevlek za zaščito fluorescentnih nanodelcev dopiranih z lantanidnimi ioni ...

Sinteza prevlek za zaščito fluorescentnih nanodelcev dopiranih z lantanidnimi ioni na osnovi NaYF4 pred raztapljanjem v biološko uporabnih medijih


Sinteza prevlek za zaščito fluorescentnih nanodelcev dopiranih z lantanidnimi ioni na osnovi NaYF4 pred raztapljanjem v biološko uporabnih medijih. Mentor: doc. dr.Sašo Gyergyek ali prof. dr. Darko Makovec, Somentor: prof. dr. Darja Lisjak (delo se izvaja na IJS) Dotični nanodelci predstavljajo alternativo organskim biološkim označevalcem v medicinski diagnostiki. Zaradi njihove občutljivosti na vodno okolje, jih želimo zaščititi s primernimi prevlekami, kot na primer s fosfati lantanidov ali polimeri. Posamezna magistrska naloga je omejena na eno od izbranih prevlek, njihovo sintezo ter testiranje stabilnosti prevlečenih nanodelcev v izbranih medijih.
doc.dr. Sašo Gyergyek
Priprava katalitskih koordinacijskih spojin Cu (I) na površini magnetnih nanodelcev...

Priprava katalitskih koordinacijskih spojin Cu (I) na površini magnetnih nanodelcev


Priprava katalitskih koordinacijskih spojin Cu (I) na površini magnetnih nanodelcev. (delo se izvaja na Odseku za sintezo materialov Institut Jožef Stefan Ljubljana). Koordinacijske spojine Cu(I) z nekaterimi organskimi amini so učinkovit katalizator za regioselektivno sintezo 1,2,3- triazolov. Zaradi težavne separacije pa je njihova uporaba zelo omejena. V magistrskem delu bomo sintetizirali koordinacijske spojine na površini magnetnih skupkov in testirali njihovo učinkovitost. Preizkusili bomo tudi napredno gretje katalizatorja z uporabo izmeničnega magnetnega polja.
doc.dr. Sašo Gyergyek
Sinteza katalitskih nanodelcev na osnovi zlitine Cu-Ru na magnetno izločljivi podlagi

Sinteza katalitskih nanodelcev na osnovi zlitine Cu-Ru na magnetno izločljivi podlagi


(delo se izvaja na Odseku za sintezo materialov Institut Jožef Stefan Ljubljana in Kemijskem inštitutu Ljubljana). Ru nanodelci so učinkovit katalizator za množico organskih reakcij. Njihova aktivnost se v nekaterih primerih močno poveča, če so pripravljeni kot zlitina Cu-Ru kjer je Ru omejen zgolj na površino nanodelca. Za enostavnejšo separacijo bomo takšne nanodelce pripravili na površini magnetnih nanokompozitov. Magistrsko delo bo obsegalo študij sinteznih pogojev, detajlno karakterizacijo in testiranje katalitske učinkovitosti.
podjetje SILKEM KIDRIČEVO
Vpliv postopkov kalcinacije na hidrofoben značaj visokosilicijevih zeolitov

Vpliv postopkov kalcinacije na hidrofoben značaj visokosilicijevih zeolitov


Vpliv postopkov kalcinacije na hidrofoben značaj visokosilicijevih zeolitov Eksperimentalni del se bo izvajal v podjetju Silkem, Kidričevo, min 1-2 meseca, zahteva se vsakodnevna prisotnost 8 ur. Možna je kombinacija prakse in diplomskega/magistrskega dela. Kontakt dobite v Referatu FKKT.
podjetje SILKEM KIDRIČEVO
Ionska izmenjava sistemov kovinskih kationov na zeolite

Ionska izmenjava sistemov kovinskih kationov na zeolite


Ionska izmenjava sistemov kovinskih kationov na zeolite Eksperimentalni del se bo izvajal v podjetju Silkem, Kidričevo, min 1-2 meseca, zahteva se vsakodnevna prisotnost 8 ur. Možna je kombinacija prakse in diplomskega/magistrskega dela. Kontakt dobite v Referatu FKKT.
podjetje SILKEM KIDRIČEVO
Adsorpcijske lastnosti hlapnih organskih spojin na visokosilicijev zeolit USY

