Pojem Razlaga (pomen) Angleško Nemško
absolutna temperatura -e -e ž temperatura, merjena od absolutne ničle tj. najnižje termodinamično še možne temperature –273,15 °C, simbol T, enota kelvin absolute temperature absolute Temperatur f
absolútna vlážnost zraka -e -i -- ž masna koncentracija vodne pare v zraku, enota kg/m3 S: másna koncentrácija vôdne páre PRIM.: rélativna vlážnost, vlážnost absolute air humidity absolute Luftfeuchtigkeit f
absolútna vrédnost -e -i ž 1. mat. pozitivna vrednost števila ne glede na njegov predznak, |x| = x 2. mat. kvadratni koren vsote kvadratov realne in imaginarne komponente kompleksnega števila z = √(x2 + y2), z = x + iy 3. mat. dolžina vektorja ne glede na smer, kvadratni koren vsote kvadratov ortogonalnih komponent vektorja absolute value Absolutbetrag m
absolútni alkohól -ega -a m čisti etanol z masnim deležem vode do največ 1 % absolute alcohol absoluter Alkohol m
absolútni pogréšek -ega -ška m razlika med izmerjeno in pravo vrednostjo veličine absolute error absoluter Fehler m
absolútni tlák -ega -a m tlak, merjen glede na vakuuum PRIM.: manométrski tlák absolute pressure Absolutdruck m
absorbánca -e ž 1. desetiški logaritem obratne vrednosti transmitance, simbol A10 oz. A, enota 1, A10 = lg (1/τ) S: desetíška absorbánca Sp: óptična gostôta (2) PRIM.: néperska absorbánca 2. fiz. količnik vsote razsipane in prepuščene zvočne moči ter vpadne zvočne moči, simbol α, enota 1, α = (Pdis + Ptr)/P0 S: absorpcíjski fáktor (2), fáktor vpójnosti (2) absorbance Absorbanz f, Absorptionsfaktor m, Absorptionsgrad m
absorbát -a m snov, ki se veže s tekočino, ne da bi z njo kemijsko reagirala Sp: absorbírana snôv absorbate Absorbat n
absorbènt -ênta m snov ki vpija, raztaplja drugo snov, največkrat plin ali paro absorbent Absorbens n
absórber -ja m 1. naprava za absorpcijo plinov v tekočini, npr. absorpcijska kolona 2. del absorpcijskega hladilnika, v katerem se absorbira plin absorber Absorber m
absórber s polzéčim fílmom -e -- -- -- ž absorber v obliki pokončne cevi, v kateri absorpcijska tekočina polzi po notranji steni v obliki neprekinjenega filma, tok plina pa se vodi sotočno z vrha kolone, uporablja se npr. za absorpcijo vodikovega klorida wetted-wall absorber Fallfilmabsorber m
absorbírana dóza -e -e ž doza ionizirajočega sevanja, ki jo prejme element obsevane snovi, deljena z maso tega elementa, npr. energija, ki jo absorbirata kri in tkivo bolnika pri razpadanju radionuklida med diagnosticiranjem ali zdravljenjem, deljena z maso tkiva in krvi, simbol D, enota Gy absorbed dose absorbierte Dose f
absorbíranje -a s vpijanje, vsrkavanje, npr. absorbiranje vlage, absorbiranje plina absorbing Absorbieren n
absórpcija -e ž 1. fiz. pojav, pri katerem ena snov vpija ali raztaplja drugo snov, ne da bi z njo kemično reagirala, npr. absorpcija plina S: vpíjanje PRIM.: desórpcija, sórpcija 2. kem. pojav, pri katerem tekoča ali trdna snov raztaplja drugo snov in z njo kemično reagira 3. fiz. pojav, pri katerem tok energije ali delcev, sevanje, svetloba pri prehodu skozi snov oslabi zaradi spremembe v drugo obliko energije, npr. absorpcija naelektrenih delcev; absorpcija radioaktivnega sevanja; absorpcija sevanja; absorpcija svetlobe pri fotosintezi; absorpcija zvoka PRIM.: fáktor vpójnosti (1) 4. v kemijski procesni tehniki selektivno sprejemanje plinaste komponente v tekočini absorption Absorption f
absorpcíjska cévka -e -e ž steklena cevka, navadno v obliki črke U, napolnjena z absorbentom, ki se uporablja v elementni analizi za absorpcijo vode, ogljikovega dioksida absorption tube Absorptionsrohr n
1 2 3 4 5


Več o kemijskem slovarju