Raziskovalna dejavnost

Določitev osnovnih termodinamskih in transportnih lastnosti sistema potrebnih za načrtovanje procesov, kar zajema eksperimentalno določitev faznih ravnotežij in študij prenosa snovi ter modeliranje z uporabo termodinamskih in empiričnih modelov.

Načrtovanje in optimiranje konvencionalnih in visokotlačnih procesov, kot so:

 • Ekstrakcijski ter adsorpcijski procesi za izolacijo in koncentriranje aktivnih učinkovin iz naravnih materialov; in vitro testiranje antimikrobnih in antioksidativnih aktivnosti ekstraktov iz naravnih materialov.
 • Encimsko katalizirane reakcije za razvoj novih sinteznih poti z uporabo visokotlačnih reaktorjev.
 • Razvoj novih postopkov in nanostrukturiranih materialov za imobilizacijo bioloških substanc.
 • Procesiranje materialov, kjer potekajo raziskave na področju pridobivanja mikro- in nanostrukturnih materialov s postopkom PGSSTM ter na področju aerogelov, ki so zanimivi za razvoj vrste novih visokotehnoloških produktov.
 • Analitska in preparativna kromatografija s superkritičnimi fluidi.

Prenos v industrijsko okolje

RAZISKOVALNA OPREMA

 • Visokotlačne ekstrakcijske naprave v laboratorijskem in pilotnem merilu
 • Visokotlačni avtoklavi in optične celice za določanje faznih ravnotežij v sistemih trdno-tekoče in tekoče-tekoče
 • Visokotlačna magnetna tehtnica
 • Visokotlačni šaržni reaktorji
 • Visokotlačni encimski reaktorji: kontinuirana reaktorja s ploščno in cevno membrano
 • Visokotlačne črpalke
 • Analitski in preparativni superkritični kromatograf z UV-VIS detektorjem
 • Naprave za visokotlačne mikronizacijske procese v laboratorijskem in pilotnem merilu (PGSSTM naprava)
 • Rektifikacijska kolona
 • Instrumenti za tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC)
 • UV-VIS spektrofotometer
 • Instrument za merjenje optične gostote, fluorescence in luminescence
 • Laserski granulometer
 • Klimatske komore
 • Liofilizator
 • Laminarna komora
 • Inkubatorji za gojenje mikroorganizmov
 • Avtoklav za sterilizacijo
 • Porozimeter (N2 adsorpcija/desorpcija)
 • Diferencialna dinamična kalorimetrija (DSC)

RAZISKOVALNI PROGRAMI IN PROJEKTI

Programska skupina

ARRS projekti

 

 • J2-3037: Bionanotehnologija kot orodje za stabilizacijo in aplikacije bioaktivnih učinkovin iz naravnih virov (trajanje: 2021- 2024) (Nosilka: prof. dr. Maja Leitgeb)

       Tip projekta: temeljni-manjši

       Financiranje: ARRS

                                                     

