Preglednica razpisanih tem za diplomska dela I. stopnje

doc.dr. Irena Ban
Pridobivanje nanodelcev (Mg,Ti) ferita z uporabo mikroemulzij

Pridobivanje nanodelcev (Mg,Ti) ferita z uporabo mikroemulzij


Biomedicinske aplikacije: Pridobivanje nanodelcev (Mg,Ti) ferita z uporabo mikroemulzij zasedeno Mentor: Irena Ban Somentor: Janja Stergar
doc.dr. Irena Ban
Pridobivanje nanodelcev (Mg,Ti) ferita z uporabo termičnega razkroja

Pridobivanje nanodelcev (Mg,Ti) ferita z uporabo termičnega razkroja


Pridobivanje nanodelcev (Mg,Ti) ferita z uporabo termičnega razkroja zasedeno Mentor: Irena Ban Somentor: Sašo Gyergyek
doc.dr. Irena Ban
Priprava aluminijevih oksidov z zmanjšano vsebnostjo nečistoč

Priprava aluminijevih oksidov z zmanjšano vsebnostjo nečistoč


Priprava aluminijevih oksidov z zmanjšano vsebnostjo nečistoč zasedeno Mentor: doc. dr. Ban Irena Somentor: mag. inž. kem. teh. Aleš Lorber, SILKEM
doc. dr. Miloš Bogataj
Sinteza in simulacija separacijskih alternativ za separacijo zmesi formaldehid, metanol, i...

Sinteza in simulacija separacijskih alternativ za separacijo zmesi formaldehid, metanol, izo-butanol, n-butanol in voda


Separacija večkomponentnih zmesi je ena izmed pomembnejših nalog v kemijski industriji. Separacijo takih zmesi lahko dosežemo s številnimi tehnologijami, kot so npr. destilacija, ekstrakcija, pervaporacija, reverzna osmoza itd. in njihovimi kombinacijami. Cilj diplomskega dela bo izdelati in simulirati nekaj alternativ separacijskih shem, ki bodo omogočale čim večji izplen n-butanola. Simulacije bomo izvajali v programu Aspen Plus. Separacijske sheme bomo ovrednotili z vidika investicijskih sredstev in obratovalnih stroškov.
doc. dr. Miloš Bogataj
Kaskadna povratno zančna regulacija pretoka in nivoja tekočin

Kaskadna povratno zančna regulacija pretoka in nivoja tekočin


Delo bo potekalo na demonstracijski opremi za regulacijo pretoka (RT 674, GUNT GmbH), ki zajema komponente, pogosto prisotne v industrijskih obratih. Eksperimentalna enota nudi celovit eksperimentalni uvod v osnove regulacije. Nivo in pretok se lahko nadzorujemo posamično ali kaskadno. V slednjem je nivo primarna regulirana spremenljivka. Naprava omogoča računalniško zajemanje in vizualizacijo podatkov. Diplomsko delo bo zajemalo eksperimentalno (laboratorijsko) delo ter obravnavalo osnove kaskadne regulacije in primerjavo njene učinkovitosti glede na učinkovitost regulacije, ko pretok in nivo reguliramo posamično.
doc. dr. Miloš Bogataj
Optimiranje inženirskih sistemov z odprtokodnim modelirnim jezikom Pyomo

Optimiranje inženirskih sistemov z odprtokodnim modelirnim jezikom Pyomo


Optimiranje inženirskih sistemov je ključnega pomena za doseganje njihovega učinkovitejšega delovanja, povečanja ekonomičnosti, okoljske sprejemljivosti itd. Zaradi tega je optimiranje na različnih nivojih in z uporabo različnih optimizacijskih orodij prisotno v praktično vseh industrijskih panogah. Alternativa plačljivim optimizacijskim programom so odprtokodna orodja, tudi v industriji počasi izpodrivajo plačljiva orodja in bodo v prihodnosti postala nenadomestljivi del inženirskega poklica. Diplomsko delo bo zajemalo optimiranje inženirskih sistemov, kot so npr. transportni problem, sinteza destilacijskih shem, toplotno integracijo destilacijskih kolon, strukturno optimiranje procesnih shem, sintezo hranilnika tekočin itd. Delo bo potekalo v programskem okolju Pyomo.
izr.prof.dr. Urban Bren
Odkrivanje novih tarčnih proteinov za znana zdravila z uporabo inverznega molekulskega sid...

Odkrivanje novih tarčnih proteinov za znana zdravila z uporabo inverznega molekulskega sidranja


Odkrivanje novih tarčnih proteinov za znana zdravila z uporabo inverznega molekulskega sidranja Povzetek: Cilj magistrske naloge bo narediti korak k razlagi različnih želenih in neželenih učinkov zdravil. Magistrska naloga bo namenjena iskanju novih potencialnih tarčnih proteinov uveljavljenih zdravil z uporabo našega razvitega pristopa inverznega molekulskega sidranja (slika spodaj). Pojasnili bomo delovanje in predvideli nove učinke ter predlagali nove indikacije za znana zdravila. Eksperimentalno delo za to temo bo opravljeno v Teoretičnem odseku na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Več informacij najdete na spletni strani naše skupine (http://insilab.org).
izr.prof.dr. Urban Bren
Računalniško načrtovanje terapevtskih proteinov

Računalniško načrtovanje terapevtskih proteinov


Računalniško načrtovanje terapevtskih proteinov Povzetek: Cilj magistrske naloge bo razvoj in uporaba računalniškega programa, ki bo omogočal interakcijo s tridimenzionalnimi strukturami proteinov in drugih molekul z namenom optimizacije njihovih lastnosti. Tema naloge bo usmerjena na zelo aktualna področja medicine, kot je zdravljenje raka z biološkimi zdravili. Eksperimentalno delo za to temo bo opravljeno v Teoretičnem odseku na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Rraziskovalna področja naše skupine so predstavljena na spodnji sliki, več podrobnosti pa najdete na spletni strani naše skupine (http://insilab.org).
izr.prof.dr. Urban Bren
Modeliranje mehanizma epoksidacije etilena na srebrovih katalizatorjih