Adsorpcijske lastnosti hlapnih organskih spojin na visokosilicijev zeolit USY


Adsorpcijske lastnosti hlapnih organskih spojin na visokosilicijev zeolit USY Eksperimentalni del se bo izvajal v podjetju Silkem, Kidričevo, min 1-2 meseca, zahteva se vsakodnevna prisotnost 8 ur. Možna je kombinacija prakse in diplomskega/magistrskega dela. Kontakt dobite v Referatu FKKT.
podjetje SILKEM KIDRIČEVO
Raziskave vpliva dodatka zeolite na mehanske lastnosti PE

Raziskave vpliva dodatka zeolite na mehanske lastnosti PE


Študirali bomo vgradnjo zeolitov v plastiko (PE, PP,…), kjer bi zasledovali vpliv dodatka zeolita na elastične lastnosti polimera. Ugotovljeno je bilo, da zeolit poveča elastičnost, vendar to še ni pojasnjeno. (Eksperimentalni del se bo izvajal v podjetju Silkem, Kidričevo, min 1-2 meseca, zahteva se vsakodnevna prisotnost 8 ur. Možna je kombinacija prakse in diplomskega/magistrskega dela.) Kontakt dobite v Referatu FKKT.
red.prof.dr. Željko Knez
Antimikrobna aktivnost etanolnega ekstrakta iz zdravilnih gob družine Polyporaceae

Antimikrobna aktivnost etanolnega ekstrakta iz zdravilnih gob družine Polyporaceae


Medicinske gobe se dandanes uporabljajo kot alternativa za zdravljenje številnih bolezni. Delujejo: protivnetno, protitumorno, protivirusno, zavirajo razvoj Alzheimerjeve bolezni itd. Med najaktivnejše komponente spadajo predvsem beta glukani, triterpenoidi, polisaharidi, številni mineralni elementi ter polipeptidi. Namen dela je pridobitev ekstraktov z visoko biološko aktivnostjo in izolacija biološko aktivnih snovi z uporabo različnih metod ekstrakcije ter karakterizacija ekstraktov z določanjem celokupnih fenolov, polisaharidov (beta-glukani), proteinov, antioksidativnega potenciala, anti-acetilholinesterazne aktivnosti (zdravljenje Alzheimerjeve bolezni) in antimikrobnosti. (v sodelovanju s FZV)
red.prof.dr. Željko Knez
Učinkovitost odstranjevanja izbranih antibiotikov iz odpadne vode s superkritično vodo

Učinkovitost odstranjevanja izbranih antibiotikov iz odpadne vode s superkritično vodo


Da lahko antibiotiki dosežejo specifična mesta delovanja v tarčnem organizmu v nespremenjeni obliki, morajo biti kemično stabilni, zato so obstojni in težko biorazgradljivi. Njihova odstranitev med čiščenjem odpadnih vod pa je neučinkovita, zato se v nizkih koncentracijah akumulirajo v okolju, kjer lahko povzročijo škodljive učinke bodisi v vodnih ali kopenskih ekosistemih. Večkratno odporne bakterije predstavljajo globalen zdravstveni problem, pomembno skrb za zdravnike in izziv za farmacevtsko industrijo, saj so le te glavni vzrok za neuspeh pri zdravljenju infekcijskih bolezni. V okviru zmanjšanja onesnaženosti okolja se intenzivno preučujejo postopki razgradnje oziroma odstranjevanja antibiotikov iz odpadnih vod, kjer se zaradi njihove kompleksne narave uporabljajo napredni postopki čiščenja (npr. sub in super kritična voda). Namen dela je razvoj/uporaba naprednih metod za učinkovito čiščenje omenjenih kontaminantov iz odpadnih voda. (v sodelovanju s FZV)
red.prof.dr. Željko Knez
Formuliranje farmaceutskih učinkovin v v biorazgradljive polimere s plini visoke gostote