Potreba po materialih, ki izkazujejo bioaktivne lastnosti je dandanes vse večja, saj je njihova uporaba vedno bolj pogosta na različnih področjih. Bioaktivne učinkovine lahko pridobivamo iz različnih virov, med drugim tudi iz medicinskih gob ali rastlinskih virov, med katerimi so tudi odpadni deli hrane, kot so olupki in semena avokada. Glavni izziv predlaganega projekta, ki bi ga izvajali skupaj s FS, UM je pridobivanje bioaktivnih komponent (npr. encimov in drugih komponent s protimikrobnim delovanjem) iz micelija gob in rastlinskih materialov (seme in olupki avokada, Aloe vera) z uporabo konvencionalnih in nekonvencionalnih zelenih tehnologij. Dosedanje študije so pokazale, da različni substrati vplivajo na aktivnost tako pridobljenih encimov iz P. ostreatus in G. lucidum. Zato v predlogu projekta navajamo raziskave, kjer bi gojili obe medicinski gobi na odpadni rastlinski biomasi iz kmetijstva z namenom pridobivanja encimov in bioaktivnih komponent, ki bi jih kasneje stabilizirali z različnimi vrstami imobilizacije (FKKT, UM). Bioaktivne komponente bi prav tako izolirali iz drugih naravnih materialov, kot sta aloja in odpadni deli avokada. Namen je pridobivanje encimov, ki bi jih kasneje imobilizirali v stabilne nanostrukture za biokatalizo v različnih proizvodnih procesih ter na nanocelulozno matriko za protimikrobno delovanje bioaktivnega filma v živilstvu in biomedicini. Pridobivanje bioaktivnih komponent bomo izvedli na dva načina; s klasično metodo in z uporabo trajnostno naravnane, zelene tehnologije – z uporabo superkritičnega CO2 (FKKT, UM). Pridobljene bioaktivne substance bomo imobilizirali v stabilne nanostrukture za biokatalizo v različnih proizvodnih procesih ter prav tako izvedli vezavo aktivnih komponent na nanocelulozo kot matriko za antimikrobno (in potencialno antioksidativno) delovanje bioaktivnega filma (uporabnega v večslojni embalaži) ali premaza (na bio-osnovani in biorazgradljivi foliji/materialu v skladu s krožnim biogospodarstvom in trajnostnim razvojem) za zagotavljanje varne hrane (FKKT, UM in FS, UM). Znotraj posameznih faz projekta se bodo izvajale tudi različne analizne metode (določevanje aktivnosti encimov, HPLC analize pridobljenih bioaktivnih komponent, karakterizacija materialov itd.) z namenom doseganja optimalnih rezultatov v posameznih fazah projekta.

Izvedba raziskav na projektu je razdeljena v štiri delovne sklope:

DS1: Optimiranje rastnega medija za gojenje medicinskih gob (P. ostreatus, G. lucidum) (FKKT, UM)

DS2: Izolacija bioaktivnih komponent iz gob in rastlinskih virov (avokado, Aloe vera) (FKKT, UM)

DS3: Določevanje aktivnosti encimov in vsebnosti proteinov ter vsebnosti in protimikrobne učinkovitosti aktivnih komponent iz naravnih virov (FKKT, UM)

DS4: Vezava encimov in aktivnih komponent iz naravnih materialov (FKKT in FS, UM)

Rezultati raziskav bodo javno prestavljeni na domačih in mednarodnih konferencah ter v znanstveni periodiki s faktorjem vpliva. Tematika predlaganega projekta sovpada z enim izmed prednostnih ciljev razpisa, ki pokriva odgovorno porabo in proizvodnjo. Obsega tudi tematske prednostne cilje, kot so gospodarska rast ter raziskave na temo prehranska varnost. Z izvedbo predlaganega projekta bi lahko prispevali k rasti slovenskega in evropskega gospodarstva, ki temelji na biotehnologiji (uporaba imobiliziranih encimov). Razvili bomo vrhunska znanja o nekonvencionalnem pridobivanju intracelularnih bioaktivnih komponent ob sočasni razgradnji biološkega materiala, ki predstavlja izvor le-teh. Nadgradnja omenjenega bo razvoj novejših procesov stabilizacije bioaktivnih komponent za potencialne industrijske aplikacije. Z uporabo aktivne embalaže z antimikrobno učinkovitostjo (antimikrobna učinkovitost ekstraktov iz micelija gob) bi pripomogli k izboljšanju prehranske varnosti živil in z namenom uporabe le-teh v biotehnoloških procesih ter predvsem v živilski industriji.

Projektna skupina:

FKKT, UM

prof. dr. Maja Leitgeb

izred. prof. dr. Matjaž Finšgar

doc. dr. Mateja Primožič

dr. Katja Vasić

dr. Gordana Hojnik Podrepšek

dr. Petra Kotnik

Marko Krainer, univ. dipl. inž.

 

Fakulteta za strojništvo, UM

izred. prof. dr. Vanja Kokol

mag. Vera Vivod

Kaja Kupnik, mag. kem

 

L2-3175 – Napredna ekstrakcija in formulacija funkcionalnih taninskih prahranskih dopolnil z blagodejnimi zdravstvenimi učinki (trajanje 2021-2024) (Nosilec: prof. dr. Željko Knez)

Tip projekta: večji-aplikativni

Financiranje: ARRS

Projektni partnerji: FKKT UM, KI, Tanin Sevnica d.d., FKBV UM, UKC MB, FAMNIT UP.