Modeliranje mehanizma epoksidacije etilena na srebrovih katalizatorjih


Modeliranje mehanizma epoksidacije etilena na srebrovih katalizatorjih Modernega sveta ne bi bilo brez katalize, saj več kot 90 odstotkov vseh kemikalij proizvedemo s katalitičnimi kemijskimi reakcijami. Iskanje novih katalizatorjev, izboljševanje obstoječih katalizatorjev in razumevanje reakcijskih mehanizmov zato predstavljajo izjemno pomembne in perspektivne raziskave. Kemijski industriji lahko že malenkostne izboljšave katalizatorjev ali spremembe reakcijskih pogojev prihranijo milijone evrov ter zmanjšajo okolijski odtis proizvodnje. V zadnjih letih so superračunalniki dovolj napredovali, da postaja računalniško modeliranje reakcij na različnih katalizatorjih mogoče. To pomeni, da lahko namesto zamudnega preizkušanja različnih katalizatorjev iz kvantnokemijskih izračunov predvidimo delovanje različnih katalizatorjev in opišemo reakcijski mehanizem. S kinetičnimi simulacijami pa lahko napovemo, kako bo reakcija tekla pri različnih pogojih (tlaki, temperature, mešanice reaktantov). Proizvodnja epoksida iz etilena (etena) je najpomembnejša selektivna oksidacija. Za nadzorovano oksidacijo etilena v epoksid se uporabljajo skoraj izključno srebrovi katalizatorji, ki dovolj aktivirajo molekule kisika, da lahko te reagirajo z etilenom. Ključni problem je zagotoviti, da bo katalizator dovolj aktiven, da bo reakcija tekla, a ne preveč aktiven, da ne bi etilen popolno oksidiral v ogljikov dioksid. Srebrovi katalizatorji s primesmi so se eksperimentalno izkazali kot najprimernejši za to reakcijo, podrobna struktura površine katalizatorja in reakcijski mehanizem pa še nista dokončno razvozlana. V magistrskem delu bo študent računsko in teoretično raziskal mehanizem te reakcije na srebrovih katalizatorjih. S teorijo gostotnega funkcija (DFT) bo izdelal fazni diagram površine srebrovega katalizatorja v odvisnosti od tlaka kisika in temperature. Delo bo nadaljeval z izračunom parametrov mehanizma oksidacije na oksidirani srebrovi površini (O-Ag(111)), tako da bo z DFT določil reakcijske energije in aktivacijske energije za vse korake reakcije. Če bo dovolj časa, bo na koncu z modeliranjem ali simulacijami (mikrokinetično modeliranje ali kinetični Monte Carlo) zasledoval reakcijo (hitrost reakcije, pokritost katalizatorja) pri različnih pogojih.
izr.prof.dr. Urban Bren
Antikarcinogeni potencial katehinov

Antikarcinogeni potencial katehinov


Antikarcinogeni potencial katehinov Kakav je zimzelena rastlina iz tropskih predelov Centralne in Južne Amerike, ki se ponaša s številnimi pozitivnimi lastnostmi za dobrobit človeškega zdravja – vsebuje veliko različnih antioksidantov, vitaminov in mineralov. Med najpomembnejše bioaktivne spojine kakavovih zrn prištevamo polifenole katehine iz skupine flavanolov. Katehini, ki jih najdemo tudi v hmelju, zelenem čaju in rdečem vinu, so zaradi dobrih antioksidativnih, protivnetnih in antikarcinogenih učinkov v zadnjih letih postali predmet številnih znanstvenih raziskav. Študent bo v diplomski nalogi raziskoval katehine v vlogi blokirnih spojin - lovilcev kemijskih karcinogenov - s pomočjo kvantno-mehanskih simulacij.
izr.prof.dr. Urban Bren
Tvorba koordinacijskih spojin med galno kislino in kovinskimi ioni

Tvorba koordinacijskih spojin med galno kislino in kovinskimi ioni


Tvorba koordinacijskih spojin med galno kislino in kovinskimi ioni V sodobnem svetu postaja čedalje večja težava odpornost bakterij na antibiotike. Zaradi tega se njihova uporaba čedalje bolj umejuje. Tako npr. tudi Evropska komisija na podlagi uredbe evropskega parlamenta in sveta (ES) št. 1831/2003 predpisuje, da mora biti vzreja živali od leta 2006 brez antibiotikov. Eden glavnih pristopov pri zamenjavi antibiotikov je dodajanje taninskih ekstraktov h krmi. Kljub ugodnim učinkom začetnih raziskav njihovo ustrezno zaviranje bakterijskih okužb še ni dokončno potrjeno, povsem raziskan pa ni niti mehanizem njihovega delovanje, čeprav dosedanje študije večinoma nakazujejo, da naj bi tanini proti bakterijam v glavnem učinkovali po treh mehanizmih: (I) kompleksacija kovinskih ionov, (II) interakcija/obarjanje beljakovin in (III) interakcije s bakterijsko celično steno in membrano. V svojem delu se bo študent posvetil interakcijam galne kisline z železovima ionoma (II) in (III) ter s kalcijevim ionom. S pomočjo UV/vidne spektroskopije bo določil konstanto stabilnosti in stehiometrijo za vezavo med galno kislino in želenimi ioni. Če se bodo poskusi na UV/vidni spektroskopiji pravočasno zaključili, se bo konstanto stabilnosti za koordinacijsko spojino kalcijevega iona in galne kislino določilo še potenciometrično, z uporabo kalcijeve ionoselektivne elektrode. Sočasno z eksperimentalnim delom se bo interakcije med danima kovinskima ionoma in galno kislino poskušalo raziskati tudi z uporabo teoretičnih izračunov. Z uporabo teorije gostotnega funkcionala (DFT) bo student izračunal strukturo posameznih gradnikov in strukturo koordinacijske spojine. Izračunal bo energijo obeh struktur in iz razlik obeh energij ocenil konstanto stabilnosti koordinacijske spojine. To konstanto stabilnosti bo primerjal z ekspreimentalno konstanto stabilnosti, navedeno v literaturi in konstanto stabilnosti, ki jo bo sam izmeril. Dodatno primerjavo z eksperimentalnimi podatki bo omogočil izračun UV/VIS spektra galne kisline in kompleksa.
izr.prof.dr. Urban Bren
Uporaba in karakterizacija elektrolitov na osnovi organskih topil in litijevih soli

Uporaba in karakterizacija elektrolitov na osnovi organskih topil in litijevih soli


Uporaba in karakterizacija elektrolitov na osnovi organskih topil in litijevih soli Optoelektronika je študija obnašanja elektronskih naprav ki spreminjajo električne signale v svetlobni odziv ali obratno. Med posamezne odseke optoelektronike spadata fotoefekt, kjer foton izbije elektron iz atoma, ter elektrokromizem, kjer material pod vplivom zunanje napetosti ali toka reverzibilno spremeni barvo, ter jo po izklopu od zunanjega vira tudi ohrani. Študija je v današnjem času izjemno popularna, saj se nanaša na vrsto uporabnih aplikacij, ki jih srečamo v vsakdanjem življenju, vse od zaslonov pa do fotodetektorjev. Cilj naloge bo iskanje organskega elektrolita, ki ima visoko prevodnost, velik temperaturni razpon in široko potencialno okno. Diplomant bo sestavljal in analiziral različne tipe elektrokemijskih celic, ter jih s pomočjo različnih tehnik (elektrokemijske in sprektroskopske tehnike) tudi preiskoval. Poudarek raziskovanja se bo nanašal na iskanje fizikalnih lastnosti elektrolitov za rabo v elektronskih črnilih, baterijah, sončnih celicah in ostalih optoelektronskih aplikacijah.
doc. dr. Lidija Čuček
Uporaba različnih metod za določanje vsebnosti kalija v gnojilih in biomasi

Uporaba različnih metod za določanje vsebnosti kalija v gnojilih in biomasi


Uporabili bomo različne metode za določevanje vsebnosti kalija in primerjali rezultate. Vsebnosti kalija bomo testirali v različnih gnojilih in v biomasi.
doc. dr. Lidija Čuček
Uporaba različnih metod predobdelave lignocelulozne biomase za povečanje proizvodnje biopl...

Uporaba različnih metod predobdelave lignocelulozne biomase za povečanje proizvodnje bioplina


Uporaba različnih metod predobdelave lignocelulozne biomase za povečanje proizvodnje bioplina Uporabili bomo različne metode predobdelave lignocelulozne biomase. Na 1. stopnji bomo uporabili 2 metodi, na 2. stopnji pa bomo uporabili več metod in jih sistematično primerjali.
doc. dr. Lidija Čuček
Vpliv biološke predobdelave materialov s tekočim gojiščem gliv lesne trohnob...