Formuliranje farmaceutskih učinkovin v v biorazgradljive polimere s plini visoke gostote


Topnost učinkovine je ena najbolj kritičnih fizikalno-kemijskih lastnosti ki vpliva na raven absorbcije učinkovine in posledično na njegovo biološko uporabnost. Namreč, učinkovina se mora v ustrezni količini sprostiti iz farmacevtske oblike, da bi lahko dosegla mesto delovanja in končno želeni učinek. Veliko novih farmaceutskih učinkovin izkazuje zelo slabo topnost. Posledica slabe topnosti je nezadostna biološka učinkovitost do katere pride zaradi dejstva, da je za adsorbcijo na razpolago manjši del učinkovine, zato mikronizacija, zmanšanje velikosti oz. povečanje površine decev.Uporabili bomo različne postopke za mikronizacijo. S pomočjo termogravimetrične analize/ diferencialne dinamične kalorimetrije (TGA/DSC) bomo preučevali vpliv tlaka in atmosfere na vzorec, kjer je pod visokim tlakom zanemarjen vpliv izhlapevanja, adsorpcije in desorpcije, ter vpliv tlaka na temperaturo vrelišča oz. tališča. Določili bomo topnost izbrane učinkovine v CO2, propanu in argonu v visokotlačni optični celici pri sub- in superkritičnih pogojih. Hkrati bomo učinkovini določili tališče pod tlakom sub- in superkritičnega CO2, propana ter argona v odvisnosti od tlaka in ob počasnem zviševanju temperature. Uporabili bomo tudi eno izmed visokotlačnih metod za zmanjševanje velikosti delcev s superkritičnimi fluidi PGSSTM.
red.prof.dr. Željko Knez
Določanje termodinamskih/transportnih lastnosti večkomponentnih sistemov pri visokih tlaki...

Določanje termodinamskih/transportnih lastnosti večkomponentnih sistemov pri visokih tlakih


Procesi kot so sinteza in separacija polimerov, proces zmanjševanja velikosti delcev, pridobivanje pen in vlaken ter mešanic, impregnacija polimerov, morfološka modifikacija, so procesi ki že uspešno potekajo na industrijski ravni v številnih industrijskih obratih ob uporabi tehnologij s superkritičnimi fluidi z namenom nadomestiti uporabo organskih topil in procesov ki zahtevajo visoke temperature. Cilj dela je določiti termodinamske podatke (fazno ravnotežje, gostota) ter transportne podatke (prenos snovi in toplote, površinsko napetost, viskoznost) pri pogojih procesa z razvojem novih metod za izvajanje meritev pri visokih tlakih. Ti podatki lahko revolucionarno posodobijo koncept procesov ki potekajo v obratih za pridobivanje energije in odpirajo pot novim inovativnim pristopom za načrtovanje procesov, ki bodo bolj ekonomsko usmerjeni in bodo omogočali nižjo porabo energije.
doc.dr. Anita Kovač Kralj
Matematični model rezultatov analiz v kemični industriji

Matematični model rezultatov analiz v kemični industriji


Matematični model rezultatov analiz v kemični industriji
doc. dr. Sebastijan Kovačič
Hierarhično Porozni Nanokompozitni Polielektroliti: Sinteza in Katalitske Aplikacije

Hierarhično Porozni Nanokompozitni Polielektroliti: Sinteza in Katalitske Aplikacije


V sklopu diplomskega dela, študent pripravi nanokompozitne polielektrolite s polimerizacijo komercialno dostopnih oz. sintetično modificiranih ionsko nabitih monomernih enot ob prisotnosti izbranih nanodelcev. Za formiranje makro porozne matrike nanokompozitov, bomo uporabili tehniko polimerizacije v masi ob prisotnosti inertnega topila oz. emulzijsko polimerizacijo, medtem ko bomo z uvedbo mikroporoznih nanodelcev uvedli še drugo dimenzijo por ter tako ustvarili porozno hierarhijo. Reakcije polimerizacije s katerimi se bo študent srečal bo prosta radikalska polimerizacija. Uspešno sintetizirane hierarhično porozne nanokompozitne polielektrolite, bo študent testiral kot heterogene katalizatorje v izbranih organskih reakcijah. Analizne tehnike ki jih bo uporabljal: FTIR, NMR (v primeru modificiranih monomernih enot, katalitskih reakcij), Elementna analiza, N2-sorpcija.
doc. dr. Sebastijan Kovačič
Porozni Hidro- in Organo Geli: Sinteza in Absorbcija