Tanin d.d predstavlja podjetje z ustaljeno proizvodnjo izvlečkov tanina že več kot 97 let. Sodelovanje s podjetjem, kot projektnim partnerjem, nam omogoča dostop do neomejenega vira surovin (suh les, vodni izvlečki kostanjevega in hrastovega lesa). Namen projekta je v prvi meri pridobiti in očistiti tanine iz rastlinskega materiala (kostanjev les, hrastov les) in nato razviti končni izdelek kot prehransko dopolnilo.

S tem namenom je projekt razdeljen na naslednje delovne sklope (DS):

DS1: Pridobivanje in čiščenje biomase

DS2: Zasnova formulacije izdelka na biološki osnovi

DS3: Biološka aktivnost

DS4: Tehnološke sheme in procesni parametri za razširitev procesa – »scale up«

V prvem delu projekta bodo potekale ekstrakcije iz naravnih virov (kostanjev les, hrastov les, itd.) z uporabo konvencionalnih ekstrakcijskih tehnik in s superkritično ekstrakcijo. Cilj je pridobiti bioaktivne spojine kot so: veskalin, kastalin, veskalagin, kastalagin, grandinin, roburin E, roburin D, itd. Sledila bo formulacija dobljenih ekstraktov v specifične oblike, ki bodo zasnovani za točno določeno uporabo. Tretji del projekta obravnava biološko aktivnost surovih ekstraktov in izoliranih spojin. Raziskovali bomo tudi antioksidativne in antikancerogene aktivnosti ekstraktov in čistih spojin. V zadnjem delu projekta bomo razvili potencialne tehnološke sheme in določili potrebne parametre za scale-up. Rezultati študij projekta bodo pomagali pri razvoju novih raziskovalnih usmeritev na področju pridobivanja, izolacije in čiščenja taninov v industrijskem merilu z uporabo trajnostnih tehnologij. Raziskave v okviru tega projekta bodo ponudile nove tehnologije z majhnim vplivom na okolje za izdelavo produktov z visoko dodano vrednostjo, ki jih promovirajo v Sloveniji in po svetu. Rezultati raziskav bodo javno prestavljeni na domačih in mednarodnih konferencah ter v znanstveni periodiki s faktorjem vpliva.

 

7. Okvirni program EU

 • Marie Curie Networks for Initial Training (ITN) – Training Program for the Design of Resource and Energy Efficient Products by High Pressure Processes (DoHip) (Nosilec: prof. dr. Željko Knez)

Bilateralni mednarodni projekti

 • Indija – Slovenija – Imobilizacija encimov na različne nanostrukturne materiale za proizvodnjo biosenzorjev (Nosilec:prof. dr. Željko Knez)

Po kreativni poti do znanja 2017–2020

 • Antimikrobno delovanje naravnih konzervansov za kozmetično industrijo (BioKOnZ) (Nosilki: prof. dr. Maja Leitgeb in doc. dr. Mateja Primožič)