Vpliv biološke predobdelave materialov s tekočim gojiščem gliv lesne trohnobe


Vpliv biološke predobdelave materialov s tekočim gojiščem gliv lesne trohnobe Analizirali bomo vpliv biološke predobdelave materialov, kjer bomo preraščanje z glivami lesne trohnobe izvedli z vzbrizganjem tekočega gojišča s tekočim inokulumom. Analizirali bomo hitrost preraščanja ter ugotavljali kaj se med preraščanjem dogaja. Na drugi stopnji bomo dodatno analizirali vrsto parametrov.
doc. dr. Lidija Čuček
Analiza življenjskega cikla procesa proizvodnje biobutanola in/ali drugih bioproduktov

Analiza življenjskega cikla procesa proizvodnje biobutanola in/ali drugih bioproduktov


Analiza življenjskega cikla procesa proizvodnje biobutanola in/ali drugih bioproduktov S programskim orodjem OpenLCA bomo izvedli analizo življenjskega cikla (okoljsko analizo) za proces proizvodnje biobutanola in/ali drugih produktov. Rezultate okoljske analize bomo primerjali z rezultati analize sintetičnih goriv in/ali produktov.
doc.dr. Matjaž Finšgar
Analiza sledov težkih kovin v kapljici vzorca

Analiza sledov težkih kovin v kapljici vzorca


Analiza sledov težkih kovin v kapljici vzorca
doc.dr. Matjaž Finšgar
Optimizacija USP-metode za določitev sorodnih snovi v substanci kalijevega klavulanata

Optimizacija USP-metode za določitev sorodnih snovi v substanci kalijevega klavulanata


Optimizacija USP-metode za določitev sorodnih snovi v substanci kalijevega klavulanata
doc.dr. Matjaž Finšgar
Bizmut-bakrove elektrode za simultano določanje težkih kovin v sledovih

Bizmut-bakrove elektrode za simultano določanje težkih kovin v sledovih


Bizmut-bakrove elektrode za simultano določanje težkih kovin v sledovih
doc.dr. Matjaž Finšgar
Analiza prevlek, pripravljenih na osnovi elektropredenja in 3D-tiskanja

Analiza prevlek, pripravljenih na osnovi elektropredenja in 3D-tiskanja


Analiza prevlek, pripravljenih na osnovi elektropredenja in 3D-tiskanja
doc.dr. Matjaž Finšgar
Bizmut-bakrove elektrode za simultano določanje težkih kovin v sledovih

Bizmut-bakrove elektrode za simultano določanje težkih kovin v sledovih


Bizmut-bakrove elektrode za simultano določanje težkih kovin v sledovih
doc.dr. Matjaž Finšgar
Optimizacija sestave in situ elektrode in metode za izboljšanje analitske učinkovit...

Optimizacija sestave in situ elektrode in metode za izboljšanje analitske učinkovitosti določanja kovin v sledovih


Optimizacija sestave in situ elektrode in metode za izboljšanje analitske učinkovitosti določanja kovin v sledovih
izr.prof.dr. Regina Fuchs Godec
INHIBICIJSKE LASTNOSTI MEDU NA JEKLU V RAZTOPINI NaCl.

INHIBICIJSKE LASTNOSTI MEDU NA JEKLU V RAZTOPINI NaCl.


INHIBICIJSKE LASTNOSTI MEDU NA JEKLU V RAZTOPINI NaCl.
izr.prof.dr. Regina Fuchs Godec
INHIBICIJSKA UČINKOVITOST MEŠANICE ŠKROBA IN PAS V KISLEM MEDIJU

INHIBICIJSKA UČINKOVITOST MEŠANICE ŠKROBA IN PAS V KISLEM MEDIJU


INHIBICIJSKA UČINKOVITOST MEŠANICE ŠKROBA IN PAS V KISLEM MEDIJU
izr.prof.dr. Regina Fuchs Godec
KOFEIN KOT INHIBITOR KOROZIJSKIH PROCESOV V AGRESIVNEM MEDIJU

KOFEIN KOT INHIBITOR KOROZIJSKIH PROCESOV V AGRESIVNEM MEDIJU


KOFEIN KOT INHIBITOR KOROZIJSKIH PROCESOV V AGRESIVNEM MEDIJU
red. prof. dr. Andreja Goršek
VZPOSTAVITEV METODE DOLOČANJA REAKTIVNOSTI APNENČEVE MOKE

VZPOSTAVITEV METODE DOLOČANJA REAKTIVNOSTI APNENČEVE MOKE


VZPOSTAVITEV METODE DOLOČANJA REAKTIVNOSTI APNENČEVE MOKE Naloga je vezana na potrebe Termoelektrarne Šoštanj. Vzpostaviti nameravamo metodo določanja reaktivnosti apnenčeve moke, ki jo uporabljamo v napravah za čiščenje dimnih plinov. Reaktivnost apnenca je eden izmed parametrov kvalitete surovine. Sicer ne predstavlja pogoja za izpolnjevanje tehničnih zahtev surovine za uporabo v tovrstnih napravah, vsekakor pa ima vpliv na izkoristek oziroma samo učinkovitost naprave ter posledično tudi na stroške. Hkrati bi določali še reaktivnost surovin različnih dobaviteljev, pri čemer bi uporabili sejalno analizo. Obstaja namreč zveza med zrnavostjo in reaktivnostjo.
red. prof. dr. Andreja Goršek
ESTERIFIKACIJA STEARINSKE KISLINE Z BIOKATALIZATORJEM VEZANIM NA MEZOPOROZNI SILIKATNI NOS...

ESTERIFIKACIJA STEARINSKE KISLINE Z BIOKATALIZATORJEM VEZANIM NA MEZOPOROZNI SILIKATNI NOSILEC


ESTERIFIKACIJA STEARINSKE KISLINE Z BIOKATALIZATORJEM VEZANIM NA MEZOPOROZNI SILIKATNI NOSILEC Estri imajo pomembno vlogo v našem vsakdanjem življenju in prav tako v kemijski industriji. Imajo praktično uporabno vrednost, ne onesnažujejo okolja, ne predstavljajo kemijskega tveganja, so biorazgradljivi. Reaktante za njihovo sintezo najdemo v rastlinskih oljih in živalskih maščobah. Namen diplomskega dela bo v prvi fazi imobilizirati ustrezen encimski katalizator na mezoporozno siliko in z njim izvesti esterifikacijo stearinske kisline. Študirali bomo vpliv ključnih procesnih parametrov (temperature, pH, množinskega razmerja kislina/alkohol, količine biokatalizatorja) na učinkovitost imobilizacije in esterifikacije. Raziskavo bomo nadgradili s kinetično študijo reakcije. Eksperimentalni del bo potekal v avtomatiziranem reakcijskem sistemu.
red. prof. dr. Andreja Goršek
SINTEZA IN UPORABA KOVINSKEGA KISLINSKEGA KATALIZATORJA PRI REAKCIJAH ESTERIFIKACIJE

