C3330-19-952024

NALOŽBO SOFINANCIRATA  REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Evropska kohezijska politika v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Naziv operacije: Nekonvencionalna analitika težkih kovin v sledovih iz odpadnih vod

Trajanje operacije: 1. 4. 2019 – 31. 3. 2022

Številka operacije: OP20.04333

Naziv in naslov gospodarskega subjekta, ki sodeluje v raziskovalnem projektu:

IKEMA d.o.o., Inštitut za Kemijo, Ekologijo, Meritve in Analitiko (http://ikema.si/slo/)

Vsebinski opis projekta

V okviru projekta smo proučevali uporabnost različnih analiznih postopkov za določitev težkih kovin v težavnih matricah okoljskih vzorcev (na primer odpadnih vodah, izcednih vodah in sedimentih). Z uporabo tehnik kot sta masna spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP‑MS) in optična emisijska spektroskopija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-OES) smo vpeljali nove metode priprave vzorca za analizo ultrasledov težkih kovin.

Za navedene težavne matrice smo sočasno razvijali nove elektrokemijske merilne metode na osnovi anodne stripping voltametrije. V ta namen smo uporabili modificirane elektrode, ki predstavljajo zelo dober nadomestek živosrebrovim elektrodam in igrajo pomembno vlogo pri popolni odstranitvi živegasrebrovega elektrodnega materiala iz elektroanalitskih študij. Z razvojem novih modificiranih elektrod smo izboljšali občutljivost in selektivnost trenutno znanih tehnologij ter sposobnost simultanega določanja elementov.

Nove elektrode smo razvijali za doseganje večje občutljivosti elektrokemijskih senzorjev, ki imajo pomembno vlogo v okoljevarstvu in industrijskem monitoringu težkih kovin. Osredotočili smo se na pretvorbe oksidacijskega stanja kroma (Cr) (med Cr(III) in Cr(VI)) v okoljskih vzorcih. To je pomembno, ker je šestvalentni krom veliko bolj škodljiv za okolje ter toksičen za živali in človeka kot trivalentni krom. Da bi zagotovili varno odlaganje odpadkov z visoko vsebnostjo kroma ali njihovo varno ponovno uporabo je ključnega pomena, da preučujemo mobilnost in pretvorbo kromovih spojin v okolju.

Vse metode smo po razvoju in optimizaciji validirali. Uporabili smo referenčni material in kalibracijske standarde z zagotovljeno sledljivostjo, delovne standarde, kontrolne karte in druga orodja, ki so omogočila stalni nadzor kakovosti rezultatov.

Predlagani program se s svojo tematiko neposredno prilagaja strategiji razvoja znanosti in prednostnim temam na področju znanosti o okolju, ki bodo v prihodnosti še naprej ena izmed prioritet Slovenije in Evropske Unije.

Faze projekta

  1. Razvoj novih priprav vzorcev težavnih matric za ICP analizne tehnike in/ali AAS.
  2. Elektrokemijska analiza težavnih matric in primerjava metod z ICP-MS, ICP-OES in/ali AAS.
  3. Razvoj novih modificirani elektrod za analizo težkih kovin.
  4. Validacija novo razvitih elektrokemijskih metod.
  5. Študij interferenc z elektrokemijo in ICP ter prenos znanja v industrijo.