Porozni Hidro- in Organo Geli: Sinteza in Absorbcija


2. Stopnja: V sklopu diplomskega dela, študent pripravi hibridne porozne hidro- in organogele s polimerizacijo komercialno dostopnih oz. sintetično modificiranih monomernih enot. Za formiranje porozne matrike hibridnih gelov, bomo prav tako uporabili bodisi tehniko polimerizacije v masi ob prisotnosti inertnega topila oz. emulzijsko polimerizacijo. Za sintezo hibridne matrike, bomo uporabili prosto radikalsko oz. metatezno polimerizacijo, ki ju bomo izvedli sekvenčno ali hkratno. Uspešno sintetiziranim hibridnim poroznim hidro- in organogelom, bo študent določal mehanske lastnosti, absorbcijske lastnosti, in jih uporabil kot absorbente v vodnih oz. oljnih medijih, ter določil absorbcijske kapacitete. Analizne tehnike ki jih bo uporabljal: FTIR, NMR (v primeru modificiranih monomernih enot), Elementna analiza, N2-sorpcija, testi napetost/raztezek
red.prof.dr. Peter Krajnc
Katalizatorji imobilizirani na poroznih visokomolekularnih nosilcih

Katalizatorji imobilizirani na poroznih visokomolekularnih nosilcih


Katalizatorji imobilizirani na poroznih visokomolekularnih nosilcih
red.prof.dr. Peter Krajnc
Priprava biorazgradljivih organskih materialov za uuporabo v tkivnem inženirstvu

Priprava biorazgradljivih organskih materialov za uuporabo v tkivnem inženirstvu


Priprava biorazgradljivih organskih materialov za uuporabo v tkivnem inženirstvu
red.prof.dr. Peter Krajnc
Površinska RAFT funkcionalizacija poroznih polimerov

Površinska RAFT funkcionalizacija poroznih polimerov


Površinska RAFT funkcionalizacija poroznih polimerov
red.prof.dr. Zdravko Kravanja
Optimiranje procesa proizvodnje bioplina

Optimiranje procesa proizvodnje bioplina


Bioplin je pomembno biogorivo, ki ga lahko uporabimo kot bioplin ali pa njegovo energijo preko kogeneracijske enote pretvorimo v električno in toplotno energijo. Z nalogo bi postavili osnovno superstrukturo za optimiranje celotne procesne sheme in formulirali osnovni matematični model. Optimiranje bi izvedli z mešano-celoštevilskim linearnim ali nelinearnim programiranjem. Z analizo občutljivosti bi študirali vpliv najvplivnejših parameterov na dobit in ekonomiko procesa.
red.prof.dr. Zdravko Kravanja
Sinteza omrežij toplotnih prenosnikov z velikim številom toplotnih tokov

Sinteza omrežij toplotnih prenosnikov z velikim številom toplotnih tokov


Optimalna sinteza omrežij toplotnih prenosnikov z velikim številom toplotnih tokov je problematična, ker so modeli tako obsežni, da jih z obstoječimi modeli ni mogoče reševati v primernem času. Predlagan je postopek, s katerim bi v prvi fazi izločili nemogoče, neugodne in drage alternative in se v drugi fazi osredotočili na sintezo omrežja na osnovi zmanjšanega števila potencialno ugodnih alternativ.
doc.dr. Matjaž Kristl
Mehanokemijske sinteze selenidov in teluridov prehodnih kovin 4. periode (MxEy; M = Zn, Ni...

Mehanokemijske sinteze selenidov in teluridov prehodnih kovin 4. periode (MxEy; M = Zn, Ni, Co; E = Se, Te)


Mehanokemijske sinteze selenidov in teluridov prehodnih kovin 4. periode (MxEy; M = Zn, Ni, Co; E = Se, Te)
doc.dr. Matjaž Kristl
Sinteza in karakterizacija koordinacijskih spojin prehodnih kovin z mešanimi N-dono...

