Pojem Razlaga (pomen) Angleško Nemško
absorpcíjska kolóna -e -e ž kolona za absorbiranje, navadno protitočno, plinov v tekočini Sp: absorpcíjski stòlp absorption column Absorptionskolonne f, Absorptionsturm m
absorpcíjska spektrálna analíza -e -e -e ž metoda analizne kemije, ki na podlagi absorpcijskega spektra preiskovane snovi ugotavlja vrsto in deleže sestavin v njej, npr. atomska absorpcijska spektroskopija absorption spectral analysis Absoptionsspektralanalyse f
absorpcíjska spektroskopíja -e -e ž spektroskopija, pri kateri se meri absorpcija svetlobe, ki je posledica bodisi prehoda atomov spojine iz osnovnega v vzbujeno stanje ali interakcij z molekulami, v odvisnosti od valovne dolžine svetlobe PRIM.: absorpcíjski spékter, atómska absorpcíjska spektroskopíja, IR-spektroskopíja, rámanska spektroskopíja, UV/VIS-spektroskopíja absorption spectroscopy Absorptionsspektroskopie f
absorpcíjski fáktor -ega -ja m 1. količnik absorbiranega in vpadnega sevalnega ali svetlobnega toka vseh valovnih dolžin, npr. bele svetlobe, simbol α, enota 1, α = Φabs/Φ0 S: absorptánca (1) Sp: fáktor vpójnosti PRIM.: spektrálni absorpcíjski fáktor 2. količnik vsote razsipane in prepuščene zvočne moči ter vpadne zvočne moči, simbol α, enota 1, α = (Pdis + Ptr)/P0 S: absorbánca (3) Sp: fáktor vpójnosti absorption factor Absorptionsfaktor m, Absorptionsgrad (2) m
absorpcíjski hladílnik -ega -a m hladilnik, ki deluje na osnovi absorpcije, npr. amonijaka v vodi absorption refrigerator Absorptionskühlschrank m
absorpcíjski koeficiènt -ega -ênta m 1. fiz., kem. količnik absorbance in dolžine optične poti, simbol a oz. K, enota m–1, a = A/l Sp: absorpcíjska konstánta PRIM.: Bunsenov absorpcíjski koeficiènt, línearni desetíški absorpcíjski koeficiènt, línearni néperski absorpcíjski koeficiènt 2. fiz., kem. količnik linearnega absorpcijskega koeficienta in množinske koncentracije, simbol ε oz. κ, enota m2/mol, ε = a/c = A10/(cl) oz. κ = a/c = Ae/(cl), kjer je a linearni absorpcijski koeficient, c koncentracija, A10 desetiška absorbanca, Ae neperska absorbanca, l dolžina optične poti PRIM.: Bunsenov absorpcíjski koeficiènt, ekstínkcijski koeficiènt, mólski desetíški absorpcíjski koeficiènt, mólski néperski absorpcíjski koeficiènt absorption coefficient, coefficient of absorption Absorptionskoeffizient m
absorpcíjski postópek -ega -pka m postopek za pridobivanje bencina iz nafte z absorpcijo v lahkem olju in kasnejšo destilacijo absorption process Absorptionsverfahren n
absorpcíjski postròj -ega -ôja m sestav naprav za absorpcijo (1) absorption plant Absorptionsanlage f
absorpcíjski spékter -ega -tra m diagram absorbance ali transmitance v odvisnosti od valovne dolžine, frekvence ali valovnega števila svetlobe absorption spectrum Absorptionsspektrum n
absorpcíjsko hlajênje -ega -a s hlajenje z ekspandiranjem utekočinjenega amonijaka ob zagotavljanju razlike tlaka z absorpcijo amonijaka v vodi absorption refrigeration Absorptionskühlung f
absorptánca -e ž fiz., kem. količnik absorbiranega in vpadnega sevalnega ali svetlobnega toka vseh valovnih dolžin, bele svetlobe simbol α, enota 1, α = Φabs/Φ0 S: absorpcíjski fáktor (1) Sp: fáktor vpójnosti PRIM.: absórpcija absorptance Absorptionsgrad m, Absorptionsvermögen n
absorptívnost -i ž fiz. lastnost snovi, da absorbira Sp: absorpcíjska sposóbnost PRIM.: absorpcíjski koeficiènt absorptivity Absorptionsvermögen n
acenaftén -a m 1,8-dihidroacenaftilen, policiklični aromatski ogljikovodik, C12H10, brezbarvna do rumenkasta kristalinična snov, uporablja se za proizvodnjo anhidrida 1,8-naftalendikarboksilne kisline, plastike, barvil, insekticidov in zdravil acenaphthene Acenaphthen n
àcéntrični fáktor -ega -ja m parameter za ocenjevanje fizikalnih in termodinamskih lastnosti, ki je poleg reduciranega tlaka in reducirane temperature značilen za acentričnost molekul v korelacijah v reduciranem stanju, simbol ѡ, enota 1, ѡ = –lg (pr,sat)Tr – 1,000, kjer je pr reducirani tlak pri nasičenju in pri reducirani temperaturi, Tr = 0,7, ki je za večino enostavnih fluidov pri atmosferskem tlaku blizu normalnega vrelišča acentric factor azentrischer Faktor m
acetál -a m spojina R3(R4)COR1(OR2) z dvema alkoksi oz. ariloksi skupinama (OR1 oz. OR2) na istem ogljikovem atomu, ki nastane z reakcijo med aldehidom in alkoholom acetal Acetal n
1 2 3 4 5


Več o kemijskem slovarju