Pojem Razlaga (pomen) Angleško Nemško
absórpcija -e ž 1. fiz. pojav, pri katerem ena snov vpija ali raztaplja drugo snov, ne da bi z njo kemijsko reagirala, npr. absorpcija plina S: vpíjanje PRIM.: desórpcija, sórpcija 2. kem. pojav, pri katerem tekoča ali trdna snov raztaplja drugo snov in z njo kemijsko reagira 3. fiz. pojav, pri katerem tok energije ali delcev, sevanje, svetloba pri prehodu skozi snov oslabi zaradi spremembe v drugo obliko energije, npr. absorpcija naelektrenih delcev; absorpcija radioaktivnega sevanja; absorpcija sevanja; absorpcija svetlobe pri fotosintezi; absorpcija zvoka PRIM.: fáktor vpójnosti (1) 4. v kemijski procesni tehniki selektivno sprejemanje plinaste komponente v tekočini absorption Absorption f
absorpcíjska cévka -e -e ž steklena cevka, navadno v obliki črke U, napolnjena z absorbentom, ki se uporablja v elementni analizi za absorpcijo vode, ogljikovega dioksida absorption tube Absorptionsrohr n
absorpcíjska kolóna -e -e ž kolona za absorbiranje, navadno protitočno, plinov v tekočini Sp: absorpcíjski stòlp absorption column Absorptionskolonne f, Absorptionsturm m
absorpcíjska spektrálna analíza -e -e -e ž metoda analizne kemije, ki na podlagi absorpcijskega spektra preiskovane snovi ugotavlja vrsto in deleže sestavin v njej, npr. atomska absorpcijska spektroskopija absorption spectral analysis Absoptionsspektralanalyse f
absorpcíjska spektroskopíja -e -e ž spektroskopija, pri kateri se meri absorpcija svetlobe, ki je posledica bodisi prehoda atomov spojine iz osnovnega v vzbujeno stanje ali interakcij z molekulami, v odvisnosti od valovne dolžine svetlobe PRIM.: absorpcíjski spékter, atómska absorpcíjska spektroskopíja, IR-spektroskopíja, rámanska spektroskopíja, UV/VIS-spektroskopíja absorption spectroscopy Absorptionsspektroskopie f
absorpcíjski fáktor -ega -ja m 1. količnik absorbiranega in vpadnega sevalnega ali svetlobnega toka vseh valovnih dolžin, npr. bele svetlobe, simbol α, enota 1, α = Φabs/Φ0 S: absorptánca (1) Sp: fáktor vpójnosti PRIM.: spektrálni absorpcíjski fáktor 2. → absorbánca (2) absorption factor Absorptionsfaktor m, Absorptionsgrad (2) m
absorpcíjski hladílnik -ega -a m hladilnik, ki deluje na osnovi absorpcije, npr. amonijaka v vodi absorption refrigerator Absorptionskühlschrank m
absorpcíjski koeficiènt -ega -ênta m 1. → dolžinski absorpcijski koeficient, linearni absorpcijski koeficient 2. → molski absorpcijski koeficient 3. → masni absorpcijski koeficient absorptions coefficient, absorptance Absorptionskoeffizient m
absorpcíjski postópek -ega -pka m postopek za pridobivanje bencina iz nafte z absorpcijo v lahkem olju in kasnejšo destilacijo absorption process Absorptionsverfahren n
absorpcíjski postròj -ega -ôja m sestav naprav za absorpcijo (1) absorption plant Absorptionsanlage f
absorpcíjski spékter -ega -tra m diagram absorbance ali transmitance v odvisnosti od valovne dolžine, frekvence ali valovnega števila svetlobe absorption spectrum Absorptionsspektrum n
absorpcíjsko hlajênje -ega -a s hlajenje z ekspandiranjem utekočinjenega amonijaka ob zagotavljanju razlike tlaka z absorpcijo amonijaka v vodi absorption refrigeration Absorptionskühlung f
absorptánca -e ž fiz., kem. količnik absorbiranega in vpadnega sevalnega ali svetlobnega toka vseh valovnih dolžin, bele svetlobe simbol α, enota 1, α = Φabs/Φ0 S: absorpcíjski fáktor (1) Sp: fáktor vpójnosti PRIM.: absórpcija absorptance Absorptionsgrad m, Absorptionsvermögen n
absorptívnost -i ž fiz. lastnost snovi, da absorbira Sp: absorpcíjska sposóbnost PRIM.: absorpcíjski koeficiènt absorptivity Absorptionsvermögen n
acenaftén -a m 1,8-dihidroacenaftilen, policiklični aromatski ogljikovodik, C12H10, brezbarvna do rumenkasta kristalinična snov, uporablja se za proizvodnjo anhidrida 1,8-naftalendikarboksilne kisline, plastike, barvil, insekticidov in zdravil acenaphthene Acenaphthen n
1 2 3 4 5


Več o kemijskem slovarju