Sinteza in karakterizacija koordinacijskih spojin prehodnih kovin z mešanimi N-donorskimi ligandi


Sinteza in karakterizacija koordinacijskih spojin prehodnih kovin z mešanimi N-donorskimi ligandi
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Inhibicija različnih materialov na rast mikrobnih celic

Inhibicija različnih materialov na rast mikrobnih celic


Inhibicija različnih materialov na rast mikrobnih celic
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Izolacija nanoceluloze iz biološkega materiala

Izolacija nanoceluloze iz biološkega materiala


Izolacija nanoceluloze iz biološkega materiala
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Encimsko-katalizirane reakcije v različnih konvencionalnih in nekonvencionalnih topilih

Encimsko-katalizirane reakcije v različnih konvencionalnih in nekonvencionalnih topilih


Encimsko-katalizirane reakcije v različnih konvencionalnih in nekonvencionalnih topilih
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Liza mikrobnih celic s superkritičnim ogljikovim dioksidom in izolacija intracelularnih uč...

Liza mikrobnih celic s superkritičnim ogljikovim dioksidom in izolacija intracelularnih učinkovin (proteini, aktivnost ekstra- in intracelularnih encimov, …)


Liza mikrobnih celic s superkritičnim ogljikovim dioksidom in izolacija intracelularnih učinkovin (proteini, aktivnost ekstra- in intracelularnih encimov, …)
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Imobilizacija encimov in določevanje njihove aktivnosti

Imobilizacija encimov in določevanje njihove aktivnosti


Imobilizacija encimov in določevanje njihove aktivnosti
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Magnetni nanodelci kot nosilci za imobilizacijo encimov (npr. ADH) in drugih bioaktivnih u...

Magnetni nanodelci kot nosilci za imobilizacijo encimov (npr. ADH) in drugih bioaktivnih učinkovin


Magnetni nanodelci kot nosilci za imobilizacijo encimov (npr. ADH) in drugih bioaktivnih učinkovin
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Imobilizacija encima v zamrežene encimske skupke (CLEAs)

Imobilizacija encima v zamrežene encimske skupke (CLEAs)


Imobilizacija encima v zamrežene encimske skupke (CLEAs)
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Sinteza in izolacija produktov iz različnih mikroorganizmov (npr. transglutaminaza iz Stre...

Sinteza in izolacija produktov iz različnih mikroorganizmov (npr. transglutaminaza iz Streptomyces platensis)


Sinteza in izolacija produktov iz različnih mikroorganizmov (npr. transglutaminaza iz Streptomyces platensis)
red. prof. dr. Darko Makovec
Hidrotermalna sinteza nanodelcev Sr heksaferita (SrFe12O19)

Hidrotermalna sinteza nanodelcev Sr heksaferita (SrFe12O19)


Hidrotermalna sinteza nanodelcev Sr heksaferita (SrFe12O19). Zaradi svojih posebnih magnetokristalnih lastnosti so nanodelci Sr heksaferita vsestransko uporabni. Med drugim bi bili lahko zelo uporabni v medicini, na primer v magnetni hipertermiji ali pri mehanomagnetni terapiji, saj ne vsebujejo strupenih ionov, vendar sinteza Sr ferita v obliki majhnih nanodelcev z ustreznimi magnetnimi lastnostmi še ni bila razvita. Magistrsko delo bo obsegalo testiranje različnih parametrov hidrotermalne sinteze Sr heksaferita in osnovno karakterizacijo produktov (delo se izvaja na Odseku za sintezo materialov, Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana) Kontakt dobite v Referatu FKKT.
red. prof. dr. Darko Makovec
Sinteza kompozitnih nanodelcev z nanosom magnetnih plasti na jedrne nanodelce v suspenziji...

