Zelena kemija in kemijsko inženirstvo za prehod v Družbo 5.0

Šifra projekta: C3330-22-953012, šifra projekta NRP (FKKT): 3330-22-3521
Koordinatorici pilotnega projekta sta: red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič in Polona Rožman
Trajanje projekta: 1. 10. 2022 – 30. 9. 2025


Vsebinski opis projekta: Kemija in kemijsko inženirstvo sta pomembni disciplini za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0. Naslavljata ključna področja za zeleni prehod, kot so zmanjšanje rabe fosilnih virov in njihovo nadomeščanje z obnovljivimi, zmanjšanje emisij, povečanje energetske in snovne učinkovitosti, razvoj pametnih in funkcionalnih materialov, recikliranje in zapiranje snovno-energetskih tokov, razvoj tehnologij za trajnostno, krožno in regenerativno gospodarstvo, čista voda in varna hrana, podpora zeleni mobilnosti (razvoj materialov za baterije). Visokošolski študijski program Kemijska tehnologija na UM FKKT vključuje nekatere od navedenih vsebin in zagotavlja dobra temeljna in strokovna znanja za zaposlitev. Nadaljnji preboj je možen z vključitvijo najaktualnejših vsebin zelene kemije in kemijskega inženirstva v študijski program, s čemer bi opolnomočili diplomante s kompetencami za njihovo aktivnejšo vlogo pri zelenem prehodu.
Glavni cilj predlaganega projekta je posodobiti visokošolski strokovni študijski program Kemijska tehnologija z vsebinami zelene kemije in kemijskega inženirstva, da bodo kompetence diplomantov skladne s sodobnimi potrebami delodajalcev za prehod v trajnostno, krožno in digitalizirano gospodarstvo. Rezultati projektnih aktivnosti pa ne bodo uporabni le za trenutne študente, ampak tudi za druge ciljne skupine, kot so nekdanji študenti (diplomanti in osipniki), pedagogi na področju kemije, podjetja, zainteresirani posamezniki in drugi zaposlovalci. Cilj je posodobiti učne izide, da bodo omogočali hitro in fleksibilno zaposlitev diplomantov na različnih področjih, jih spodbujali k vseživljenjskemu učenju in aktivnemu sodelovanju pri razvojnih aktivnostih za zeleni prehod.

 

 


»Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.«