SINTEZA IN UPORABA KOVINSKEGA KISLINSKEGA KATALIZATORJA PRI REAKCIJAH ESTERIFIKACIJE


SINTEZA IN UPORABA KOVINSKEGA KISLINSKEGA KATALIZATORJA PRI REAKCIJAH ESTERIFIKACIJE Trdni kovinski kislinski katalizatorji so zelo primerni za kislinsko katalizo, ki je značilna za večino organskih reakcij. V okviru zaključnega dela nameravamo sintetizirati in karakterizirati kovinski katalizator, pri katerem bi kot nosilec uporabili silikatni material z veliko specifično površino in enakomerno velikostjo por. Učinkovitost tako sintetiziranega trdnega kovinskega kislinskega katalizatorja bomo preverili na modelni reakciji esterifikacije maščobne kisline. Reakcije bomo izvajali v avtomatiziranem šaržnem reaktorju. Hitrost reakcije bomo opisali s primernim kinetičnim modelom.
doc. dr. Maša Knez Hrnčič
Biološka aktivnost konvencionalnih ekstraktov iz naravnih materialov

Biološka aktivnost konvencionalnih ekstraktov iz naravnih materialov


Biološka aktivnost konvencionalnih ekstraktov iz naravnih materialov (1.stopnja): Namen dela je pridobiti ekstrakte z visoko biološko aktivnostjo z uporabo konvencionalnih metod ekstrakcije ter karakterizacija ekstraktov z določanjem celokupnih fenolov, sladkorjev, proteinov, antioksidativnega potenciala. Ekstraktom bomo ovrednotili in določili biološke aktivnosti kot so antioksidativnosti in protimikrobno ter protiglivično delovanje. Skušali bomo formulirati nove produkte, ki bodo vsebovali aktivne komponente iz ekstraktov. Takšni izdelki so primerni za konzerviranje v živilski industriji in bi lahko v prihodnosti popolnoma nadomestili sintetične konzervanse.
doc. dr. Maša Knez Hrnčič
Določanje termodinamskih in transportnih lastnosti v binarnih in ternarnih sistemih s supe...

Določanje termodinamskih in transportnih lastnosti v binarnih in ternarnih sistemih s superkritičnimi fluidi


Določanje termodinamskih in transportnih lastnosti v binarnih in ternarnih sistemih s superkritičnimi fluidi (1.stopnja): V porastu so procesi, ki kot topila uporabljajo SC fluide, ki imajo določene prednosti v primerjavi s konvencionalnimi topili. Zelo pogosto uporabljena fluida sta CO2 ter propan. Gostote superkritičnih fluidov so reda velikosti tekočin, medtem ko so viskoznosti superkritičnih fluidov reda velikosti plinov. Zvišanje gostote fluida pogosto doprinese k večji topnosti topljenca, nižja viskoznost pa omogoča boljše transportne lastnosti. Cilj diplomske naloge je usmerjen k pridobivanju podatkov o faznih ravnotežjih v binarnih in ternarnih sistemih s superkritičnimi fluidi oz. določanju termodinamskih in transportnih lastnosti za različna tlačna območja pri konstantni temperaturi. V primeru določanja podatkov o faznih ravnotežjih v ternarnih sistemih, bo naloga obsegala tudi konstrukcijo ternarnega faznega diagrama.
doc. dr. Petra Kotnik
Procesi izolacije in analize komponent iz naravnih materialov

Procesi izolacije in analize komponent iz naravnih materialov


Procesi izolacije in analize komponent iz naravnih materialov Mentor: doc. dr. Petra Kotnik Somentor: doc. dr. Maša Knez Hrnčič Kratka vsebina: Ekstrakcija in izolacija biološko aktivnih komponent iz rastlinskih materialov različnega izvora s konvencionalnimi in superkritičnimi ekstrakcijskimi postopki. Analiza izoliranih komponent s kromatografijo (LC-MS, GC-MS, TLC-MS) ter določitev antioksidativnih lastnosti z uporabo standardnih metod na spektrofotometru. Za 2. stopnjo priprava formulacij z ekstrakti višje antioksidativne aktivnosti. Eksperimentalno delo poteka na UM FKKT in UM MF.
doc.dr. Anita Kovač Kralj
Analize rezultatov v kemični industriji

Analize rezultatov v kemični industriji


Analize rezultatov v kemični industriji
doc. dr. Sebastijan Kovačič
Sinteza in Aplikacija Reaktivnih Supergelov

Sinteza in Aplikacija Reaktivnih Supergelov


Sinteza in Aplikacija Reaktivnih Supergelov Reaktivni supergeli so polimeri z ionizirajočimi funkcionalnimi skupinami, ki v raztopinah disociirajo v polivalentne makroione (poliione) in protiione (majhni ioni z nasprotnim nabojem). V sklopu diplomskega dela, študent pripravi supergele s polimerizacijo komercialno dostopnih oz. sintetično modificiranih monomernih enot. Za formiranje porozne matrike supergela, bomo uporabili tehniko polimerizacije v raztopini ob prisotnosti inertnega topila oz. emulzijsko polimerizacijo. Reakcije polimerizacije s katerimi se bo študent srečal sta prosta radikalska polimerizacija in metatezna polimerizacija. Uspešno sintetizirane supergele, bo študent testiral v naprednih aplikacijah čiščenja voda. Analizne tehnike ki jih bo uporabljal: FTIR, NMR (v primeru modificiranih monomernih enot), Elementna analiza, N2-sorpcija,
doc.dr. Majda Krajnc
Določanje konstante stabilnosti vključitvenih kompleksov metiloranž/β-ciklodekstrin i...

Določanje konstante stabilnosti vključitvenih kompleksov metiloranž/β-ciklodekstrin in kvercetin/β-ciklodekstrin


Določanje konstante stabilnosti vključitvenih kompleksov metiloranž/β-ciklodekstrin in kvercetin/β-ciklodekstrin β-ciklodekstrin, ciklični oligosaharid, je sestavljen iz 7 glukopiranoznih enot, povezanih z 1,4-glikozidnimi vezmi. Struktura ima obliko kletke z rahlo konično obliko, notranjost kletke ima hidrofobne lastnosti, zunanjost je hidrofilna. Zaradi take strukture lahko tvori vključitvene komplekse z različnimi anorganskimi in organskimi hidrofobnimi gostujočimi molekulami. Metiloranž je indikator, ki je v kislem mediju obarvan rdeče oranžno, v bazičnem rumeno. Topnost v vodi je nizka. Z β-ciklodekstrinom tvori brezbarvne 1:1 komplekse. Kvercetin je flavonoid, ki ga najdemo v zelenjavi, sadju, žitih, rdeči čebuli in ohrovtu. Ima grenak okus in se uporablja kot dodatek prehranskih dopolnil, pijač in živil. Zavira oksidacijo drugih molekul in je klasificiran kot antioksidant. V vodi je praktično netopen. Z β-ciklodekstrinom tvori 1:1 vključitvene komplekse. V kislem mediju, bi z metodo kompleksacije z izpodrivanjem molekule metiloranža z molekulo kvercetina, indirektno določili konstanto stabilnosti druge, brezbarvne gostujoče molekule, kvercetina. Uporabljali bomo spektrofotometrično metodo in študirali interakcije med metiloranžem in β-ciklodekstrinom, ter kvercetinom in β-ciklodekstrinom. Kompleksacija bi vplivala na lastnosti metiloranža in kvercetina kot npr. topnost v vodi in stabilnost. Na splošno se gostujočim molekulam izboljšajo fizikalnokemijske lastnosti in učinkovitost uporabe. Mehanizem vključitve molekul bi študirali na osnovi spremembe absorbance raztopine metiloranža. Iz eksperimentalnih podatkov bi določili konstanto stabilnosti obeh kompleksov. Merjenje absorbance bi izvajali z UV-VIS spektrofotometrom. Diplomska naloga je primerna za študente 1. stopnje visoko strokovnega študijskega programa. Mentorica: doc. dr. Majda Krajnc Somentorica: doc. dr. Aljana Petek
red.prof.dr. Peter Krajnc
Redoks iniciirana polimerizacija stirenskih monomerov in zamreževal iz koloidnih prekurzor...

