Pojem Razlaga (pomen) Angleško Nemško
Abélov tést -ega -a m postopek za ugotavljanje plamenišča v odprtem lončku Abel´s test Abelsches Kriterium n
abrazíja -e ž 1. obraba površine zaradi drgnjenja 2. min. izpodjedanje in rušenje morske, jezerske ali rečne obale zaradi delovanja valov abrasion (1), abrasion (2) Abrasion (2) f, Abrieb (1) m
abrazíjska obrába -e -e ž obraba površin v stiku in medsebojnem gibanju zaradi delovanja abrazijskih delcev PRIM.: abrazíja abrasive wear Abrasionsverschleiss m
abrazív -a m zelo trd material (1) za brušenje, glajenje S: brusívo PRIM.: brusívo abrasive Schleifmittel n
abrazívni papír -ega -ja m papir, na katerega je nanesen abraziv različne granulacije, primeren za površinsko brušenje abrasive paper Schleifpapier n
abrazívno srédstvo -ega -a s trd material z vezivom ali brez njega za brušenje, poliranje abrasive Scheuermittel n, Schleifmittel n, Schmirgelmittel n
abrazívnost -i ž lastnost materiala, ki povzroča abrazijo abrasiveness Schleiffähigkeit f
ABS-kopolimer -a m kopolimer akrilonitrila, butadiena in stirena, ki se odlikuje z žilavostjo in je zelo odporen proti udarcem, uporablja se za drenažne cevi, za ohišja električnih in elektronskih naprav, igrače (npr. kocke Lego) krat. ABS ABS-copolymer ABS-Kopolymer n
absolútna aktívnost -e -i ž kem. termodinamska funkcija, ki povezuje kemijski potencial z merljivo veličino (npr. koncentracijo, parcialnim tlakom), simbol λB, enota mol/L, λB = exp(μB/RT), kjer je μB kemijski potencial, R splošna plinska konstanta, T pa absolutna temperatura absolute activity absolute Aktivität f
absolútna atmosfêra -e -e ž absolutni tlak, merjen v atmosferah absolute atmosphere absolute Atmosphäre f
absolútna konfigurácija -e -e ž konfiguracija, ki se nanaša na molekulo gliceraldehida, simbol D (desna) oziroma L (leva) absolute configuration absolute Konfiguration f
absolútna níčla -e -e ž najnižja termodinamična temperatura, izhodišče absolutne temperaturne lestvice (0 K = –273,15 °C) absolute zero absoluter Nullpunkt m
absolútna suhôta vlaknín -e -e -- ž papir. delež suhe snovi v vlakninski surovini po predpisanem sušenju absolute dryness absolute Trockenheit f
absolutna temperatura -e -e ž temperatura, merjena od absolutne ničle, simbol T, enota kelvin absolute temperature absolute Temperatur f
absolútna vlážnost -e -i ž masna koncentracija vodne pare v zraku, enota kg/m3 PRIM.: rélativna vlážnost, vlážnost absolute humidity absolute Feuchtigkeit f
1 2 3 4 5


Več o kemijskem slovarju