Sinteza kompozitnih nanodelcev z nanosom magnetnih plasti na jedrne nanodelce v suspenziji


Sinteza kompozitnih nanodelcev z nanosom magnetnih plasti na jedrne nanodelce v suspenziji. Z nanosom tankih magnetnih plasti na jedrne nanodelce iz različnih uporabnih materialov lahko pripravimo kompozitne nanodelce s strukturo jedro-lupina, pri katerih lahko pričakujemo povsem nove lastnosti. Plast nanesemo v vodni suspenziji jedrnih nanodelcev s preprostim obarjanjem ionov, ki jih kontrolirano sproščamo v reakcijsko zmes s termičnim razpadom koordinacijskih spojin. (delo se izvaja na Odseku za sintezo materialov, Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana) Kontakt dobite v Referatu FKKT.
doc. dr. Uroš Maver
Biofunkcionalizirani nanodelci NiCu za bimodalno zdravljenje kožnega raka

Biofunkcionalizirani nanodelci NiCu za bimodalno zdravljenje kožnega raka


Mentor/ji: doc. dr. Uroš Maver, Somentor/ji: doc. dr. Irena Ban, asist. dr. Janja Stergar Biofunkcionalizirani nanodelci NiCu za bimodalno zdravljenje kožnega raka
red. prof. dr. Zoran Novak
Kompozitni aerogeli v farmacevtskih aplikacijah

Kompozitni aerogeli v farmacevtskih aplikacijah


Namen magistrskega dela je razviti polisaharidne kompozitne gele. V prvem delu raziskave bomo raziskali vpliv vhodnih materialov ter procesnih parametrov na karakteristične lastnosti suhega materiala, vključno z njegovo specifično površino, ki je ena izmed ključnih lastnosti materiala za potencialne farmacevtske aplikacije. Druge del raziskave bo vključeval vezavo izbrane aktivne substance (zdravila) v kompozitni material (aerogel). Namen tega dela raziskave je določiti, koliko aktivne substance lahko vežemo v aerogel ter kako se substanca iz tega materiala kasneje sprošča v telesu. Za ta namen so razvite metode in-vitro testov sproščanja, s katerimi bomo določili profil/kinetiko sproščanja aktivne substance v simuliranih prebavnih tekočinah. V magistrskem delu se bo študent naučil sol-gel postopka za pripravo gelov, ki je en izmed ključnih procesov pri pripravi poroznih materialov. Študent bo spoznal različne karakterizacijske metode, od adsorpcije dušika, infrardeče spektroskopije, elektronske mikroskopije, praškovne difrakcije, termične analize,… V drugem delu raziskav pa bo študent spoznal tudi metode za določanje vsebnosti zdravilnih učinkovin v materialu, metode raztapljanja zdravil v simuliranih prebavnih tekočinah ter razgradnje materialov v teh tekočinah. Magistrsko delo bo tako zajemalo dve večji področji, pripravo in karakterizacijo materialov, ter njihovo kasnejšo aplikacijo za farmacevtsko industrijo.
red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič
Tehno-ekonomska analiza procesa za proizvodnjo butanola iz biomase (2. stopnja KT)

Tehno-ekonomska analiza procesa za proizvodnjo butanola iz biomase (2. stopnja KT)


Biobutanol je biogorivo, ki bi lahko potencialno nadomestilo bioetanol kot dodatek gorivu, zaradi višje energetske vrednosti, nižje afinitete do vode in boljše kompatibilnosti z obstoječimi motorji z notranjim izgorevanjem. V nalogi bi raziskali termokemijski način pridobivanja butanola z uplinjanjem biomase – predvsem z vidika tehno-ekonomske analize in analize občutljivosti, s katerimi je namen ugotoviti, pod kakšnimi pogoji bi bila uporaba biobutanola konkurenčna drugim biogorivom.
red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič
Ocena potenciala toplotne in vodne integracije v podjetju (2. stopnja KT)

Ocena potenciala toplotne in vodne integracije v podjetju (2. stopnja KT)