Redoks iniciirana polimerizacija stirenskih monomerov in zamreževal iz koloidnih prekurzorjev


Za pripravo polimerov z optimizirano porozno strukturo bomo uporabili redoks iniciatorski sistem, z namenom hitre generacije radikalov, s tem pa preprečevanja Ostwaldovega zorenja in povečevanja kapljic emulzijskega prekurzorja.
red.prof.dr. Peter Krajnc
Mikroemulzijska polimerizacija za pripravo nanoporoznih materialov

Mikroemulzijska polimerizacija za pripravo nanoporoznih materialov


Naloga predvideva uporabo mikroemulzij za koloidni medij in polimerizacije akrilatnih in stirenskih monomerov- cilj je priprava materialov s sferičnimi porami manjšimi od 500 nm.
doc.dr. Majda Krajnc
Kreiranje zbirke vprašanj in elektronskega testa pri predmetu Gradiva

Kreiranje zbirke vprašanj in elektronskega testa pri predmetu Gradiva


Kreiranje zbirke vprašanj in elektronskega testa pri predmetu Gradiva Elektronsko preverjanje znanja mora, kot vsako preverjanje, zadostiti vsem nivojem znanja po Bloomu, tako poznavanju dejstev, pojmov, pravil, kot razumevanju vsebine, uporabi ter analizi, sintezi in vrednotenju. Nivoje znanja lahko preverjamo z različnimi tipi vprašanj, ki jih nudijo e-učno/poučevalna okolja. Ta oblika preverjanja znanja je primerna, ko je prisotnih veliko število študentov, saj tako olajšamo delo predavatelju, oba, študent in predavatelj, pa dobita takojšnjo povratno informacijo o znanju. Namen diplomskega dela bo poznavanje, kreiranje in uporaba različnih tipov vprašanj, ki so na voljo e-učno/poučevalnem okolju Moodle. S kreiranimi vprašanji bi sestavili e-test za preverjanje znanja, ki bi ga izvajali študentje 2. letnika univerzitetnega in visoko strokovnega študijskega programa pri predmetu Gradiva. Izvedli bi analizo rezultatov. Zbirka vprašanj e-učno/poučevalnega okolja Moodle, ki je na voljo vsem članicam UM, bi zajemala naslednje tipe vprašanj za preverjanje znanja pri predmetu Gradiva: • drži/ne drži (poznavanje, razumevanje), • kratek odgovor (poznavanje, razumevanje), • ujemanje kratkih odgovorov (razumevanje, uporaba, analiza), • izbirni z enim pravilnim odgovorom (razumevanje, uporaba, analiza), • izbirni z več pravilnimi odgovori (razumevanje, uporaba, analiza, sinteza), • esejsko vprašanje (analiza, sinteza, vrednotenje), • povleci in spusti v besedilo (poznavanje, razumevanje in uporaba), • povleci in spusti v sliko (poznavanje, razumevanje in uporaba), • CLOZE (poznavanje, razumevanje in uporaba). Diploma je primerna za študente 1. stopnje univerzitetnega in visoko strokovnega študija. Mentorica: doc. dr. Majda Krajnc Somentorica: red. prof. Andreja Goršek
doc.dr. Matjaž Kristl
Reakcije metilaminov z vodikovimi halogenidi

Reakcije metilaminov z vodikovimi halogenidi


Reakcije metilaminov z vodikovimi halogenidi (primerno za diplomo, možna razširitev na magisterij) Družina metilaminov (metilamin, dimetilamin, trimetilamin, tetrametilamonijev hidroksid) zaradi bazičnih lastnosti tvori soli z vodikovimi halogenidi, ki so zanimive kot prekurzorji pri nadaljnji sintezi koordinacijskih spojin. Predvidena je sistematična sinteza metilamonijevih soli s kloridnimi, bromidnimi in jodidnimi ioni ter njihova karakterizacija.
doc.dr. Matjaž Kristl
Mehanokemijske sinteze v sistemu Bi2O3 / MoO3 in termična karakterizacija produktov

Mehanokemijske sinteze v sistemu Bi2O3 / MoO3 in termična karakterizacija produktov


Mehanokemijske sinteze v sistemu Bi2O3 / MoO3 in termična karakterizacija produktov (primerno za diplomo, možna razširitev na magisterij) Bizmutovi molibdati z splošno formulo Bi2O3·nMoO3 (n = 1, 2, and 3) spadajo med pomembne katalitske materiale. Poleg klasične visokotemperaturne sinteze se v zadnjem času vse bolj uveljavljajo alternativne metode, med katerimi je tudi mehanokemijska. Namen dela je priprava bizmutovih molibdatov z mletjem ustrezne mešanice oksidov in karakterizacija produktov s termično analizo.
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Procesiranje materialov za biomedicinske aplikacije

Procesiranje materialov za biomedicinske aplikacije


Procesiranje materialov za biomedicinske aplikacije (sinteza, karakterizacija, imobilizacija bioloških učinkovin, antimikrobni testi …) (3 študenti)
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Antikancenogeno delovanje nekaterih ekstraktov

Antikancenogeno delovanje nekaterih ekstraktov


Antikancenogeno delovanje nekaterih ekstraktov (1 študent)
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Encimi iz medicinskih gob za aplikativne namene

Encimi iz medicinskih gob za aplikativne namene


Encimi iz medicinskih gob za aplikativne namene (2 študenta)
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Odstranjevanje težkih kovin s pomočjo funkcionaliziranih MNP

Odstranjevanje težkih kovin s pomočjo funkcionaliziranih MNP


Odstranjevanje težkih kovin s pomočjo funkcionaliziranih MNP (1 študent)
dr. Andreja Nemet
Pregled potencialnih tehnologij za integracijo med različnimi sektorji

Pregled potencialnih tehnologij za integracijo med različnimi sektorji


V diplomskem delu bomo naredili izbor potencialnih tehnologij, glede na uporabnost in učikonvitost, za integracijo energije med različnimi gospodarskimi sektorji ( industrija, transport, kmetijstvo, stanovanjski in storitveni sektor).
dr. Andreja Nemet
Določevanje škode v procesu zaradi različnih tveganj

Določevanje škode v procesu zaradi različnih tveganj


S pomočjo računalniškega programa (npr. ALOHA) bomo določili različna območja vpliva posameznih odklonskih (potencialno nevarnih) dogodkov. Iz teh podatkov bomo določili celotno potencialno škodo v procesu v denarnih enotah.
red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič
Izdelava in modeliranje scenarijev ob izlitju nevarnih kemikalij

