Študijski program tretje stopnje: Vpis 21/22, 20/21, 19/20

Doktorski program KEMIJA IN KEMIJSKO INŽENIRSTVO (4 leta)

Trajanje: 4 leta
Naziv: doktor/doktorica znanosti
Vpisni pogoji:

  • študijski program 2. stopnje, s kateregakoli področja,
  • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, 
  • študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in hkrati študijski program za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se z ozirom na predvideno smer študija pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti s področja kemije in kemijskega inženirstva, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS in jih predpiše Komisija za študijske zadeve,
  • študijski program domače ali tuje univerze, ki izobražuje za poklice, urejene  z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program (tudi s področji, ki niso sorodna kemiji in kemijskemu inženirstvu), ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.

Opis študija:

Študij je izbirnega značaja in ponuja dve smeri: kemija in kemijsko inženirstvo. Na smeri kemija lahko študentje izbirajo med področjema kemija in kemometrija ter kemija materialov. Na smeri kemijsko inženirstvo so ožja študijska oz. raziskovalna področja kemijsko inženirstvo, biokemijsko inženirstvo ter kemijsko okoljsko inženirstvo in trajnostni razvoj. Vsako področje ponuja pester nabor izbirnih predmetov. Temu se pridružuje sklop temeljnih izbirnih predmetov. Študent lahko svoj nabor predmetov izpolni tudi s predmeti drugih fakultet in univerz, če s tem dvigne kakovost teoretskih izhodišč za pripravo in izdelavo doktorske disertacije.

Doktorski študijski program vsebuje vertikalno povezavo v smislu nadgradnje po semestrih in letnikih. V prvem semestru študent začne s temeljnimi izbirnimi predmeti, ki jih izbira glede na smer študija. Vsebine teh predmetov skupaj s seminarskim delom predstavljajo osnovo in začetno raziskovanje za nadaljnji študij na tematiko doktorske disertacije.

Študent se sistematično uvaja v znanstveno raziskovalno delo z obveznim predmetom Metode znanstveno raziskovalnega dela. Že v prvem semestru prične z individualnim raziskovalnim delom.  V drugem semestru prvega letnika poleg prvega izbirnega predmeta študent nadaljuje z individualnim raziskovalnim delom. Z obveznim predmetom Prenosljiva znanja študent pridobi znanja, ki jih lahko uporabi v nadaljnji karieri na različnih področjih. Ob tem pripravlja gradivo za svojo prvo objavo v znanstveni reviji. Rezultate individualnega raziskovalnega dela predstavlja v obliki seminarjev. Tretji letnik je namenjen pripravi in oddaji dispozicije za odobritev teme doktorske disertacije v skladu s pravili UM in FKKT, raziskovalnemu delu in različnim objavam. Četrti letnik je namenjen končnim raziskavam, pripravi in oddaji drugega članka ter pripravi in zagovoru doktorske disertacije.

Pogoji za dokončanje študija: tretjestopenjski doktorski študijski program Kemija in kemijsko inženirstvo konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 240 ECTS, ima dva izvirna znanstvena članka s področja doktorske disertacije, objavljena v revijah s seznama Science Citation Index (SCI), od tega vsaj enega objavljenega do zagovora doktorske disertacije in drugega sprejetega v objavo do promocije, ter pripravi in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo. Drugi znanstveni članek lahko nadomestita sprejet mednarodni patent (EU, ZDA, Kanada, Koreja, Japonska) ali nova vrhunska aplikacija. Študentje lahko v primeru izjemnih znanstveno-raziskovalnih dosežkov napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom. O hitrejšem napredovanju in na prošnjo študenta odloča pristojna komisija senata FKKT.

V skladu s 30. členom Pravilnika o doktorskem študiju velja “Doktorski študent mora imeti pred oddajo doktorske disertacije vsaj eno objavo iz doktorskega dela, pri kateri je prvi avtor. Za relevantno objavo štejejo znanstveni članki,objavljeni v revijah s faktorjem vpliva JCR, ki po vrednosti faktorja vpliva sodijo v zgornje tri četrtine kakovosti, in patenti s popolnim preizkusom.”

Možnost zaposlitve: doktorji znanosti so usposobljeni za najzahtevnejše naloge na področju raziskovanja in razvoja novih proizvodov, procesov in opreme, za vodenje proizvodnje, nadzor izgradnje obratov itd. Zasedajo lahko vodilna mesta v gospodarstvu, javnih zavodih, državni upravi, srednjem in visokem šolstvu, raziskovalnih inštitutih in v politiki.

Nadaljevanje študija: podoktorsko in vseživljenjsko usposabljanje.

Vodja študijskega programa: red. prof. dr. Andreja Goršek.

PredmetnikOpisi predmetovPogoji za napredovanje, Pravilnik o doktorskem študiju na UM

Aktualno za študente


Kolokviji iz VAJ
Obveščamo vas, da  bodo  kolokviji iz VAJ pri dr. Maši Islamčević Razboršek,  v  četrtek, 18. 8. ob 12. uri v pred. A-105, pri sledečih predmetih: -Analizna kemija v okolju (FNM) -Osnove o več >

Zdravstvena oskrba študentov
Okrožnica v zvezi z zdravstveno oskrbo študentov: Ambulanta za študente na lokaciji »Pri parku« v okviru Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor ne obstaja več. Več…       več >

NOVO-SPREMEMBA URE – Analizna kemija I – VAJE
Obveščamo vas, da je prišlo do spremembe ure pri   ponavljalnem kolokviju iz vaj pri predmetu Analizna kemija I,  in sicer, v torek, 16. 8. 2022, ob 14.30 uri v pred. A-103. Na kolokvij se  prij več >

Zaključni kolokvij iz VAJ-Splošna in anorganska kemija I/Splošna kemija
Zaključni kolokvij iz vaj pri predmetih Splošna in anorganska kemija I (VS) ter Splošna kemija (UNI KEMIJA in UNI KI) bo v sredo, 24.08.2022 ob 9.00 uri v predavalnici A-107. več >

Pregled vseh