Pojem Razlaga (pomen) Angleško Nemško
àcéntrični fáktor -ega -ja m parameter za ocenjevanje fizikalnih in termodinamičnih lastnosti, ki je poleg reduciranega tlaka in reducirane temperature značilen za acentričnost molekul v korelacijah v reduciranem stanju, simbol ѡ, enota 1, ѡ = –lg (pr,sat)Tr – 1,000, kjer je pr reducirani tlak pri nasičenju in pri reducirani temperaturi, Tr = 0,7, ki je za večino enostavnih fluidov pri atmosferskem tlaku blizu normalnega vrelišča acentric factor azentrischer Faktor m
acetál -a m spojina R3(R4)COR1(OR2) z dvema alkoksi oz. ariloksi skupinama (OR1 oz. OR2) na istem ogljikovem atomu, ki nastane z reakcijo med aldehidom in alkoholom acetal Acetal n
acétaldehíd -a m aldehid, izpeljan iz etana, CH3CHO, lahkohlapna, brezbarvna tekočina za proizvodnjo ocetne kisline, umetnih smol, za strojenje S: etanál acetic aldehyde Acetaldehyd n
acetamid -a m etanamid, CH3CONH2, brezbarvni higroskopni kristali, čist je brez vonja, neočiščen ima vonj po miših, uporablja se kot dodatek mehčalcem za usnje, papir, kot pospeševalo vulkanizacije, za sintezo metilamina acetamide Acetamid n
acétanhidríd -a m anhidrid ocetne kisline, (CH3CO)2O, tekočina ostrega vonja, ki z vodo daje ocetno kislino in se uporablja za acetiliranje acetic anhydride Acetanhydrid n
acetát -a m 1. sol ocetne kisline, npr. natrijev acetat 2. ester ocetne kisline, npr. etil acetat acetate Acetat n
acetát celulóze -a -- m ester celuloze in ocetne kisline, v katerem so zaestrene vse tri hidroksilne skupine posamezne glukozne enote, uporablja se za fotografske filme, za okvirje očal, sintetična vlakna Sp: celulózni acetát PRIM.: diacetát celulóze, triacetát celulóze cellulose acetate Celluloseacetat n
acetátni ión -ega -a m kislinski ostanek ocetne kisline, ion CH3COO acetate ion Acetat-Ion n
acetátni postópek -ega -pka m postopek zaestrenja celuloze z ocetno kislino za pridobivanje celuloznega acetata acetate process Acetat-Verfahren n
acetátni púfer -ega -fra m pufrska raztopina iz natrijevega acetata in ocetne kisline za območje pH 3,8–5,8 acetate buffer Acetatpuffer m
acetíl -a m nesistemsko ime za funkcionalno skupino ocetne kisline etanoil, CH3CO– S: acetilna skupina acetyl Acetylgruppe f
acetilén -a m najenostavnejši alkin, HC≡CH, brezbarven plin brez vonja, zelo vnetljiv, pod tlakom eksploziven, ki se uporablja za organsko sintezo, plamensko varjenje in rezanje S: etín PRIM.: dissous plín acetylene Acetylen n
acetilénska kemíja -e -e ž področje kemije in kemijske tehnologije, ki temelji na acetilenu in reakcijah z njim Sp: Reppejeva kemíja PRIM.: Reppejeva sintéza acetylene chemistry Acetylenchemie f
acetilénski gorílnik -ega -a m naprava za zgorevanje acetilena s kisikom, v katerem se plina mešata na izstopu iz gorilnika PRIM.: Búnsenov gorílnik gas burner Gasbrenner m
acetilénski razvijálnik -ega -a m naprava za pridobivanje acetilena z reakcijo med kalcijevim karbidom in vodo acetylene generator Acetylenentwickler m
2 3 4 5 6


Več o kemijskem slovarju