Izdelava in modeliranje scenarijev ob izlitju nevarnih kemikalij


V nalogi bomo izdelali scenarije izrednih dogodkov iztekanja nevarnih kemikalij. Z računalniškimi programi bomo modelirali iztekanje iz rezervoarjev, kemijske reakcije in segrevanje snovi v lovilnem bazenu. Z računalniškimi programi bomo napovedali posledice iztekanja v obliki vplivnih območij za požar, eksplozijo ali koncentracije škodljive snovi. Izdelali bomo priporočila za ravnanje ob takšnem dogodku.
red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič
Indikatorji za spremljanje krožnega gospodarstva

Indikatorji za spremljanje krožnega gospodarstva


V nalogi bomo pregledali kazalce za spremljanje krožnega gospodarstva, ki jih je predlagala Evropska komisija in analizirali njihove prednosti oz. slabosti. Identificirali bomo ključne lastnosti in posebnosti krožnega gospodarstva ter relevantne vidike pri analizi in presoji projektov krožnega gospodarstva. Predlagali bomo metode in kazalnike za ocenjevanje projektov ter raziskali njihovo uporabnost. Kazalnike bomo preizkusili na testnih primerih.
red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič
Krožni poslovni modeli na področju nenevarnih odpadkov

Krožni poslovni modeli na področju nenevarnih odpadkov


Nekatere nenevarne odpadke je mogoče predelati v sekundarne surovine ali celo izdelke z dodano vrednostjo, sledi možnost energetske izrabe in na zadnjem mestu je odlaganje. V nalogi bomo pregledali, v katere produkte in energente je mogoče predelati določene vrste odpadkov, npr. mulje čistilnih naprav in trdne odpadke, ki jih ni mogoče reciklirati. Izdelali bomo optimizacijski model, ki bo izbral optimalen nabor produktov na osnovi odpadkov.
red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič
HAZOP študija obrata polimerizacije

HAZOP študija obrata polimerizacije


Pobuda za zaključno delo je prišla s strani podjetja Mitol, Sežana (www.mitol.si). Podjetje ima kemijski obrat polimerizacije, v katerem poteka prevzem in skladiščenje monomerov, črpanje monomerov iz rezervoarjev v delovne rezervoarje in reaktorje, proces polimerizacije, hlajenje, črpanje, filtriranje, skladiščenje, odprema izdelkov. Za obrat ali posamezne faze procesa bi izdelali študijo HAZOP za identifikacijo nevarnosti in predlagali ukrepe za izboljšanje procesne varnosti.
doc.dr. Irena Petrinić
Proučevanje različnih mikrofiltracijskih keramičnih membran na prepustnost sirotkinih prot...

Proučevanje različnih mikrofiltracijskih keramičnih membran na prepustnost sirotkinih proteinov


Opis: V mlekarski industriji se proces mikrofiltracije (MF) pogosto uporablja za odstranjevanje bakterij in maščob v mleku in sirotki ter za standardizacijo beljakovin in kazeinov. Za ta namen se pogosto uporabljajo keramične MF membrane, ker so zelo odporne na temperaturo in kemikalije, jih je enostavno očistiti in imajo relativno dolgo življenjsko dobo. V magistrskem delu bomo s pomočjo laboratorijske MF enote optimizirali procesne parametre (tlak, prečna hitrost toka, pH, temperatura) s pomočjo različnih MF keramičnih membran, katere bomo testirali na prepustnost sirotkinih proteinov. Mentor: doc. dr. Irena Petrinić (UM FKKT) Somentor: izr. prof. dr. Marjana Simonič (UM FKKT), dr. Maja Zupančič Justin (Arhel d.o.o.)
doc.dr. Irena Petrinić
Testiranje različnih gonilnih raztopin za osmozni proces za uporabo v mlekarski industriji...

Testiranje različnih gonilnih raztopin za osmozni proces za uporabo v mlekarski industriji


Opis: V zadnjem obdobju raziskav je osmoza, FO (ang. Forward Osmosis) postala zanimiva predvsem kot alternativa nanofiltracijskim in reverzno-osmotskim procesom predvsem zaradi tega, ker osmozni proces za svoje delovanje ne potrebuje hidravličnega tlaka. Gonilna sila v FO procesih je razlika v osmotskih tlakih, kjer voda prehaja iz raztopine z nižjim osmotskim tlakom preko polprepustne membrane v raztopino z višjim osmotskim tlakom. Izbira primerne gonilne raztopine igra pomembno vlogo pri razvoju tehnologije osmoze in je odvisna od ciljne uporabe. Pravilno izbrana gonilna raztopina ne samo, da izboljša učinkovitost procesa, temveč tudi zmanjšuje stroške pri procesu ponovne uporabe gonilne raztopine. Magistrska naloga bi bila usmerjena na preizkušanje različnih vrst gonilnih raztopin in na izbiro najprimernejše gonilne raztopine za uporabo v mlekarski industriji. Mentor: doc. dr. Irena Petrinić (UM FKKT) Somentor: izr. prof. dr. Marjana Simonič (UM FKKT), dr. Maja Zupančič Justin (Arhel d.o.o.)
doc.dr. Irena Petrinić
Določanje površinskega naboja votlo-vlaknastih membran

Določanje površinskega naboja votlo-vlaknastih membran


Zeta potencial pridobiva vse večji pomen pri karakterizaciji površinskega naboja in učinkovitosti filtrov in membran, ki se uporabljajo v različnih procesih čiščenja vode. Poleg ploščatih membran se vse pogosteje uporabljajo polimerne membrane v obliki kapilar (votlo-vlaknaste membrane). Kompleksna geometrija ter pomembnost karakterizacije notranje in zunanje površine vlaken predstavljata izziv analitski metodi za določanje zeta potenciala na površini vlaken. Medtem ko je analiza naboja površine ploščatih membran s pomočjo merjenja pretočnega potenciala danes že dobro uveljavljena, je karakterizacija zunanje površine HF membran še vedno v razvoju. V prejšnji magistrski nalogi našega laboratorija smo raziskali učinek nameščanja vzorcev HF membran za analizo zeta potenciala na njihovi zunanji površini. V tokratni magistrski nalogi pa bi uporabili obstoječe znanje za proučevanje HF membran z različno velikostjo por in modifikacijo površine. Mentor: doc. dr. Irena Petrinić (UM FKKT) Somentor: dr. Thomas Luxbacher (Anton Paar GmbH, Graz, Avstrija)
doc.dr. Irena Petrinić
Proučevanje kompleksnosti stične površine keramične membrane z vodo

Proučevanje kompleksnosti stične površine keramične membrane z vodo


Opis: Med znanimi kovinskimi oksidi kaže aluminijev oksid (Al2O3) ene izmed najbolj kompleksnih površinskih lastnosti. Različne uporabe keramike z aluminijevim oksidom, bodisi v membranski filtraciji, pri polprevodnikih, kompozitih- ali bio-materialih, zahtevajo podrobno proučitev stične površine z vodno raztopino. V predlagani magistrski nalogi bi uporabili analizo zeta potenciala, ki je povezana z nabojem na površini membrane, in sicer na stiku trdna površina/voda za določitev kemije na površini različnih vzorcev aluminijevega oksida in proučevanje učinka različnih pred-obdelav, kot je kalcinacija, mletje ali mokra kemična obdelava. Mentor: doc. dr. Irena Petrinić (UM FKKT) Somentor: dr. Thomas Luxbacher (Anton Paar GmbH, Graz, Avstrija), dr. Maja Zupančič Justin (Arhel d.o.o.)
doc.dr. Irena Petrinić
Vpliv različnih koncentracij zeolita in komercialnega produkta Biostreme® 201 na kakov...