Naloga je del aplikativnega projekta. V prvi fazi bo potekalo zbiranje in urejanje podatkov potrebnih in razpoložljivih virov energije, toplote, hladu in vode v podjetju. V drugi fazi bo sledila izvedba uščipne metode za določitev ciljev (targeting) in nato uporaba optimizacijskih programov za sintezo omrežja.
red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič
MINLP sinteza OTP z natančnejšimi ekonomskimi modeli (2. stopnja KT)

MINLP sinteza OTP z natančnejšimi ekonomskimi modeli (2. stopnja KT)


Modeli za sintezo omrežij toplotnih prenosnikov (OTP) temeljijo na minimizaciji skupnih stroškov, ki jih sestavljajo stroški pogonskih sredstev in amortizacija. Pogosto se uporabljajo zastarele korelacije za oceno investicije. Namen magistrskega dela je uporabiti novejše investicijske korelacije in ugotoviti njihov vpliv na optimalno omrežje.
red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič
Optimizacija in integracija absorpcijskega hladilnega sistema v procese (2. stopnja KT)

Optimizacija in integracija absorpcijskega hladilnega sistema v procese (2. stopnja KT)


Naloga je del aplikativnega projekta. Zajemala bo preverjanje in prenos obstoječih preračunov (Excel) v program GAMS za optimizacijo cikla absorpcijskega hlajenja z namenom minimiranja porabe toplote pri dani temperaturi vira toplote za dano potrebo po hlajenju. V prvem koraku bo uporabljen model za ciljanje (targeting) brez investicije, ki bo nato nadgrajen z investicijskimi sredstvi ter integracijo tokov absorpcijskega hlajenja v procese.
doc.dr. Irena Petrinić
Can we quantify the surface charge of the outer surface of hollow fiber membranes?

Can we quantify the surface charge of the outer surface of hollow fiber membranes?


The zeta potential receives increasing significance in the characterization of the surface properties and performance of filters and membranes used in various water purification processes. Besides flat sheet membranes, polymer membranes in the shape of capillaries (hollow fiber membranes) are used more and more frequently. The complex geometry of hollow fiber membranes as well as the importance to characterize both the inner and outer surfaces challenge the analytical method of the surface zeta potential. While the analysis of the surface charge of flat sheet membranes by means of streaming potential and streaming current measurements is well established today, the characterization of the outer surface of hollow fiber membranes still remains qualitative. The aim of the thesis is to obtain quantitative zeta potential results for the outer surface of polymer hollow fiber (HF) membranes. A correlation of results obtained for a series of HF membranes for ultrafiltration with those obtained for flat sheet membranes made of the same polymer shall elucidate the effects of sample mounting and membrane porosity on the determination of the zeta potential. Mentor: doc. dr. Irena Petrinić (UM FKKT) Somentor: dr. Thomas Luxbacher (Anton Paar GmbH, Graz, Avstrija)
doc.dr. Irena Petrinić
Predobdelava studenčne vode za proces reverzne osmoze

Predobdelava studenčne vode za proces reverzne osmoze


Mentor: doc. dr. Irena Petrinić (UM FKKT) Somentor: prof. dr. Marjana Simonič (UM FKKT) in Dolores Krmek Tručl (A&E Europe d.o.o., Maribor)
doc.dr. Irena Petrinić
Recycle of medicinal thermal water effluent using different surface modified glass resin c...

Recycle of medicinal thermal water effluent using different surface modified glass resin columns


: In Europe there are several medicinal and thermal springs which are rich in different minerals which can have positive effect on human health. Unfortunately, at some places the use of fresh thermal water is wasting so the used water will be discharged to surface water reservoirs. If these waters could be recycled the water consumption could be decreased and it would result sustainable thermal water management. The goal of the thermal water effluent treatment is to reduce the turbidity and the microbiological pollution of the water. In the effluent of medical thermal water also different pharmaceutical residues can be found caused by the external medical treatment (ointments, creams). It also has to detect what type of constituents are there and how they can be removed. In the first part of the work literature review has to be assembled about thermal waters and their effluents and about the characterization of different resins, then laboratory experiments should be carried out using different existing glass resins and also new surface modified glass resins. Mentor: doc. dr. Irena Petrinić (UM FKKT) Somentor: dr. Ildikó Galambos (Univerza v Panoniji, Veszprém, Madžarska v sodelovanju s podjetjem Hidrofilt Ltd., Nagykanizsa, Madžarska)
red.prof.dr. Uroš Potočnik
Diagnostika redkih bolezni s tehnologijo sekvenciranja naslednje generacije