  Partner: Afrodita, d.o.o., Rogaška Slatina

trajanje projekta: 1. 4. 2018 – 31. 8. 2018

Konzervansi so vključeni v kozmetične izdelke in izdelke za osebno nego z namenom, da preprečijo rast bakterij in gliv v času njihove uporabe, s čimer se izdelki zaščitijo pred sekundarno mikrobiološko kontaminacijo, ki se pojavi med transportom,  shranjevanjem in uporabo. Vsi  dovoljeni konzervansi in njihove dovoljene mejne koncentracije so navedeni v Evropski direktivi kozmetičnih izdelkov. Antimikrobno delovanje v kozmetičnih izdelkih imajo lahko tudi nekatere sestavine naravnega izvora, vendar je njihov učinek ponavadi bistveno slabši. Zaradi lastnosti, kot so širok spekter delovanja, učinkovitost v širokem pH območju, stabilnost (T, svetloba, pH), topnost v vodnem mediju, estetske lastnosti, hlapljivost, kompatibilnost z drugimi sestavinami v izdelku, toksičnost, itd., ki bi jih naj imel konzervans, pogosto obstajajo omejitve pri vgrajevanju le-teh v kozmetične izdelke.
Za potrebe kozmetične industrije (Afrodita d.o.o.) bomo preverjali antibakterijsko učinkovitost različnih komercialno dobavljivih sestavin (Dermosoft OMP, DERMOSOFT LP, LEXGARD NATURAL), kot tudi splošno znanih antibakterijskih sestavin (eterična olja  in ekstrakti citrusov in zelišč) v kozmetičnih izdelkih.

Prenos znanj, izkušenj in dobrih praks pedagoških mentorjev v  gospodarstvo in delovnih mentorjev v visokošolski zavod

19.6. 2018, ob 9.00 FKKT, UM (predavalnica A-107) – Marjetka Gajšek, univ. dipl. inž. kem. teh. (Afrodita d.o.o.)

13. 7. 2018 in 16. 7. 2018, ob 9.00 Afrodita d. o. o. – doc. dr. Mateja Primožič (FKKT, UM)

10. 8. 2018 in 31. 8. 2018, ob 9.00 Afrodita d. o. o. – prof. dr. Maja Leitgeb (FKKT, UM)

 • Antimikrobna učinkovitost modificiranih polimernih materialov (PoliAMic) (Nosilki: prof. dr. Maja Leitgeb in doc. dr. Mateja Primožič)

  Partner: Isokon d.o.o, Slovenske Konjice

trajanje projekta: 1. 3. 2019 – 31. 7. 2019

Dandanes je pri proizvajalcih proizvodov iz polimernih materialov vedno večja težnja po proizvodnji le-teh z antimikrobnimi učinki, predvsem za namene prehrambene industrije. S pravilnim vgrajevanjem določenih antimikrobnih sredstev v polimerne materiale lahko zagotovimo večji antimikrobni učinek določenega proizvoda. Antimikrobni polimerni materiali so torej tisti, ki imajo dodatek z antimikrobno aktivnostjo in s tem povečan antimikrobni učinek. Antimikrobna sredstva se delijo na anorganska in organska sredstva. Za slednje velja, da so največkrat pri visokih T in p manj stabilna kot anorganska sredstva. Vedno bolj so torej pomembna anorganska sredstva, ki so odporna na ostrejše pogoje, ki so zahtevani pri njihovih aplikacijah. Za nanodelce je značilno, da delujejo antimikrobno proti različnim patogenim bakterijam. Še posebej nanodelci ZnO imajo širok spekter antibakterijske aktivnosti proti različnim mikrobom. Za potrebe industrije polimerov bomo testirali antimikrobno učinkovitost modificiranih polimernih materialov, ki jih bomo pripravili v sodelovanju s podjetjem ISOKON d.o.o. Slovenske Konjice. Na FKKT, UM bomoi testirali vpliv različnih antimikrobnih sredstev, kot so npr. nano ZnO na antimikrobno učinkovitost v polimernih materialih. Antimikrobno učinkovitost bomo določevali po ISO standardu 22196. Izvedli bmo tudi karakterizacijo pripravljenih modificiranih polimernih materialov ter ovrednotili vpliv posameznih komponent modificiranih polimernih materialov na človeški organizem.

Prenos znanj, izkušenj in dobrih praks pedagoških mentorjev v gospodarstvo in delovnih mentorjev v visokošolski zavod

15. 5. 2019, ob 11.00, FKKT, UM (predavalnica A-103) – Iztok Kramaršekuniv. dipl. inž. kem. teh. (Isokon d.o.o.)