Vpliv različnih koncentracij zeolita in komercialnega produkta Biostreme® 201 na kakovost zraka


Opis: V diplomski nalogi bi preučevali dodatek različnih koncentracij zeolita in komercialnega produkta Biostreme® 201 k različnim gnojevkam (s farm kjer gojijo govedo, prašiče in piščance). Oba produkta vsebujeta snovi, ki ne povzročajo onesnaženja okolja, lahko pa zaradi vsebnosti hranil pozitivno vplivata na dognojevanje zemlje. Namen diplomske naloge je ta, da vežemo določene produkte gnojnice, katerih vonjave vplivajo moteče na okolico (na primer amonij, vodikov sulfid), ki se bodo zaradi spremenjene strukture v zemlji počasi sproščali in zemljo dognojevali postopoma, kar bo pozitivno vplivalo tudi na pronicanje dušikovih ionov v podtalnico. Mešanica bi se dodajala, zaradi aktivnega posipavanje po zemlji tudi za boljše pogojevanje večjega prirastka. Mentor: doc. dr. Irena Petrinić (UM FKKT) Somentor: izr. prof. dr. Marjana Simonič (UM FKKT), dr. Brigita Tepuš, univ.dipl.inž.kem., vodja kemijskega laboratorija, Perutnina Ptuj d.d.
doc.dr. Irena Petrinić
Uporaba procesa osmoze za koncentriranje sadnih sokov

Uporaba procesa osmoze za koncentriranje sadnih sokov


Koncentrirane sadne sokove, imenovane tudi sadni koncentrati, pridobivamo iz matičnih sokov z zgoščevanjem in so naravni proizvodi. Pri koncentraciji soku odvzamemo vodo, s tem zmanjšamo volumen in posledično zvišamo suhi del snovi. S postopkom koncentriranja torej odstranimo vodo iz živila, da dosežemo boljšo obstojnost, upočasnimo delovanje mikroorganizmov in biokemijskih reakcij. Koncentracija sadnih sokov po stiskanju se izvaja z več razlogov: · ekonomičnost, · koncentrirani proizvodi potrebujejo manj embalaže in · nižji stroški prevoza in skladiščenja. Toplotna obdelava je še vedno najbolj razširjena metoda za podaljšanje roka trajanja, konzerviranja hrane in koncentriranja. Vendar pa imajo lahko industrijski toplotni postopki negativen vpliv na hranilne komponente kot so antocianin, karotenoidi, vitamini in bioaktivni proteini, senzorične parametre (kot so barva, aroma in okus) in tehnološke lastnosti. Povečanje povpraševanja potrošnikov za kakovostne sadne sokove z naravno aromo in okusom, brez dodatkov in konzervansov, je spodbudilo potrebo po razvoju inovativnih pristopov za koncentracijo sadnih sokov. Membranski procesi, zlasti osmotski procesi, so alternativa za konvencionalnim postopkom. Namen diplomskega dela bi bil uporabiti osmotske procese za koncentriranje sadnih sokov.
red.prof.dr. Uroš Potočnik
Vpliv epigenetskih markerjev in somatskih mutacij na rak dojke

Vpliv epigenetskih markerjev in somatskih mutacij na rak dojke


Epigenetika in genska zasnova posameznikov močno vplivata na nagnjenost k razvoju in pojavnosti raka Naloge: Odkrivanje dejavnikov tveganja (genetska nagnjenost) Odkrivanje molekularnih mehanizmov nastanka bolezni Optimizacija metod za hitro, zanesljivo in cenovno ugodno gensko tipizacijo (npr. lokusno-specifični metilacijski HRM) metode: metilacijski HRM, qPCR
red.prof.dr. Uroš Potočnik
Vpliv epigenetskih in genetskih markerjev na rak glave in vratu

Vpliv epigenetskih in genetskih markerjev na rak glave in vratu


Epigenetika in genska zasnova posameznikov močno vplivata na nagnjenost k razvoju in pojavnosti raka Naloge: Odkrivanje dejavnikov tveganja (genetska nagnjenost) Odkrivanje molekularnih mehanizmov nastanka bolezni Optimizacija metod za hitro, zanesljivo in cenovno ugodno gensko tipizacijo (npr. lokusno-specifični metilacijski HRM) metode: metilacijski HRM, qPCR
red.prof.dr. Uroš Potočnik
Citotoksinčnost in učinkovitost TNF inhibitorja C87 na humanih celičnih linijah

Citotoksinčnost in učinkovitost TNF inhibitorja C87 na humanih celičnih linijah


C87 je bil pokazan kot učinkovit inhibitor TNF na mišjih celicah,  po naših podatkih pa je koncentracija, ki se uporablja na mišjih celicah, toksična za humane celice naloga: preveriti, ali obstajajo nižje, za humane celice necitotoksične koncentracije C87 in ali je ta nižja koncentracija C87 še učinkovita kot inhibitor TNF metode: gojenje celic, MTT test, celična viabilnost/cikel z 7-AAD ali PI, potencialno PCR čas izvedbe: 2-3 mesece Želeli bi kandidate, ki poznajo osnove pipetiranja in sterilnega dela
red.prof.dr. Uroš Potočnik
Odkrivanje polimorfizmov/genov povezanih z nastankom in potekom pogostih kompleksnih bolez...

Odkrivanje polimorfizmov/genov povezanih z nastankom in potekom pogostih kompleksnih bolezni ter odgovorom na terapijo


Kompleksne bolezni, kot so kronična vnetna črevesna bolezen, revmatoidni artritis, multipla skleroza in druge, so posledica kombinacije okoljskih in genetskih dejavnikov, natančnen vzrok nastanka teh bolezni ni znan Naloge: odkriti gene in polimorfizme, s katerimi lahko napovemo nastanek bolezni, njen potek ter odziv na terapijo Izbor genov in polimorfizmov Načrtovanje reakcij za njihovo genotipizacijo Genotipizacija izbranih genov Odkrivanje bioloških in molekularnih poti z orodji genske ontologije
red.prof.dr. Uroš Potočnik
Identifikacija bioloških in molekularnih poti nastanka in poteka pogostih kompleksn...

