Raziskovalna dejavnost

Strategija raziskovalnega dela

Glavno raziskovalno področje Laboratorija za anorgansko kemijo UM bo usmerjeno k nadaljnjemu razvoju sodobnih metod za sintezo anorganskih nanodelcev. Tovrstni materiali so zaradi svojih edinstvenih lastnosti predmet intenzivnih raziskav, saj se uporabljajo na mnogih področjih, od dostave zdravil in terapevtske hipertermije do polprevodnikov in fotovoltaičnih celic. Laboratorij za anorgansko kemijo bo še nadalje razvijal sintezo anorganskih nanodelcev z metodo reverznih micelov, hidro- in solvotermalno sintezo, mikrovalovno sintezo in sintezo pod ultrazvokom. Lastnosti tako pripravljenih materialov bomo merili z različnimi metodami, kot so termična analiza, rentgenska praškovna difrakcija, meritev velikosti delcev in zeta potenciala ter presevna in vrstična elektronska mikroskopija. Drugo raziskovalno področje laboratorija bo sinteza in karakterizacija koordinacijskih spojin prehodnih kovin, ki ga bomo razširili še na lantanoide zaradi njihovih zanimivih luminiscenčnih lastnosti. Nadaljevali bomo tudi z raziskavami kompleksnih fluorometalatov, ki so še posebej zanimivi pri preučevanju vodikovih vezi. Dobljene produkte bomo karakterizirali s termično analizo, praškovno in monokristalno rentgensko difrakcijo, magnetnimi meritvami in infrardečo spektroskopijo.

Raziskovalna področja

 • Sinteza magnetnih nanodelcev anorganskih spojin z metodo reverznih micel
 • Hidrotermalna sinteza magnetnih nanodelcev
 • Sinteza magnetnih nanodelcev za pripravo magnetnih tekočin
 • Sinteza anorganskih spojin z ultrazvokom – sonokemijska sinteza
 • Sinteza in karakterizacija koordinacijskih spojin z N-donorskimi ligandi
 • Sinteza in karakterizacija kompleksnih fluorometalatov
 • Korozija biokompatibilnih materialov v simuliranih telesnih tekočinah

Raziskovalna oprema

 • Visokoenergijski kroglični mlin 8000 M, Spex
 • Cevna peč model CTF, Carbolite Furnaces
 • Sonifikator VCX-750, Sonics
 • Laboratorijska peč Bosio
 • Praškovni difraktometer D 5005, Bruker Axs
 • Avtoklav PARR 5500, Parr Instrument
 • Termogravimetrična analiza TGA/SDTA, 851, Mettler Toledo
 • Diferenčna dinamična kalorimetrija DSC 20, Mettler
 • Sistem za lasersko merjenje velikosti delcev in zeta potenciala, Zetasizer Nano ZS, Malvern
 • Mikrovalovna pečica Discover SP, CEM
 • Komora za inertno atmosfero

Raziskovalni programi in projekti

PROGRAMSKA SKUPINA

 • P2-0089: Sodobni anorganski magnetni in polprevodni materiali
  Nosilec: Darko Markovec
 • P2-0006(B): Fizikalno kemijski pojavi na površinskih plasteh ter uporaba nanodelcev
  Nosilec: Peter Krajnc

PROJEKTI

 • do 2010: Sinteza magnetnih nanodelcev za mikrovalovne absorberje in magnetne tekočine (Inštitut Jožef Stefan); Nosilec: Darko Markovec
 • do 2011: Vzorci, strukturna samo-organizacija ter magnetoelektriki v mešanicah nano delcev in tekočih kristalov (Inštitut Jožef Stefan); Nosilec: Samo Kralj
 • do 2011: Razvoj fotokatalitičnih superparamagnetnih nanokompozitov za postopke zmanjševanja emisij škodljivih snovi v okolje (Ištitut Jožef Stefan); Nosilec: Darko Markovec
 • do 2018: Napredni nekovinski materiali s tehnologijami prihodnosti, Center Odličnosti NAMASTE, Zavod za raziskave in razvoj naprednih nekovinskih materialov s tehnologijami prihodnosti, Ljubljana
  Nosilka: Alenka Rožak Brvar
 • 2018/2019: NOVO NORDISK FUNDACIJA JE DODELILA PRESTIŽNO NAGRADO V VIŠINI 75 MILIJONOV DDK (cca 10 milijonov eur) V OBLIKI NEPOVRATNIH SREDSTEV petim inovativnim interdisciplinarnim projektom na področju trajnosti in zdravja, med katerimi je bil izbran tudi projekt »New Enzyme- and Protein-based Wastewater Treatment for Contaminant Degradation and Resource Recovery«, kjer skupaj s tremi danskimi univerzami sodelujeta tudi dva laboratorija iz FKKT UM: Laboratorij za Anorgansko kemijo in Laboratorij za Vodno biofiziko in membranske procese. Slovenski del projekta bo vodila doc. dr. Irena Ban vodja Laboratorija za Anorgansko kemijoGlavni koordinator projekta je prof. dr. Claus Hélix-Nielsen iz Technical University of Denmark, Lyngby, hkrati zaposlen (10%) na FKKT UM. Več lahko preberete na povezavi:

  https://novonordiskfonden.dk/en/news/novo-nordisk-foundation-awards-grants-of-dkk-75-million-for-research-on-sustainability-and-health/

 • 2018/2019: PKP – Po kreativni poti do znanja: AL – LANTA: Priprava in karakterizacija materialov v postopku pridobivanja in uporabe aluminija in njegovih spojin; sodelovanje s Talum Inštitut d.o.o.

BILATERALNI MEDNARODNI PROJEKTI

 • Rusija
  Nosilka: Irena BAN