5. 6. 2019 in 12. 6. 2019, ob 15.00, Isokon d.o.o. – doc. dr. Mateja Primožič (FKKT, UM)

4. 7. 2019 in 5. 7. 2019, ob 15.00, Isokon d.o.o. – prof. dr. Maja Leitgeb (FKKT, UM)

 • Vpliv vrste steklene embalaže na obstojnost kozmetičnih izdelkov (ZelenKo) (Nosilki: prof. dr. Maja Leitgeb in doc. dr. Mateja Primožič)

  Partner: Steklarna Hrastnik d.o.o., Hrastnik

trajanje projekta: 1. 2. 2020 – 30. 9. 2020 (5 mesecev s prekinitvami)

Da zagotovimo optimalno trajnost kozmetičnih proizvodov, jih moramo shranjevati v primernih embalažah. Dandanes je pri proizvajalcih steklenih izdelkov vedno večja težnja po proizvodnji le-teh iz recikliranega stekla in katerih kakovost je zadovoljiva za najzahtevnejše kupce. Za stekleno embalažo za kozmetično industrijo je zelo pomembno, da ohranja prvotne lastnosti kozmetičnega izdelka čim dlje časa. S pravilno izbiro primernega stekla za embalažo lahko zagotovimo večjo obstojnost kozmetičnega izdelka. STEKLARNA HRASTNIK d.o.o. (SH) proizvaja stekleno embalažo, izdelano iz enega najčistejših stekel na svetu, ki ne vsebuje težkih kovin. Toksične težke kovine se lahko vežejo na vitalne celične komponente in dolgotrajna izpostavljenost organizma težkim kovinam lahko negativno vpliva na organizem.
Za potrebe steklarske industrije bi testirali antimikrobno učinkovitost dveh vrst stekla, ki ju uporabljajo kot embalažno steklo za kozmetične proizvode. SH bo priskrbela embalažno steklo iz njihove linije »zeleno steklo« ter embalažno steklo klasične proizvodnje. Na FKKT, UM bomo sintetizirali različne naravne kozmetične izdelke (kreme za roke z različnimi rastlinskimi dodatki), ki jih bomo nato skladiščili v stekleni embalaži podjetja SH. Proučevali bomo vpliv obeh vrst stekla na stabilnost kozmetičnih izdelkov (antimikrobna učinkovitost, peroksidno število, anisidinsko število itd.). Ovrednotili bomo tudi vpliv posameznih komponent steklene embalaže na človeški organizem.

Prenos znanj, izkušenj in dobrih praks pedagoških mentorjev v gospodarstvo in delovnih mentorjev v visokošolski zavod

17. 9. 2020 in 18. 9. 2020, ob 11.00 (na daljavo) – doc. dr. Mateja Primožič (FKKT, UM)

22. 9. 2020  ob 12.00 (na daljavo) – Sabina Žlindra, inž. kem. tehnol.  (Steklarna Hratnik d.o.o.)

24. 9. 2020 in 26. 9. 2020, ob 12.00 (na daljavo) – prof. dr. Maja Leitgeb (FKKT, UM)

Prijave za sodelovanje na predavanjih (pridobitev kode) prosim posredujte na naslov: mateja.primozic@um.si.

 

Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020

 • Zdrava prehrana kot osnova za zdrav življenjski slog mladostnikov (FITKO) (Nosilki: prof. dr. Maja Leitgeb in doc. dr. Mateja Primožič)