Identifikacija bioloških in molekularnih poti nastanka in poteka pogostih kompleksnih bolezni z orodji genske ontologije


Kompleksne bolezni, kot so kronična vnetna črevesna bolezen, revmatoidni artritis, multipla skleroza in druge, so posledica kombinacije okoljskih in genetskih dejavnikov, natančnen vzrok nastanka teh bolezni ni znan Naloge: odkriti gene in polimorfizme, s katerimi lahko napovemo nastanek bolezni, njen potek ter odziv na terapijo Izbor genov in polimorfizmov Načrtovanje reakcij za njihovo genotipizacijo Genotipizacija izbranih genov Odkrivanje bioloških in molekularnih poti z orodji genske ontologije
izr.prof.dr. Marjana Simonič
Vpliv temperature na rezidualni klor in tvorba dezinfekcijskih stranskih produktov

Vpliv temperature na rezidualni klor in tvorba dezinfekcijskih stranskih produktov


Problematika se navezuje na povišano koncentracijo klora in njegovih snovi v vodi pri povišani temperaturi. V okviru diplomske naloge bomo izvedli analizo vode v različnih letnih časih in izmerili bistvene spojine, ki se tvorijo po kloriranju. Preučili bomo tvorbo bio-filmov, kar je povezano tudi z meritvami koncentracije organskih snovi v vodi (NOM). Pri tem pride do reakcije med klorom in organskimi spojinami. Eden izmed ciljev je tudi ugotoviti možnost zamenjave klora z drugo vrsto dezinfekcije.
izr.prof.dr. Marjana Simonič
Vpliv dvovalentnih ionov na obarjanje CaCO3 v vodni raztopini pri podtlaku

Vpliv dvovalentnih ionov na obarjanje CaCO3 v vodni raztopini pri podtlaku


Pripravili bi modelno raztopino Ca-ionov in različnih dvovalentnih ionov v de-ionizirani vodi. Izbrali bi Fe, Zn in Mg-ione. Pri preučevanju bomo spreminjali razmerje med Ca in dvovalentnimi ioni. Oborino bi sušili pod vakuumom in ugotavljali kristalno strukturo CaCO3. Sušenje bi potekalo pri podtlaku na rota-vaporju. Poznane so meje pragovnih zaviralcev izločanja kalcita: za Fe 10-8 mol/L in Mg 10-4 mol/L., za Zn pa 2 *10-7 mol/L pri atmosferskem tlaku Oborino bomo preučevali na rentgenu in pod vrstičnim mikroskopom
izr.prof.dr. Marjana Simonič
Uporaba sodobnih naravnih materialov za odstranjevanje kovin iz odpadne vode

Uporaba sodobnih naravnih materialov za odstranjevanje kovin iz odpadne vode


V okviru naloge bomo uporabili naravne materiale (volnena vlakna) z različnimi tehnologijami za odstranjevanje kovin iz odpadne vode. Sprva bomo razvili modelne sisteme, ki bodo po optimizaciji aplicirani na realne sisteme. Testirali bi učinkovitost glede na strukturo, čistost (odpad po striženju- taka volna vsebuje maščobe(lanolin), ki jih moramo odstraniti), maso, pH in T. Tako bodo razviti novi materiali za uporabo v praksi.
izr.prof.dr. Marjana Simonič
Separacija mlečne kisline iz kisle sirotke z nanofiltracijo

Separacija mlečne kisline iz kisle sirotke z nanofiltracijo


Iz kisle sirotke je težko ločiti proteine, saj se pri povišani temperature zviša viskoznost. Separacijo je potrebno izvesti na primeren način. Preizkusili bi nanofiltracijo, ki je zelo uveljavljena membranska tehnika za demineralizacijo in koncentriranje suhe snovi pred postopkom sušenja; v laboratorijskem merilu je uporabna za demineralizacijo kisle sirotke; za ločevanje nedisociirane laktoze in laktatnih anionov (laktoza: 342 Da, mlečna kislina: 90 Da) v kisli sirotki pred sušenjem: obstajajo različne komercialne membrane (z različno vrednostjo MWCO, zeta potencialom, največjo možno gostoto volumskega toka), ki so uporabne za predpripravo kisle sirotke za sušenje (nor. z razprševanjem). Pri nanofiltracijski separaciji laktata je zelo pomembna pH vrednost, ki mora biti nad 5.
red.prof.dr. Mojca Škerget
Vpliv rožmarina na kvaliteto produktov rožmaronovih ekstraktov in njihovih formulacij

Vpliv rožmarina na kvaliteto produktov rožmaronovih ekstraktov in njihovih formulacij


Izvor rožmarina (lokacija: Španija, Tunizija, Maroko,...), njegovo gojenje (divji, kultiviran), obdelava (deodoriziran, naravni) ter sušenje (naravno, mehansko) ima velik vpliv na kvaliteto rožmarina, ki se uporablja kot surovina za ekstrakcijo antioksidantov (karnozolne in rožmarinske kisline, eteričnih olj). Posledično so pridobljeni rožmarinovi ekstrakti različnih kvalitet in otežujejo konsistenčno pridelavo končnih produktov. Namen diplomske naloge je izvesti monitoring različnih surovin, ki jih podjetje Vitiva dobavlja, iz njih pripraviti različne rožmarinove ekstrakte, narediti pregled ter določiti katera surovina je najbolj primerna za katero vrsto končnega rožmarinovega pripravka.
red.prof.dr. Mojca Škerget
Izolacija keratina in drugih surovin iz perja s hidrotermični postopki

Izolacija keratina in drugih surovin iz perja s hidrotermični postopki


Trenutno neizkoriščeni snovni tokovi perutninske industrije, ki so bogati s keratinom, imajo velik potencial kot sekundarne surovine za uporabo v različnih industrijah (npr. industrija polimerov in proizvajalci plastičnih izdelkov, itd.). Za izolacijo se bo uporabila vroča komprimirana voda pri temperaturah višjih od 100°C, in povišanih tlakih, kjer ima voda, zaradi svojih specifičnih lastnosti (nižja polarnost, višja ionizacijska konstanta), v reakcijah z biomaso tako vlogo topila kot tudi reaktanta in katalizatorja, in katalizira cepitev vezi. Cilj bo preučiti vpliv procesnih pogojev in sicer temperature, tlaka, časa reakcije, razmerja material/topilo in vrste plina za vzdrževanje tlaka v reaktorju (N2, CO2) na potek reakcij in dobljene produkte. Za optimizacijo postopkov izolacije bomo uporabili statistične metode načrtovanja eksperimentov ter metodo odzivnih površin za določitev maksimalnega izkoristka.
red.prof.dr. Mojca Škerget
Adsorpcija kovinskih ionov na različne adsorbente (več diplomskih del)

Adsorpcija kovinskih ionov na različne adsorbente (več diplomskih del)


Namen je preučiti adsorpcijske lastnosti različnih adsorbentov (npr. dolomit, bentonit, zeolit, žlindra) za adsorpcijo kovinskih ionov (Pb, Cd, Zn, Ni, Al, K, Na, Mg, Ca, Fe,…). Delo bo obsegalo: karakterizacijo adsorbentov (velikost delcev, specifična površina, poroznost, zeta potencial), ter študij vpliva procesnih parametrov (pH, koncentracije) na kinetiko adsorpcije kovinskih ionov ter modeliranje adsorpcijskih izoterm.
red.prof.dr. Mojca Škerget
Hidrotermična degradacija odpadne embalaže (PE, PET) (več diplomskih del)

Hidrotermična degradacija odpadne embalaže (PE, PET) (več diplomskih del)


Namen je raziskati potek razgradnje odpadne embalaže z uporabo pod ali nadkritične vode in konverzijo le-te v vredne produkte (monomere, pline, olja). Delo bo obsegalo študij vpliva procesnih parametrov (tlak, temperatura, razmerje voda/material, čas, vrsta odpadne embalaže..) na potek in kinetiko reakcij razgradnje polimerov v pod- in nadkritični vodi ter analizo razgradnih produktov (HPLC, GC).