Pojem Razlaga (pomen) Angleško Nemško
absolútna níčla -e -e ž najnižja termodinamična temperatura, izhodišče absolutne temperaturne lestvice (0 K = –273,15 °C) absolute zero absoluter Nullpunkt m
absolútna suhôta vlaknín -e -e -- ž papir. delež suhe snovi v vlakninski surovini po predpisanem sušenju absolute dryness absolute Trockenheit f
absolútna vlážnost zraka -e -i -- ž masna koncentracija vode v zraku, simbol v, enota kg/m3 PRIM.: rélativna vlážnost absolute air humidity absolute Luftfeuchtigkeit f
absolútna vrédnost -e -i ž 1. mat. pozitivna vrednost števila ne glede na njegov predznak, |x| = x 2. mat. kvadratni koren vsote kvadratov realne in imaginarne komponente kompleksnega števila z = √(x2 + y2), z = x + iy 3. mat. dolžina vektorja ne glede na smer, kvadratni koren vsote kvadratov ortogonalnih komponent vektorja absolute value Absolutbetrag m
absolútni alkohól -ega -a m čisti etanol z masnim deležem vode do največ 1 % absolute alcohol absoluter Alkohol m
absolútni pogréšek -ega -ška m razlika med izmerjeno in pravo vrednostjo veličine absolute error absoluter Fehler m
absolútni tlák -ega -a m tlak, merjen glede na vakuuum PRIM.: manométrski tlák absolute pressure Absolutdruck m
absorbánca -e ž 1. desetiški logaritem obratne vrednosti transmitance, simbol A10 oz. A, enota 1, A10 = lg (1/τ) S: desetíška absorbánca Sp: óptična gostôta (2) PRIM.: néperska absorbánca 2. fiz. količnik vsote razsipane in prepuščene zvočne moči ter vpadne zvočne moči, simbol α, enota 1, α = (Pdis + Ptr)/P0 S: fáktor vpójnosti zvóčne močí Sp: absorpcíjski fáktor (2), fáktor vpójnosti (2) absorbance Absorbanz f, Absorptionsfaktor m, Absorptionsgrad m
absorbát -a m snov, ki se veže s tekočino, ne da bi z njo kemijsko reagirala Sp: absorbírana snôv absorbate Absorbat n
absorbènt -ênta m snov ki vpija, raztaplja drugo snov, največkrat plin ali paro absorbent Absorbens n
absórber -ja m 1. naprava za absorpcijo plinov v tekočini, npr. absorpcijska kolona 2. del absorpcijskega hladilnika, v katerem se absorbira plin absorber Absorber m
absórber s polzéčim fílmom -e -- -- -- ž absorber v obliki pokončne cevi, v kateri absorpcijska tekočina polzi po notranji steni v obliki neprekinjenega filma, tok plina pa se vodi sotočno z vrha kolone, uporablja se npr. za absorpcijo vodikovega klorida wetted-wall absorber Fallfilmabsorber m
absorbírana dóza -e -e ž doza ionizirajočega sevanja, ki jo prejme element obsevane snovi, deljena z maso tega elementa, npr. energija, ki jo absorbirata kri in tkivo bolnika pri razpadanju radionuklida med diagnosticiranjem ali zdravljenjem, deljena z maso tkiva in krvi, simbol D, enota Gy absorbed dose absorbierte Dose f
absorbírana dóza -e -e ž količnik doze ionizirajočega sevanja, ki jo prejme element obsevane snovi, in mase tega elementa, npr. doza sevanja, ki jo absorbirata kri in tkivo bolnika pri razpadanju radionuklida med diagnosticiranjem ali zdravljenjem, simbol D, enota Gy absorbed dose Energiedosis f
absorbíranje -a s vpijanje, vsrkavanje, npr. absorbiranje vlage, absorbiranje plina absorbing Absorbieren n
1 2 3 4 5


Več o kemijskem slovarju