       Partner: Zveza prijateljev mladine (ZPM), Maribor

trajanje projekta: 15. 6. 2018 – 15. 9. 2018

Dandanes je zdravo prehranjevanje mladine večkrat problematično. Namesto po zdravi hrani mladi raje segajo po nezdravi, hitro pripravljeni hrani oziroma po t.i. praznih kalorijah. V današnji družbi se zavedamo, kako pomembno je osveščanje mladine o zdravem načinu prehranjevanja kot osnovi za zdrav življenjski slog. S tem lahko veliko pripomoremo k preprečevanju nastanka bolezni sodobnega časa in privzgojimo zavedanje mladih o pomenu zdravega načina življenja. Zato bomo mladi populaciji v okviru delavnic na zanimiv način prikazali pomen in vlogo biokemijskih snovi v hrani, kot so ogljikovi hidrati, maščobe, vitamini, minerali itd. na človeški organizem. Pojasnili bomo povezavo med načinom prehranjevanja in boleznimi sodobnega časa. Predstavili bomo nekatere načine pridelave in predelave hrane, kjer bomo zajeli razliko med t.i. zdravo in nezdravo hrano. S pomočjo za mladino privlačnih jedi (od prigrizkov, solat do sladic) bomo prikazali možnosti zamenjave nezdravega načina prehranjevanja z zdravo hrano. Izdelali bomo brošuro z recepti za zdravo prehranjevanje, ki so privlačni za mladino in omogočajo pripravo z zelo malo predhodnega kuharskega znanja. Na delavnicah bodo lahko udeleženci sami pripravili zdrav obrok zase. Prav tako bomo demonstracijsko prikazali eksperimente, ki v živilih dokazujejo prisotnost določene kemijske snovi. S tem bodo udeleženci delavnic pridobili praktično znanje o prisotnosti kemijskih snovi (vitaminov, ogljikovih hidratov … ) v določeni hrani. Zdrava prehrana in zdravje otrok sta v rokah odraslih, zato bomo na delavnice povabili tudi starše. Njihova udeležba bi omogočila prenos zdravega načina prehranjevanja v domače okolje, kar pomeni dolgoročno osnovo zdravega načina življenja. V okviru delavnic bo poleg zdravega načina prehranjevanja pojasnjen tudi celovit pristop k zdravemu življenjskemu slogu, kot je npr. pomen gibanja, omejitev uporabe modernih tehnoloških naprav (telefon, računalnik, …) itd. ter pomen lokalno pridelane hrane.

Delavnice:

30. 8. 2018, ZPM, Maribor – Izvedba delavnice v okviru projekta »Zdrava prehrana kot osnova za zdrav življenjski slog mladostnikov«  – priprave zdravih obrokov za mladostnike in demonstracijski prikaza eksperimentov, ki v živilih dokazujejo prisotnost vitaminov v določeni hrani.

Na delavnici so člani projektne skupine delili tudi zloženko o zdravem načinu prehranjevanja, ki so jo pripravili v okviru projekta FITKO.

V okviru projekta smo izdali tudi brošuro z naslovom »Zdrava prehrana kot osnova za zdrav življenjski slog mladostnikov«.

 • Bioaktivne komponente iz gobe Pleurotus ostreatus (BIOKOM) (Nosilki: prof. dr. Maja Leitgeb in doc. dr. Mateja Primožič)

       Partner: Gobarsko društvo Lisička Maribor

trajanje projekta: 1. 3. 2020 – 31. 7. 2020

Odpadki naravnega izvora (biološki odpadki, ki so nastali pri pripravi oz. predelavi hrane ter zeleni odpadki, ki predstavljajo ostanke iz vrtov, nasadov, grmovnic, okrasnih rastlin ipd.) nastajajo v gospodinjstvih, v kmetijstvu, gozdarstvu in drugih proizvodnih dejavnostih. Njihova nadaljnja uporaba v smislu dodane vrednosti lahko služi tudi npr. za proizvodnjo energije ali tudi za gojenje gliv in posledično proizvodnjo biokatalizatorjev z visoko tržno vrednostjo. Zato v predlogu projekta navajamo raziskave, kjer bi gojili gobo bukov ostrigar (Pleurotus ostreatus) na odpadni rastlinski biomasi iz kmetijstva z namenom pridobivanja encimov, ki bi jih kasneje uporabili kot prehranski dodatek ali jih imobilizirali v stabilne nanostrukture za biokatalizo v različnih proizvodnih procesih. Zanimivo je predvsem gojenje medicinskih gob na bioloških odpadkih z namenom pridobivanja zdravilnih ekstraktov in pripravkov. Medicinskim gobam pogosto pripisujejo pozitiven vpliv na imunski sistem in protitumorno delovanje. Gobarsko društvo Lisička se ukvarja tudi z gojenjem medicinskih gob, tudi P. ostreatus. Trenutno se P. ostreatus goji predvsem na lesnih odpadkih in slami. V okviru projekta bomo gobe gojili na pšeničnih otrobih z namenom pridobitve čim večjega prirasta same gobe za prehrano kot tudi za potencialni vir encimov lakaze, celulaze, beta-galaktozidaze, alfa amilaze, poligalakturonaze z visoko katalitično aktivnostjo. Kot osnova se bodo uporabili pšenični otrobi, ki jim bomo dodali odpadni rastlinski material iz kmetijstva (jabolčne ali grozdne tropine, tropine hrušk, ostanke zelja, repe, koruze ipd.).