Diagnostika redkih bolezni s tehnologijo sekvenciranja naslednje generacije


Diagnostika redkih bolezni s tehnologijo sekvenciranja naslednje generacije
red.prof.dr. Uroš Potočnik
Nove molekularne tehnike za oceno primernosti materialov za kostno tkivno inženirstvo

Nove molekularne tehnike za oceno primernosti materialov za kostno tkivno inženirstvo


Nove molekularne tehnike za oceno primernosti materialov za kostno tkivno inženirstvo
red.prof.dr. Uroš Potočnik
Izražanje izbranih genov v pankreasu miših z izbitim genom

Izražanje izbranih genov v pankreasu miših z izbitim genom


Izražanje izbranih genov v pankreasu miših z izbitim genom
izr.prof.dr. Marjana Simonič
Stopnja mašenja membrane za ultrafiltracijo z različnimi onesnažili

Stopnja mašenja membrane za ultrafiltracijo z različnimi onesnažili


Stopnja mašenja membrane za ultrafiltracijo z različnimi onesnažili
red.prof.dr. Mojca Škerget
Hidrotermična razgradnja odpadkov iz proizvodnje papirja

Hidrotermična razgradnja odpadkov iz proizvodnje papirja


Namen je ugotoviti, katere industrijsko zanimive produkte bi bilo mogoče pridobiti iz papirniških odpadkov s hidrotermičnim procesiranjem le-teh v subkritični vodi. Delo bo obsegalo: študij vpliva procesnih parametrov (T, P, pH, t,…) na potek in kinetiko reakcij razgradnje odpadkov v subkritični vodi ter uporabo analitskih metod (HPLC) za določitev razgradnih produktov.
red.prof.dr. Mojca Škerget
Konverzija sladkorjev v subkritični vodi

Konverzija sladkorjev v subkritični vodi


Namen je preučiti reakcijske poti razgradnje različnih sladkorjev v subkritični vodi. Delo bo obsegalo: študij vpliva procesnih parametrov (T, P, pH, t,…) na potek in kinetiko reakcij razgradnje sladkorjev v subkritični vodi ter uporabo analitskih metod (HPLC) za določitev razgradnih produktov.
red.prof.dr. Mojca Škerget
Visokotlačna ekstrakcija naravnih pigmentov

Visokotlačna ekstrakcija naravnih pigmentov


Večina naravnih pigmentov je v naravi v oljetopni obliki in je tako najpogostejši način izolacije iz naravnega materiala s pomočjo ekstrakcije z nepolarnimi topili kot so heksan, eter, kloroform. Ker so to nezaželjena topila za prehrambeno industrijo, se iščejo ˝zeleni˝ procesi in topila, ki bi bila primernejša. Med te tehnologije spada visokotlačna ekstrakcija s superktiričnimi topili. Diplomsko delo bo usmerjeno v optimizacijo visokotlačne ekstrakcije karotenov iz različnih rastlinskih materialov.
red.prof.dr. Mojca Škerget
Vodotopne emulzije karotenov

Vodotopne emulzije karotenov


Naravne barvila v odtenkih rumene in oranžne so predvsem zastopana v obliki karotenov, kot so beta-karoteni (naravni iz gljiv Blakeslea trispora ali alg Dunaliella salina), lutein (iz žametnice), kapsantin in kapsorubin (iz paprike). Ti karoteni so v naravi v oljetopni obliki in da bi bili uporabni v širši paleti prehranskih aplikacij, jih je potrebno pretvoriti v vodotopno obliko. Ena izmed možnosti je tvorba O/W emulzij. Diplomsko delo bo usmerjeno v optimizacijo emulzij, predvsem v razvoj stabilnih emulzij primernih za industrijo pijač, ki je najbolj občutljiv sektor uporabe omenjenih emulzij.