Študijski program tretje stopnje

Doktorski program KEMIJA IN KEMIJSKO INŽENIRSTVO (4 leta)

Trajanje: 4 leta
Naziv: doktor/doktorica znanosti
Vpisni pogoji:

  • študijski program 2. stopnje, s kateregakoli področja,
  • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, 
  • študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in hkrati študijski program za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se z ozirom na predvideno smer študija pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti s področja kemije in kemijskega inženirstva, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS in jih predpiše Komisija za študijske zadeve,
  • študijski program domače ali tuje univerze, ki izobražuje za poklice, urejene  z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program (tudi s področji, ki niso sorodna kemiji in kemijskemu inženirstvu), ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.

Opis študija:

Študij je izbirnega značaja in ponuja dve smeri: kemija in kemijsko inženirstvo. Na smeri kemija lahko študentje izbirajo med področjema kemija in kemometrija ter kemija materialov. Na smeri kemijsko inženirstvo so ožja študijska oz. raziskovalna področja kemijsko inženirstvo, biokemijsko inženirstvo ter kemijsko okoljsko inženirstvo in trajnostni razvoj. Vsako področje ponuja pester nabor izbirnih predmetov. Temu se pridružuje sklop temeljnih izbirnih predmetov. Študent lahko svoj nabor predmetov izpolni tudi s predmeti drugih fakultet in univerz, če s tem dvigne kakovost teoretskih izhodišč za pripravo in izdelavo doktorske disertacije.

Doktorski študijski program vsebuje vertikalno povezavo v smislu nadgradnje po semestrih in letnikih. V prvem semestru študent začne s temeljnimi izbirnimi predmeti, ki jih izbira glede na smer študija. Vsebine teh predmetov skupaj s seminarskim delom predstavljajo osnovo in začetno raziskovanje za nadaljnji študij na tematiko doktorske disertacije.

Študent se sistematično uvaja v znanstveno raziskovalno delo z obveznim predmetom Metode znanstveno raziskovalnega dela. Že v prvem semestru prične z individualnim raziskovalnim delom.  V drugem semestru prvega letnika poleg prvega izbirnega predmeta študent nadaljuje z individualnim raziskovalnim delom. Z obveznim predmetom Prenosljiva znanja študent pridobi znanja, ki jih lahko uporabi v nadaljnji karieri na različnih področjih. Ob tem pripravlja gradivo za svojo prvo objavo v znanstveni reviji. Rezultate individualnega raziskovalnega dela predstavlja v obliki seminarjev. Tretji letnik je namenjen pripravi in oddaji dispozicije za odobritev teme doktorske disertacije v skladu s pravili UM in FKKT, raziskovalnemu delu in različnim objavam. Četrti letnik je namenjen končnim raziskavam, pripravi in oddaji drugega članka ter pripravi in zagovoru doktorske disertacije.

Pogoji za dokončanje študija: 

Tretjestopenjski doktorski študijski program konča, kdor izpolni naslednje minimalne pogoje: 

  • opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 240 ECTS,
  • izpolni pogoj, naveden v tretjem odstavku 30. člena Pravilnika od doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru: »Doktorski študent mora imeti pred oddajo doktorske disertacije vsaj eno objavo iz doktorskega dela, pri kateri je privi avtor. Za relevantno objavo štejejo znanstveni članki, objavljeni v revijah s faktorjem vpliva JCR, ki po vrednosti faktorja vpliva sodijo v zgornje tri četrtine kakovosti, in patenti s popolnim preizkusom.«
  • ima do zagovora disertacije sprejeto v objavo še drugo delo s področja disertacije, pri čemer kot relevantni štejejo znanstveni članki, obavljeni v revijah s faktorjem vpliva JCR. Drugi znanstvnei članek lahko nadomestita sprejet mednarodni patent (EU, ZDA, Kanada, Koreja, Japonska) ali nova vrhunska aplikacija.
  • Vsaj ena od minimalno dveh objav mora biti izvirni znanstveni članek, pri katerem je kandidat prvi avtor.

Možnost zaposlitve: doktorji znanosti so usposobljeni za najzahtevnejše naloge na področju raziskovanja in razvoja novih proizvodov, procesov in opreme, za vodenje proizvodnje, nadzor izgradnje obratov itd. Zasedajo lahko vodilna mesta v gospodarstvu, javnih zavodih, državni upravi, srednjem in visokem šolstvu, raziskovalnih inštitutih in v politiki.

Nadaljevanje študija: podoktorsko in vseživljenjsko usposabljanje.

Vodja študijskega programa: red. prof. dr. Andreja Goršek.

PredmetnikOpisi predmetovPogoji za napredovanje, Pravilnik o doktorskem študiju na UM, Struktura doktorskega študija

Aktualno za študente


Ponavljalni kolokvij iz LV – Gradiva/Materiali
Ponavljalni kolokvij iz vaj pri predmetu Gradiva/Materiali (2. letnik 1. stopnje), bo v ponedeljek 12. 8. 2024 ob 10. uri v predavalnici A-104 več >

Test iz Razvoja produktov in procesov (1 MAG KI)
Obveščamo vas, da bo test iz Razvoja produktov in procesov v torek, 11.6.2024, ob 13. uri v predavalnici A-105. več >

Ponavljalni kolokvij iz Analizne kemije I, 3. skupina (1 VS)
Obveščamo vas, da bo ponavljalni kolokvij iz Analizne kemije I, 3. skupina, 29.5. ob 11ih v predavalnici  A-104. več >

2. kolokvij Prenos snovi (2 UNI, VS)
Obveščamo vas, da bo 2. kolokvij iz predmeta Prenos snovi v ponedeljek 3.6. ob 16. uri v predavalnici B. Pečenko. Dodatni ponavljalni rok pa v torek, 11.6., ob 13. uri v predavalnici A-107. več >

Pregled vseh