Delavnica:

25. 4. 2020, na daljavo, g. Slavko Šerod, predsednik Gobarskega društva Lisička Maribor

Projekt spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1

        PartnerHlebček d.o.o., Pragersko

trajanje projekta: 1. 4. 2019 – 31. 3. 2022

Pri nekaterih živilih je zaželena nizka aktivnost preostalega encima, saj se tako stabilizira kakovost izdelka. Primeri, kjer visoka vrednost aktivnosti preostalega encima škodljivo vpliva na kakovost hrane, so encimatsko rjavenje v zelenjavi in sadju, degradacija škroba v zrnih, in encimske reakcije, ki povzročajo rdečico in priokuse ter pri moki oksidacijske procese. Eden od glavnih problemov, ki vplivajo na uporabo polnozrnate moke, je krajši rok uporabnosti zaradi vsebnosti nekaterih encimov. Učinkovit način preprečevanja ali počasne degradacije je inaktiviranje lipolitičnih in drugih encimov, prisotnih v moki. Razvoj in vpeljava novega, človeku in okolju prijaznega postopka inaktivacije encimov v moki je rdeča nit izvedbe projekta. Uporabili bomo novo, trajnostno naravnano nekonvencionalno metodo inaktivacije encimov v moki.

Projekt »DEMO PILOTI II 2018«

        PartnerKozmetika Afrodita d.o.o., Rogaška Slatina

trajanje projekta: 1. 4. 2019 – 31. 3. 2022

Cilj projekta je razvoj linije kozmetičnih izdelkov z naravno optimalno antioksidativno in antimikrobno zaščito, ki jim bomo dodali bioaktivne substance za vrhunsko delovanje kozmetičnega izdelka pri njegovi uporabi – ob uporabi naravnih sestavin, v katerih bo vgrajena edinstvena kombinacija (še nikoli uporabljena pri konkurenci v svetovnem merilu)  naravnih ekstraktov, ki bodo pridobljeni po edinstvenih metodah ekstrakcije. Ti ekstrakti bodo nadalje obdelani po posebnih tehnoloških inovativnih metodah, ki bodo prilagodile njihovo uporabo v kozmetičnih izdelkih za optimalno zaščito celotnega izdelka (posebej prilagojeno za posamezen izdelek).

Da bi dosegli glavni cilj projekta, bomo v okviru projekta dosegli tri specifične tehnološke cilje:

 • razvili bomo inovativno optimalno kombinacijo antioksidantov in antimikrobnih sestavin, ki bodo zagotavljale podaljšan rok uporabe specifičnih izdelkov ter bodo hkrati čim bolj naravne ter učinkovite za širok spekter izdelkov,
 • razvili bomo edinstveno metodo stabilizacije aktivnih sestavin, ki so občutljive na vsebnost vode in ostalih degradirajočih sestavin v formulacijah,
 • ohranitev prvotne aktivnosti aktivne snovi do konca roka uporabe izdelka.

Realizacija projekta za družbo Kozmetika Afrodita (KA) predstavlja transformacijo iz sledilca trendov v kozmetični industriji v nosilca trendov, poslovno pa bo realizacija projekta povečanje prodaje na obstoječih ter vstop na nove trge. Za FKKT, UM pa sodelovanje predstavlja izziv z vidika znanstvenoraziskovalnega dela, razvoj novih znanj na področju biokemijskega inženirstva, kar se bo posledično lahko uporabilo v študijskem procesu in predstavljalo razširitev kompetenc študentov.

Financiranje projekta: RS MGRT in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Skupna vrednost projekta je 2,7  mio EUR.

Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«. (www.eu-skladi.si)