Pojem Razlaga (pomen) Angleško Nemško
acetilíranje -a s 1. uvajanje acetilne skupine v organsko molekulo, ki vsebuje hidroksilno skupino ali amino skupino, npr. sinteza acetilsalicilne kisline z acetiliranjem salicilne kisline PRIM.: Friedel-Craftsova reakcija 2. tekst. neustr. estrenje z ocetno kislino acetylation Acetylierung f
acetíl kloríd -- -a m klorid ocetne kisline, CH3COCl, brezbarvna tekočina z ostrim vonjem, ki se na zraku kadi, z vodo se hidrolizira, uporablja se v organski sintezi za acetiliranje oziroma pripravo estrov ocetne kisline S: etanoíl kloríd PRIM.: kloríd (2) acetyl chloride Acetylchlorid n
acetílna skupína -e -e ž funkcionalna skupina ocetne kisline etanoil, CH3C(O)– S: acetil acetyl group Acetylgruppe f
acetílsalicílna kislína -e -e ž 2-acetiloksibenzojska kislina, HOOC(C6H4)OOCCH3, brezbarvni kristali ali bel prašek, učinkovina aspirina acetylsalicylic acid Acetylsalicylsäure f
acetón -a m najenostavnejši keton, CH3–C(O)–CH3, brezbarvna, vnetljiva tekočina, ki se neomejeno meša z vodo, uporablja se kot topilo, za proizvodnjo metil metakrilata S: dimetíl ketón acetone Aceton n
acetón-benzénski postópek -ega -pka m odstranjevanje voskastih snovi z zmesjo acetona in benzena kot topilom pri rafiniranju nafte acetone-benzene process Aceton-Benzol-Verfahren n
acetonitríl -a m metilcianid, CH3CN, brezbarvna tekočina, ki se meša z vodo v vseh razmerjih, uporablja se kot polarno aprotično topilo, kot mobilna faza v visokotlačni tekočinski kromatografiji se v organski sintezi za acetiliranje oziroma pripravo estrov ocetne kisline acetonitrile Acetonitril n
acidimetríja -e ž metoda kemijske analize za ugotavljanje koncentracije kislin s titracijo s standardno raztopino hidroksida PRIM.: volumétrična analíza acidimetry Acidimetrie f
àcíklična spojína -e -e ž spojina z nesklenjeno verigo PRIM.: alifátska spojína acyclic compound, open-chain compound acyclische Verbindung f
acíl amíd -- -a m spojina, ki nastane z zamenjavo hidroksilne skupine v kislini z amino skupino, RC(O)NH2 S: kislínski amíd acyl amide Acylamid n
acíl anhidríd -- -a m spojina, v kateri sta dve acilni skupini vezani na skupni kisikov atom, (RC(O))2O, uporablja se v organski sintezi za aciliranje S: kislínski anhidríd acyl anhydride Acylanhydrid n
acílgliceról -a m ester glicerola z maščobnimi kislinami, glavna sestavina maščob Sp: gliceríd PRIM.: diacílgliceról, monoacílgliceról, triacílgliceról acylglycerol Acylglycerin n
acíl halogeníd -- -a m spojina, ki nastane z zamenjavo hidroksilne skupine v kislini z atomom halogena, RC(O)X (X = halogen), npr. kislinski klorid S: kislínski halogeníd acyl halogenide Acylhalogenid n
acilíranje -a s uvajanje acilne skupine v organsko molekulo, ki vsebuje hidroksilno skupino ali amino skupino acylation Acylierung f
acílna skupína -e -e ž funkcionalna skupina karboksilne kisline, RC(O)– S: acíl acyl group Acylgruppe f
3 4 5 6 7


Več o kemijskem slovarju