Študijski program tretje stopnje: vpis 2018/19

Doktorski program KEMIJA IN KEMIJSKA TEHNIKA (trajanje 4 leta)

Trajanje: 4 leta
Naziv: doktor/doktorica znanosti
Vpisni pogoji:

  • študijski program 2. stopnje, s kateregakoli področja,
  • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, 
  • študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in hkrati študijski program za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se z ozirom na predvideno smer študija pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti s področja kemije in kemijske tehnike, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS in jih predpiše Komisija za študijske zadeve,
  • študijski program domače ali tuje univerze, ki izobražuje za poklice, urejene  z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program (tudi s področji, ki niso sorodna kemiji in kemijski tehniki), ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.

Opis študija:

Študij je izbirnega značaja in ponuja dve smeri: kemija in kemijska tehnika. Na smeri kemija lahko študentje izbirajo med področjema kemija in kemometrija ter kemija materialov. Na smeri kemijska tehnika so ožja študijska oz. raziskovalna področja kemijska tehnika, biokemijska tehnika ter kemijska okoljska tehnika in trajnostni razvoj. Vsako področje ponuja pester nabor izbirnih predmetov. Temu se pridružuje sklop temeljnih izbirnih predmetov. Študent lahko svoj nabor predmetov izpolni tudi s predmeti drugih fakultet in univerz, če s tem dvigne kakovost teoretskih izhodišč za pripravo in izdelavo doktorske disertacije.

Doktorski študijski program vsebuje vertikalno povezavo v smislu nadgradnje po semestrih in letnikih. V prvem semestru študent začne s temeljnimi izbirnimi predmeti, ki jih izbira glede na smer študija. Vsebine teh predmetov skupaj s seminarskim delom predstavljajo osnovo in začetno raziskovanje za nadaljnji študij na tematiko doktorske disertacije.

Študent se sistematično uvaja v znanstveno raziskovalno delo z obveznim predmetom Metode znanstveno raziskovalnega dela. Že v prvem semestru prične z individualnim raziskovalnim delom.  V drugem semestru prvega letnika poleg prvega izbirnega predmeta študent nadaljuje z individualnim raziskovalnim delom. Z obveznim predmetom Prenosljiva znanja študent pridobi znanja, ki jih lahko uporabi v nadaljnji karieri na različnih področjih. Ob tem pripravlja gradivo za svojo prvo objavo v znanstveni reviji. Rezultate individualnega raziskovalnega dela predstavlja v obliki seminarjev. Tretji letnik je namenjen pripravi in oddaji dispozicije za odobritev teme doktorske disertacije v skladu s pravili UM in FKKT, raziskovalnemu delu in različnim objavam. Četrti letnik je namenjen končnim raziskavam, pripravi in oddaji drugega članka ter pripravi in zagovoru doktorske disertacije.

Pogoji za dokončanje študija: tretjestopenjski doktorski študijski program Kemija in kemijska tehnika konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 240 ECTS, ima dva izvirna znanstvena članka s področja doktorske disertacije, objavljena v revijah s seznama Science Citation Index (SCI), od tega vsaj enega objavljenega do zagovora doktorske disertacije in drugega sprejetega v objavo do promocije, ter pripravi in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo. Drugi znanstveni članek lahko nadomestita sprejet mednarodni patent (EU, ZDA, Kanada, Koreja, Japonska) ali nova vrhunska aplikacija. Študentje lahko v primeru izjemnih znanstveno-raziskovalnih dosežkov napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom. O hitrejšem napredovanju in na prošnjo študenta odloča pristojna komisija senata FKKT.

Možnost zaposlitve: doktorji znanosti so usposobljeni za najzahtevnejše naloge na področju raziskovanja in razvoja novih proizvodov, procesov in opreme, za vodenje proizvodnje, nadzor izgradnje obratov itd. Zasedajo lahko vodilna mesta v gospodarstvu, javnih zavodih, državni upravi, srednjem in visokem šolstvu, raziskovalnih inštitutih in v politiki.

Nadaljevanje študija: podoktorsko in vseživljenjsko usposabljanje.

PredmetnikOpisi predmetovPogoji za napredovanje, Pravilnik o doktorskem študiju na UM

Aktualno za študente


Rezultati izpita iz predmeta Kinetika v kemiji
V priponki najdete rezultate izpita iz predmeta Kinetika v kemiji. Rezultati-izpita-iz-predmeta-Kinetika-v-kemiji-dne-13.2.2024s.pdf več >

Analizna kemija 1 vaje, informacije za 1. letnike
V priponki najdete informacije o poteku in razporedu vaj pri Analizni kemiji I. LV-AK-I_1234_skupina.docx več >

Rezultati kolokvija Analizna kemija II in Industrijska analiza
V priponki najdete rezultate zadnjega kolokvija Analizna kemija II in Industrijska analiza. Rezultati-5-kolokvij-AKII-in-IA_za-objavo_vpisne.pdf več >

Seznam vaj Fizikalna kemija 2 in Kinetika v kemiji (2 UN, 2 VS)
Obveščamo vas, da sevaje pri predmetu Fizikalna kemija 2 oz. Kinetika v kemiji začnejo v tednu med 26. 2. in 1. 3. 2023. Vse termine in razvrstitev najdete v priponki.Za opravljanje vaj je potr več >

Pregled vseh